Centre of Expertise on the use

About AMCRA

About AMCRA

Mission


To prevent antimicrobial resistance to safeguard both public and animal health and welfare.

To achieve a rational reduction of antimicrobial use and a durable policy in veterinary medicine in Belgium.

Analyseren, communiceren en sensibiliseren op een neutrale en objectieve manier.

Structure


Om efficiënt en flexibel in te kunnen spelen op onze taken is het noodzakelijk een onafhankelijke organisatie te creëren met een beperkte omvang. Deze organisatie heeft de juridische vorm van een vzw. De taken wordt uitgevoerd door medewerkers met een grote kennis van dierhouderij en een goed inzicht in de problematiek van het gebruik van antimicrobiële middelen bij dieren en de ontwikkeling en verspreiding van antimicrobiële resistentie.

Het is van groot belang dat deze organisatie enerzijds onafhankelijk kan functioneren (niet de belangen van één specifieke partnergroep verdedigen) maar anderzijds breed gedragen, gesteund en erkend wordt door alle betrokken partijen en de overheid.

Steering committee


De stuurgroep van AMCRA heeft als doel de strategische objectieven te definiëren. Deze doelstellingen worden jaarlijks in samenspraak met de Raad van Bestuur opgemaakt. Het kan bijvoorbeeld gaan over het opstellen van een advies over de wijze van de collectie van antibioticagebruiksdata bij dieren in België. Andere taken van de stuurgroep zijn de evaluatie van de werking en realisaties, en het waken over de neutraliteit van AMCRA. Verder beoordeelt de stuurgroep de begroting en voert ze een jaarlijkse evaluatie uit van de rekeningen. 

De stuurgroep wordt samengesteld door vertegenwoordigers van het FAVV, het fagg en BAPCOC, een waarnemer van de permanente staf en van de Raad van Bestuur van AMCRA.

Board


Jean-François Heymans, Directeur Dierengezondheid en Veiligheid van de Dierlijke producten

"La résistance aux antimicrobiens constitue une problématique mondiale de santé publique et animale, également en lien avec l’environnement, et représente un enjeu global qui doit être abordé selon le principe « One health ».
L’AFSCA, de par ses missions et son positionnement central, a un rôle important à jouer en vue de contribuer aux solutions à apporter face à l’énorme défi que représente la lutte contre l’antibiorésistance.
Elle a dès lors pris ses responsabilités et fait de cette lutte une priorité majeure en s’y investissant fortement, en étroite collaboration avec ses autres partenaires institutionnels et privés dans le domaine de la santé animale, mais également en collaboration avec les Autorités compétentes en matière de santé publique et d’environnement, s’inscrivant totalement dans le concept « One Health ».
L’AFSCA contribue activement à la mise en place d’une politique globale, durable et efficace en matière de lutte contre l’AMR dans le secteur de la santé animale, basée sur des objectifs quantifiés ambitieux et clairs, sur des mesures chiffrées efficaces de l’utilisation des antibiotiques et des résistances bactériennes et enfin sur un équilibre dynamique entre des mesures obligatoires et volontaires, applicables, comprises et si possible acceptées par les acteurs de première ligne, en particulier les vétérinaires et les éleveurs, qui sont des éléments clés de succès.
Dans ce contexte, l’Agence soutient l’AMCRA et ses activités, en les encadrant, notamment par son implication dans la définition de ses objectifs annuels.
En tant que Chief Veterinary Officer (CVO) et Délégué belge auprès de
l’OIE, le Dr Jean-François Heymans agit également comme coordinateur pour les
politiques menées dans le domaine de la santé animale et participe activement à
la collaboration avec les responsables des politiques de lutte contre l’AMR au
niveau humain et environnement, ce dernier volet devant encore fortement se
développer. A ces titres, il fait également le lien avec les politiques menées
au niveau international où il représente la Belgique."

Hein Imberechts, Voorzitter

Werkgroep Diergeneeskunde, BAPCOC
"Sinds januari 2015 ben ik voorzitter van de Werkgroep Diergeneeskunde in BAPCOC en in die functie maak ik deel uit van de stuurgroep van AMCRA. Alhoewel beide organisaties hetzelfde doel voor ogen hebben, namelijk minder antibiotica gebruiken zonder daarbij in te boeten op het gebied van de diergezondheid, ligt het werkingsgebied van BAPCOC vooral bij de laboratoria. Niet alleen voeren zij de antibiogrammen uit, zij detecteren ook eventuele nieuwe resistenties of resistentieprofielen, ze kunnen verbanden leggen tussen resistenties bij dier, voeding en mens, ze nemen trends waar, … en vormen zo een significante bijdrage. Ook de statistische verwerking van de laboratoriumresultaten, risicoanalyses, epidemiologische interpretaties, … worden door de leden van de Werkgroep Diergeneeskunde uitgevoerd. Deze expertise is een nodige aanvulling voor het praktische werk dat AMCRA uitvoert."

Dries Minne, Afdelingshoofd Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik

fagg
"Werkzame antibiotica zijn essentieel zowel voor de volksgezondheid als voor de diergeneeskunde. Daarom is het belangrijk dat antibiotica zowel in de humane geneeskunde als in de diergeneeskunde enkel op een verantwoorde manier worden gebruikt. En dat men door middel van preventieve maatregelen het gebruik van antibiotica zoveel mogelijk voorkomt. De ontwikkeling en verspreiding van resistentie tegen antibiotica dient immers zoveel mogelijk vermeden te worden zodat we zo lang mogelijk kunnen blijven rekenen op deze middelen zowel in de humane geneeskunde als in de diergeneeskunde.”

Stuurgroep


De stuurgroep van AMCRA heeft als doel de strategische objectieven te definiëren. Deze doelstellingen worden jaarlijks in samenspraak met de Raad van Bestuur opgemaakt. Het kan bijvoorbeeld gaan over het opstellen van een advies over de wijze van de collectie van antibioticagebruiksdata bij dieren in België. Andere taken van de stuurgroep zijn de evaluatie van de werking en realisaties, en het waken over de neutraliteit van het kenniscentrum AMCRA. Verder beoordeelt de stuurgroep de begroting en voert ze een jaarlijkse evaluatie uit van de rekeningen. 

De stuurgroep wordt samengesteld door vertegenwoordigers van het FAVV, het fagg en BAPCOC, een waarnemer van de permanente staf en van de Raad van Bestuur van AMCRA.

Board


Jeroen Dewulf, voorzitter

UGent, faculteit diergeneeskunde
"De faculteit diergeneeskunde van de universiteit Gent wil graag als onafhankelijke en deskundige partij meewerken aan de problematiek van antibioticum gebruik en resistentie bij dieren. Wij zijn ervan overtuigd dat door overleg en samenwerking met alle betrokken partijen wij een belangrijke bijdrage kunnen leveren met het oog op de vrijwaring van zowel de dier- als de volksgezondheid."

Stefan Van Goethem, ondervoorzitter

VDV
vertegenwoordigt de dierenartsenvereniging
"Als bedrijfsdierenarts zijn we zowel in de pluimvee, varkens als rundveesector de belangrijkste schakel tussen veehouder en overheid. Bij gezelschapsdieren moet de eigenaar en dierenarts mee bewust worden van de steeds meer opgebouwde resistentieproblematiek. Het is van kapitaal belang dat de dierenarts op een werkbare manier en met behulp van al zijn vaardigheden en kennis, antibiotica in de veehouderij en gezelschapsdieren kan reduceren op een verantwoorde manier. Eén centrale datacollectie en halfjaarlijkse bedrijfsrapporten zijn essentieel om de veehouder en dierenarts mede bewust te maken van zijn actuele situatie. Antibiotica moet kunnen blijven ingezet worden maar enkel op een verantwoorde manier, dit om het dierenwelzijn te garanderen. Voor de kritische antibiotica is het alvast een uitdaging om deze te minimaliseren in gebruik. De bedrijfsdierenarts is dan ook het meest aangewezen om correcte diagnoses, alternatieven zoals vaccinaties, management aanpassingen te adviseren aan de veehouders."

Yvan Dejaegher, penningmeester

BFA
"Meten is weten (gissen is missen, gokken is dokken): de registratie van het gebruik van antibiotica in de dierlijke productie is een must! Ook de mengvoederindustrie mat en meet mee! BEMEFA is de eerste schakel met een vooropgeschoven doelstelling (eind 2017) en zet alle middelen in om de halvering van het AB-gebruik in de gemedicineerde voeders te behalen via doorgedreven benchmarking en maatregelen op het terrein. Antibioticabeleidsmaatregelen uitvaardigen gebaseerd op grondige kennis van zaken (facts & figures) verzekert de beste resultaten. Een ketengericht antibiotica-initiatief garandeert de beste onderbouw. Maatregelen geschraagd door alle schakels van de keten zorgen voor een daadwerkelijke aanpak van de antibioticaproblematiek met een reductie van het totaalgebruik tot gevolg! Verschuivingen bieden immers geen oplossing. Registratie, confrontatie, sensibilisatie, motivatie, educatie en reductie is de boodschap!”

Davy Persoons, secretaris

pharma.be
"Antibiotica zijn waardevolle geneesmiddelen die noodzakelijk zijn voor mens en dier. Daarbij komt dat de zoektocht naar nieuwe antibiotica stagneert. Het is daarom van het allergrootste belang dat deze geneesmiddelen op een correcte en verantwoorde manier gebruikt worden, enkel wanner het echt moet. Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid van alle betrokken sectoren in zowel de humane gezondheidszorg als in de diergeneeskunde. De ingezette verduurzaming moet ervoor zorgen dat er zo weinig mogelijk antimicrobiële resistentie wordt ontwikkeld en we nog lang kunnen beschikken over effectieve antibiotica in de strijd tegen bacteriële infecties bij zowel mens als dier."

Ana Granados, ondervoorzitter

Fédération wallonne de l'agriculture
"La lutte contre l’antibioresistance est un élément clé pour les éleveurs et la gestion des leurs troupeaux. Il est important de préserver l’efficacité des antibiotiques afin de pouvoir continuer à soigner efficacement tant la population humaine que les animaux de ferme. L’antibioresistance doit ainsi être abordée dans un contexte de « One Health », une seule santé, car c’est l’affaire de tous. Mais la lutte contre l’antibioresitance et l’amélioration et/ou la réduction de l’utilisation des antibiotiques ne doit pas être un objectif en soi sans tenir compte des contraintes des éleveurs et ne doit pas compromettre la santé animale et la viabilité de nos fermes. L’accompagnement des acteurs sur le terrain et la bonne information des décideurs sont également des éléments capitaux pour aboutir à de vraies avancées."

Staff


Technical working groups


Fabiana Dal Pozzo

Cordinator

Bénédicte Callens

Scientific collaborator

Wannes Vanderhaeghen

Head
'Unit data-analysis'

Veerle Piessens

data-analist

Jorien De Loor

Data-analist

Ghislain Baré

Data-analist


Annual reports


In de jaarverslagen van AMCRA vindt u samenvatting van de activiteiten van AMCRA. Mocht u naar aanleiding van deze jaarverslagen vragen, opmerkingen of suggesties hebben, neem dan contact op.

Our partners

Amcra english logo
Centre of Expertise on Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals

Recent advices

Plan van Aanpak
Nieuw advies 2