Hond en kat

  • by:
  • april 29, 2021
  • Category: EFSA rapportering over AMR

Nieuw rapport over antibioticaresistentie in zoönotische en indicatorbacteriën van mensen, dieren en voedsel in 2018/2019


Het Europese Voedselagentschap (EFSA) heeft de antibioticaresistentiecijfers afkomstig van verschillende zoönotische en indicatorbacteriën, jaarlijks verzameld op niveau van de Europese Unie lidstaten, gepubliceerd in een ‘EU summary’ rapport. Dit rapport toont data voor de jaren 2018 en 2019 en dit voor pluimvee, karkassen en -vlees (2018) en varkens en kalveren jonger dan 1 jaar (2019). In de monitoring worden zowel Salmonella, Campylobacter en indicator Escherichia coli stammen, alsook resultaten van de monitoring van ESBL‐/AmpC‐/carbapenemase‐producerende E. coli stammen gepresenteerd. Sommige lidstaten leverden ook data over de prevalentie van methicilline‐resistente Staphylococcus aureus (MRSA) in dieren en voedsel aan, eventueel aangevuld met data over resistentie tegen andere antibiotica bij MRSA.

Belangrijkste bevindingen van het rapport:

  • In Salmonella spp. en indicator E. coli stammen van dieren en voedsel werden in 2018-2019 veelvuldig resistentie tegen ampicilline, tetracyclines en sulfonamides gedetecteerd, maar eerder zelden tegen 3de generatie cephalosporines
  • Veelvuldig resistentie tegen (fluoro)quinolones bij stammen van  Salmonella spp. en indicator E. coli afkomstig van vleeskippen, kalkoenen en karkassen/vlees van pluimvee in 2018
  • Lage prevalentie van ‘presumptive’ ESBL- of AmpC- producerende E. coli stammen afkomstig van vleesvarkens, kalveren, vleeskippen en vleeskalkoenen en zeer lage prevalentie bij Salmonella spp. afkomstig van vleeskippen, leghennen, vleeskalkoenen, vleesvarkens en van karkassen van vleeskippen en vleesvarkens.
  • Carbapenemase‐producerende E. coli werden gedetecteerd in vijf stalen afkomstig van vleesvarkens uit vier lidstaten, in één staal van varkensvlees en één staal van rundsvlees in 2019. Twee stalen moeten bevestigd worden. Vleeskippen of vlees van vleeskippen toonden geen positieve stalen voor carbapenemase‐ producerende  E. coli in 2018. 
  • Resistentie tegen colistin werd zelden gedetecteerd bij Salmonella spp. en E. coli stammen afkomstig van vleesvarkens, kalveren, vleeskippen en vleeskalkoenen en ook niet bij het vlees van deze dieren. Bepaalde Salmonella serovars vertoonden matige resistentie.
  • In Campylobacter afkomstig van voedselproducerende dieren en pluimveevlees varieerde resistentie tegen ciprofloxacine en tetracycline van hoog tot extreem hoog, voornamelijk voor C. coli stammen van pluimvee en pluimveevlees. Resistentie tegen zowel ciprofloxacine en erythromycine, beiden antibiotica van kritisch belang voor de behandeling van campylobacteriosis bij mensen, was algemeen zeldzaam tot laag bij C. jejuni afkomstig van pluimvee en kalveren; en laag tot matig in C. coli afkomstig van pluimvee en varkens. Matige tot hoge coresistentie werd echter gezien tegen ciprofloxacine en erythromycine bij C. jejuni afkomstig van pluimvee, alsook matige tot hoge resistentie bij C. coli van pluimvee en varkens.
  • S. Infantis zijn de meestvoorkomende multiresistente Salmonella spp. en werden geïsoleerd bij vleeskippen en hun karkassen (respectievelijk 79% en 75.3%). Monophasische S. Typhimurium telde voor respectievelijk 56.5% en 56.4% van de multiresistente Salmonella spp. afkomstig van vleesvarkens en hun karkassen. 

 

U kunt hier het volledige antibioticaresistentierapport van EFSA vinden.

Bent u op zoek naar resistentiecijfers voor een bepaalde bacteriesoort, antibioticum en dit in een Europese lidstaat? Gebruik dan de handige tool die EFSA hiervoor ontwikkelde via Antimicrobial resistance in Europe (efsa.gitlab.io)

Jaarlijks worden ook de antibioticumverkoopcijfers gerapporteerd op het niveau van 31 Europese Unielidstaten in het ESVAC rapport. U kunt hier het rapport nakijken voor evoluties in antibioticumverkoop bij dieren binnen en tussen landen van de EU.