Kenniscentrum inzake antibioticagebruik en -resistentie bij dieren

Recent Nieuws

Recent Nieuws

  • by:
  • november 16, 2018
  • Category: Antibiotic Awareness Week

PERSBERICHT
16 november 2018

In het kader van de internationale week van de sensibilisering voor goed gebruik van antibiotica


In het kader van de internationale week van de sensibilisering voor goed gebruik van antibiotica (12-18 november 2018), communiceren het AMCRA en de federale overheid over het lopende beleid en de resultaten behaald in de diergeneeskunde. Tussen 2011 (referentiejaar) en eind 2017 is er 66.6% minder gebruik van met antibiotica gemedicineerd voeder (doelstelling: 50% reductie tegen 2017) en 84% minder gebruik van kritisch belangrijke antibiotica (doelstelling 75% tegen 2020). Twee van de drie doelstellingen voor de diergeneeskunde werden hierdoor ruimschoots ingelost. Extra inzet is nodig om ook het totale gebruik van antibiotica verder te doen dalen. Een verdere reductie moet immers nog worden gerealiseerd tegen eind 2020 om de beoogde doelstelling van 50% minder antibiotica te behalen. De benchmarking van veehouders en dierenartsen van de belangrijkste nutsdiersectoren in België kan bijdragen tot een gerichte aanpak van grootgebruikers resulterend in minder – en meer rationeel – antibioticagebruik in deze sectoren.

Het kenniscentrum inzake antibioticagebruik en -resistentie bij dieren (AMCRA), het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) onderstrepen de belangrijke inspanningen van de ondertekenaars van het antibioticaconvenant (1). Twee van de drie doelstellingen voor de diergeneeskunde werden immers ruimschoots gehaald. Zeer belangrijk is de parallelle afname van het voorkomen van antibioticaresistentie bij de indicatorbacterie Escherichia coli bij nutsdieren.

De monitoring van het gebruik van antibiotica bij de verschillende diersoorten is een belangrijke tool om de reductiedoelstellingen te halen. In 2018 ontvangen alle veehouders in België die varkens, vleeskippen, leghennen of vleeskalveren houden een analyse rapport dat hun gebruik van antibiotica vergelijkt met dit van hun collega-veehouders. Op basis van deze analyse kunnen grootgebruikers opgevolgd worden.

Ook de kwaliteitslabels voor de melkveesector in België zijn gestart met de registratie van antibiotica via AB Register vzw voor de Vlaamse melkveehouders en via BIGAME voor de Waalse en Duitstalige melkveehouders. In de nabije toekomst zullen de betrokken melkveeveehouders en hun dierenarts verschaffers bedrijfsspecifieke benchmarkrapporten ontvangen.

AMCRA zet ook middelen in om de gezelschapsdierensector verder te sensibiliseren betreffende de problematiek. Richtlijnen voor een verantwoord antibioticagebruik worden door aantrekkelijke en gebruiksvriendelijke posters aan dierenartsen gepresenteerd. Dierenartsen worden op hun beurt ondersteund om de diereigenaar te sensibiliseren door middel van een informatieve flyer.

Alle actoren in de diergeneeskunde wensen verder te streven naar een verminderd en duurzaam antibioticagebruik om de volksgezondheid en de diergezondheid te vrijwaren volgens de « One Health » benadering. Wanneer bacteriën resistent worden voor antibiotica, vormt dit immers een risico voor onze gezondheid en voor de gezondheid van de dieren. Ook het leefmilieu is deel van het « One Health » concept, aangezien resistentie via ons leefomgeving kan verspreid worden. Om de samenwerking te bevorderen, worden op overheidsniveau voorbereidingen getroffen voor een actieplan tegen antibioticaresistentie aan de hand van een « One Health » aanpak waarin de verschillende deelnemers voor het diergeneeskundig deel zeer actief zijn.   

Tijdens de internationale week van de sensibilisering voor het goed gebruik van antibiotica wordt het belang van de samenwerking tussen de drie actoren – dier- en volksgezondheid en leefmilieu – in België benadrukt en worden alle initiatieven die een duurzaam antibiotica beleid promoten, bevorderd.   

(1) Convenant van 30/06/2016 betreffende antibiotica tussen de federale overheid en alle sectorale partners (farmaceutische industrie en mengvoederfabrikanten, de landbouworganisaties, de beheerders van lastenboeken en de dierenartsen- en dierengezondheidsorganisaties) die betrokken zijn bij de vermindering van het gebruik van antibiotica in de dierlijke sector.

http://www.favv.be/dierlijkeproductie/antibioticaresistentie/#convenant


                                                                          _________________________________

Antibioticaresistentie wordt veroorzaakt door het gebruik van deze middelen in de humane geneeskunde en in de diergeneeskunde. Het is dus van essentieel belang om toe te zien op het verantwoord gebruik, alsook om de preventie en het gebruik van alternatieven te stimuleren in beide sectoren zodat de gebruikte hoeveelheden dalen.

De overdracht, ook via de omgeving, van resistente bacteriën van dier op mens en omgekeerd maakt dat een globale en geïntegreerde aanpak verantwoord is.

Het door het FAVV en het FAGG gesteunde AMCRA is de stuwende kracht van verschillende initiatieven in de diergeneeskunde in België.

Minder en verantwoord gebruik van antibiotica vormen de pijlers van het actieplan “Visie 2020” van het AMCRA, dat ontwikkeld werd om de antibioticaresistentie in de diergeneeskunde in België te verminderen. Als antwoord op de noodzaak voor sensibilisering van een goed antibioticagebruik en om de dierenartsen te begeleiden bij een duidelijke keuze met betrekking tot de behandeling met antibiotica, heeft het AMCRA formularia uitgewerkt voor de voornaamste gedomesticeerde diersoorten. De keuze van antibiotica houdt rekening met verschillende criteria, waaronder het belang van het antibioticum voor de menselijke gezondheid. Om de belangrijkste kritische antibiotica te bewaren voor de menselijke gezondheid en het volgen van het advies van het AMCRA regelt sinds 2016 een nieuwe wetgeving in België de gebruiksvoorwaarden van kritische antibiotica (cefalosporines van de 3de en 4de generatie en fluorquinolonen) bij voedselproducerende dieren. Dankzij de toepassing van de wetgeving en de sensibilisering van de actoren op het terrein werd in 2017 een daling van de verkoopcijfers van kritische antibiotica met 84.4% opgetekend.  

De ondertekening van de “Overeenkomst betreffende antibiotica tussen de federale overheid en alle sectorale partners die betrokken zijn bij de vermindering van het gebruik van antibiotica in de dierlijke sector” symboliseert het feit dat de dierlijke sector concreet wenst bij te dragen aan de strijd tegen antibioticaresistentie.   

De doelstellingen voor de dierlijke sector zijn ambitieus en vergen voortdurend inzet en investering.

Voor verdere informatie kunt u terecht op de website van AMCRA (www.amcra.be), het FAVV (http://www.favv-afsca.fgov.be/dierlijkeproductie/antibioticaresistentie/) en het FAGG (https://www.fagg-afmps.be/nl/DIERGENEESKUNDIG_gebruik/geneesmiddelen/geneesmiddelen/goed_gebruik/Antibiotica_Resistentieproblematiek).

Voor verdere informatie :  

Contact:
Dr. Fabiana Dal Pozzo
Coördinator AMCRA
GSM: 0479/56 04 20 
e-mail: info@amcra.be of fabiana.dalpozzo@amcra.be 
Website: www.amcra.be 
 
Prof. Jeroen Dewulf 
Voorzitter raad van bestuur AMCRA 
GSM: 0476 49 70 40 
e-mail: jeroen.dewulf@ugent.be 


Amcra nederlands logo
Kenniscentrum inzake antibioticagebruik en resistentie bij dieren.

Recente adviezen

Benchmarking en bewaking van antibioticagebruik bij dieren – Deel 2 : Dierenartsen
Benchmarking en bewaking van antibioticagebruik bij dieren – Deel 1 : Veehouders