Centre of Expertise on the use

Focus op...


DGZ bioveiligheidsaward

Voorstellen voor een effectiever antibioticabeleid in België bij mens en dier – KCE rapport

25 oktober, 2019

Het onverantwoord gebruik van antibiotica bij mens en dier maakt bacteriën steeds sneller resistent. Dit heeft overlijdens, meer ziekenhuisopnames en een langere ziekteduur tot gevolg. In België ligt het antibioticagebruik in de ambulante sector (met vooral de huisartsen als voorschrijvers), in de woonzorgcentra en in de veeteelt hoger dan het Europese gemiddelde. Op vraag van de FOD Volksgezondheid onderzocht het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) de oorzaken hiervan, en formuleerde het 21 aanbevelingen om de situatie te verbeteren.

Altibiotique

Voorstellen voor een effectiever antibioticabeleid in België bij mens en dier – KCE rapport

25 oktober, 2019

Début de l’année 2017, l’Arsia lançait le projet « Altibiotique » visant à accompagner les éleveurs dans leur démarche de gestion raisonnée des substances antimicrobiennes. Séances d’information, activités de formation professionnelle et mesures d’accompagnement individuel sur le terrain ont été ainsi proposées aux secteurs bovin essentiellement, mais aussi ovin et caprin. Et le taux de participation est évocateur : la motivation des éleveurs est grande pour gérer au mieux cette problématique de résistance aux antibiotiques. Fallait-il en douter ?

E-formularium

AMCRA vanaf nu partner van EPRUMA, European Platform for the Responsible Use of Medicines in Animals

14 februari, 2019

AMCRA sensibiliseert

Pluimveesector ontvangt eerste bedrijfsrapporten antibioticagebruik

11 oktober, 2018

Sanitel-Med en AB Register vzw stellen voor het eerst antibioticabedrijfsrapporten beschikbaar aan de houders van braadkippen of leghennen. De pluimveesector volgt hiermee de vleeskalver- en varkenssector, die al langer individuele antibiotica analyserapporten ontvangen.

Title