Centre of Expertise on the use

AMCRA vision 2020

AMCRA Visie 2020

Double Click here to edit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit

Three objectifs


    50% less antimicrobial use by 2020 (Objectif I)

    75% less of the critical important antimicrobials by 2020 (Objectif II)

    50% less use of with antimicrobials medicated feed by 2017 (Objectif III)

Seven action points


Double Click here to edit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit

Registratie van het antibioticagebruik op het niveau van de individuele veehouderij is essentieel om te weten hoeveel antibiotica waar en door wie worden gebruikt. Om de reductiedoelstellingen te halen, streefde AMCRA naar de ontwikkeling van een nationale data collectie systeem tegen 2016

In het datacollectiesysteem ‘AB Register’ wordt sinds 2014 het gebruik van antibiotica en met antibiotica gemedicineerde voeders in de varkenssector geregistreerd voor Certus-Bedrijven. Momenteel is AB Register beschikbaar voor eigen leden en leden van CodiplanPLUS Varken. De pluimveesector is via Belplume aangesloten bij AB Register sinds 15 mei 2017. 

Ook IKM Vlaanderen wil aansluiten bij AB Register om een antibioticaregistratie op melkveebedrijven in 2018 te verwezenlijken.In Wallonië heeft ARSIA in samenwerking met AWE het initiatief genomen om het ‘Bigame’ systeem te ontwikkelen. Dit systeem registreert het antibioticagebruik op het niveau van de veehouderij voor de Waalse rundveesector. Ook QFL draagt zijn leden op om bij Bigame aan te sluiten. Het antibioticagebruik voor de Waalse varkens- en pluimveebedrijven zal geregistreerd worden via AB Register.

Het fagg ontwikkelde met ondersteuning van het FAVV het datacollectiesysteem ‘Sanitel-Med’. De doelstellingen van het systeem zijn dezelfde als deze van de systemen die door de primaire sector worden ontwikkeld. 

De overheid wil ook het antibioticagebruik in de diergeneeskunde rapporteren naar verschillende nationale en Europese instanties. Hiermee wil men tegemoet komen aan de aanbevelingen van ESVAC en de richtlijnen van de Europese Commissie.De analyse van de antibioticagebruiksgegevens, verzameld door AB Register, Bigame en Sanitel-Med, wordt verzorgd door de ‘eenheid data-analyse antibioticagebruik’, die in mei 2014 hiertoe werd opgericht. 

Deze AMCRA eenheid ondersteunt ook de kwaliteitscontrole van de aangeleverde data en de inhoudelijke uitwerking van de rapportering op niveau van veehouders en verschaffers.

Voorstellen voor corrigerende maatregelen op bedrijfsniveau kunnen in belangrijke mate bijdragen tot een verminderd gebruik van antibiotica

Benchmarking draagt in belangrijke mate bij tot de sensibilisatie van de sectoren om deze te begeleiden naar een lager antibioticagebruik

Promoten van het nut en gebruik van alternatieven voor antibiotica, bijvoorbeeld van vaccins

Een grote en langdurige sensibilisatiecampagne is noodzakelijk om alle betrokken actoren blijvend te informeren over de noodzaak tot verandering met betrekking tot het antibioticagebruik en de beschikbaarheid van alternatieven

Controle, gepast optreden ten opzichte van overtreders en rapporteren over de resultaten van controle zijn noodzakelijk om het behalen van de reductiedoelstellingen tegen 2020 te ondersteunen

Monitoring van antibioticaresistentie moet evoluties in de tijd en het eventueel opduiken van nieuwe resistentiepatronen blootleggen. Er moet ook een link voorzien worden met de beschikbare antibioticagebruiksgegevens

VAN AUTO-REGULATIE NAAR CO-REGULATIE
Dit AMCRA Visie 2020 plan werd opgenomen en verder uitgewerkt in 2016 in het Convenant tussen de Federale Overheid en alle betrokken sectorpartners betreffende de vermindering van het gebruik van antibiotica in de dierlijke sector.
Ondertekening van het Antibiotica Convenant op 30 juni 2016
Amcra english logo
Centre of Expertise on Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals

Recent advices

Plan van Aanpak
Nieuw advies 2