Kenniscentrum inzake antibioticagebruik en -resistentie bij dieren

Nieuws

Nieuws

Agriflanders
 • december 18, 2018

Bezoek AMCRA op de Agriflanders beurs op 10, 11, 12 of 13 januari in hal 4!


AMCRA zet het nieuwe jaar in met haar 4-daagse aanwezigheid op de Agriflanders beurs in de Expo van Gent! Het AMCRA-team wil veehouders en dierenartsen te woord staan bij al hun vragen over hun antibioticagebruiksgegevens, opgenomen in het benchmarkrapport, dat ze de afgelopen maanden mochten ontvangen.

ESVAC rapport
 • december 18, 2018

Het 8ste ESVAC rapport over de antibioticaverkoopscijfers in de diergeneeskunde in de Europese Unie van 2010 tot 2016 Nieuw ESVAC rapport!


Het Europees geneesmiddelenagentschap (EMA) heeft de cijfers van antibiotica, verkocht in 2016 in de diergeneeskunde, gepubliceerd voor België en alle andere Europese Unie landen. Hierdoor kan een trend gemaakt worden over het gebruik gedurende de laatste 7 jaar van rapportering (2010 tot 2016).

Sensibilisatie
 • december 18, 2018

‘Boerenstebuiten’ zet voor u enkele belangrijke thema’s rond preventieve gezondheidszorg op een rijtje!


Het Departement Landbouw & Visserij zet samen met de verschillende sectoren in op preventieve gezondheidszorg in de veehouderij. Hiervoor werd vanaf de tweede helft van oktober het thema in de kijker gezet door Plattelands-tv in het programma ‘Boerenstebuiten’. In de reportages komen de thema’s ‘bioveiligheid’, ‘vaccinatie en management’ en ‘goede veehouderijpraktijken’ aan bod. In Boerenstebuiten werd recent ook een ‘Melkveespecial’ uitgezonden. Marina Stevens, recent gepromoveerd op het thema uiergezondheid, staat veehouders en dierenartsen te woord.

Survey antibioticagebruik
 • december 18, 2018

Europese commissie bevraagt de burgers van haar lidstaten over antibiotica!


De Europese Commissie heeft in 2018 de inwoners van 28 Europese Unie landen bevraagt over de mate van hun antibioticagebruik en hun algemene kennis over antibiotica. Ze doet dit voor de 4de keer op rij (eerder in 2009, 2013 en 2016) en wenst hiermee het antibioticagebruik en de kennis over antibiotica bij het algemene publiek te leren inschatten en de evoluties op te volgen.

AACTING consortium
 • december 18, 2018

SAVE THE DATE: Het AACTING consortium organiseert haar tweede internationaal congres op 2 en 3 juli 2019!


Het AACTING consortium kondigt haar tweede internationale conferentie aan over ‘Quantification, Benchmarking and Stewardship of Veterinary Antimicrobial Usage’.

Prettige feesten!
 • december 18, 2018

Het AMCRA-team wenst u een prettig eindjaar en een voorspoedig 2019!


Antibiotic Awareness Week
 • november 16, 2018

PERSBERICHT
16 november 2018

In het kader van de internationale week van de sensibilisering voor goed gebruik van antibiotica


In het kader van de internationale week van de sensibilisering voor goed gebruik van antibiotica (12-18 november 2018), communiceren het AMCRA en de federale overheid over het lopende beleid en de resultaten behaald in de diergeneeskunde. Tussen 2011 (referentiejaar) en eind 2017 is er 66.6% minder gebruik van met antibiotica gemedicineerd voeder (doelstelling: 50% reductie tegen 2017) en 84% minder gebruik van kritisch belangrijke antibiotica (doelstelling 75% tegen 2020). Twee van de drie doelstellingen voor de diergeneeskunde werden hierdoor ruimschoots ingelost. Extra inzet is nodig om ook het totale gebruik van antibiotica verder te doen dalen. Een verdere reductie moet immers nog worden gerealiseerd tegen eind 2020 om de beoogde doelstelling van 50% minder antibiotica te behalen. De benchmarking van veehouders en dierenartsen van de belangrijkste nutsdiersectoren in België kan bijdragen tot een gerichte aanpak van grootgebruikers resulterend in minder – en meer rationeel – antibioticagebruik in deze sectoren.

Advies benchmarking
 • november 5, 2018

AMCRA publiceert Advies ‘Benchmarking en bewaking van antibioticagebruik bij dieren – Deel 1: Veehouders’


In het AMCRA 2020-plan en het Antibioticaconvenant tussen de overheid en betrokken sectoren werden verschillende actiepunten opgenomen teneinde de 2020-doelstellingen te kunnen behalen. Twee van deze actiepunten zijn: ‘Veehouders en dierenartsen gebenchmarkt’ en ‘Ieder bedrijf een plan’. Dit nieuwe Advies vloeit voort uit deze twee actiepunten en heeft als doel ‘het beschrijven van een methode - toepasbaar in de verschillende nutsdiersectoren - voor het benchmarken van antibioticagebruik bij veehouders (geregistreerd in Sanitel-Med of derde systemen), alsook het voorstellen van maatregelen voor opvolging en ondersteuning van verschillende categorieën gebruikers.’

Rapportering antibioticagebruik
 • november 5, 2018

Pluimveesector ontvangt eerste bedrijfsrapporten antibioticagebruik


Sanitel-Med en AB Register vzw stellen voor het eerst antibioticabedrijfsrapporten beschikbaar aan de houders van braadkippen of leghennen. De pluimveesector volgt hiermee de vleeskalver- en varkenssector, die al langer individuele antibiotica analyserapporten ontvangen.

AMCRA sensibiliseert
 • november 5, 2018

AMCRA en SAVAB-Flanders sensibiliseren dierenartsen en eigenaars van gezelschapsdieren!


“Heeft mijn hond geen antibiotica nodig?”; “De vorige keer hebben die pilletjes heel goed geholpen. Kunt u dat opnieuw geven?”; “Ik denk dat mijn kat het best antibiotica kan krijgen!”. Dierenartsen kunnen tijdens het consult nogal wat druk ervaren van de eigenaar van hond of kat om antibiotica te gebruiken bij de behandeling van hun zieke viervoeter. Dierenartsen weten nochtans vanuit hun opgebouwde kennis en ervaring het best wanneer antibiotica aangewezen zijn.

AMCRA sensibiliseert
 • november 5, 2018

Het formularium voor hond en kat in postervorm voor dierenartsen!


Om het formularium voor hond en kat onder vernieuwde aandacht te brengen , werd een handige poster in A1 formaat ontwikkeld. In de poster wordt uitvoerig beschreven wanneer antibiotica geïndiceerd zijn, welke niet-antibacteriële therapieën gebruikt kunnen worden, en worden preventieve maatregelen opgesomd voor de meest voorkomende bacteriële aandoeningen van de huid, het oor, het ademhalings-, spijsverterings- en urogenitaalstelsel en enkele algemene aandoeningen (sepsis, antibacteriële profylaxis, MRSA/MRSP). Verder wordt er aandacht geschonken aan welke de meest voorkomende oorzakelijke ziekteverwekkers zijn en hoe een diagnose kan gesteld worden.

Vétérinexpo
 • november 5, 2018

Kom je naar Vétérinexpo op 24 of 25 november? Wil je een vrijkaart voor een gratis toegang?


AMCRA is aanwezig op Vétérinexpo, vakbeurs voor de dierenarts, op 24 en 25 november te Ciney Expo! Er zijn nog steeds gratis vrijkaarten te winnen door de juiste antwoorden te voorzien op de vragen van onze online enquête! Neem deel en tot binnenkort op Vétérinexpo!

Antibiotic Awareness Week
 • november 5, 2018

World Antibiotic Awareness Week 2018 van 12 tot 18 november


AMCRA belooft actie via haar website (www.amcra.be), Facebook en Twitter! De Wereldgezondheidsorganisatie voor dieren (OIE) ontwikkelde ook een videoboodschap waarin 5 tips worden aangereikt voor de verschillende betrokken sectoren (dierenartsen, veehouders, beleidsmakers, studenten diergeneeskunde, …).

AMCRA prijs
 • november 5, 2018

AMCRA prijs voor masterproeven


In het kader van de uitreiking van de “Prijs Masterproef omtrent correct en rationeel gebruik van antibiotica, geschonken door AMCRA” werd de Prijs Masterproef Diergeneeskunde 2018 toegekend en uitgereikt voor laatstejaarsstudenten aan de Universiteit te Gent en Luik. In Gent ging de prijs naar de masterproef met als titel “Gebruik en misbruik van antimicrobiële middelen bij de sportduif” . Lauren-Tess Goossens mocht hiervoor €1000 in ontvangst nemen. Voor de universiteit te Luik werd eenzelfde prijs toegekend aan Mathilde Andrieu voor de masterproef getiteld “ L’utilisation du marc de pomme dans l’alimentation des porcelets au sevrage comme alternative à l’usage des antibiotiques. »

Gebruik zinkoxide
 • november 5, 2018

Kabinet van minister Maggie De Block volgt het advies van AMCRA over de uitfasering van zinkoxide.


Op 26 juni 2017 besloot de Europese Commissie dat alle lidstaten de bestaande nationale vergunningen ten laatste tegen 26 juni 2022 moeten intrekken voor het in de handel brengen van diergeneesmiddelen die zinkoxide bevatten en bestemd zijn voor orale toediening aan voedselproducerende dieren. Op basis van deze beslissing vroegen de ministers van Landbouw Denis Ducarme en van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block aan AMCRA wat de impact zou zijn op het antibioticagebruik van het niet langer voorhanden zijn van diergeneesmiddelen met zinkoxide . Twee weken geleden communiceerden de bevoegde kabinetten het breed-gedragen sectoradvies van AMCRA over de uitfaseringsperiode van het gebruik van zinkoxide te volgen en het gebruik nog toe te laten tot ten laatste 31 december 2020.

Registratie antibioticagebruik
 • oktober 11, 2018

Verplichte registratie antibioticagebruik voor melkveebedrijven sinds 1 oktober 2018


Melkveebedrijven aangesloten bij het IKM-QFL-QMK lastenboek zijn sinds 1 oktober 2018 verplicht gestart met de registratie van het antibioticagebruik op bedrijfsniveau. De registratie gebeurt door de verschaffer in de datacollectiesystemen AB Register (voor IKM) en BIGAME (voor QFL-QMK).

Sensibilisatiecampagne
 • oktober 11, 2018

AMCRA sensibiliseert de pluimveesector over rationeel antibioticagebruik: een veehouder getuigt!


AMCRA heeft i.s.m. Plattelands-tv een nieuw filmpje ontwikkeld voor de pluimveesector over rationeel antibioticagebruik. In het filmpje worden concrete tips naar voor gebracht over hoe een aanpassing van het bedrijfsmanagement tot minder zieke dieren leidt. Minder ziekte leidt niet alleen tot een gezondere veestapel, maar vereist ook minder antibiotica en zal dus ook leiden tot minder selectie en spreiding van resistente bacteriën. De tips kwamen tot stand doordat de veehouder met zijn dierenarts en adviseurs die op het bedrijf komen verbeterpunten in het management opspoorden en hier samen aan werkten.

Expovet
 • oktober 11, 2018

De rol van de kleine-huisdieren-dierenartsen in de strijd tegen antibioticaresistentie… volg het AMCRA debat op 20 oktober op Expovet!


AMCRA nodigt practici van kleine huisdieren uit om het debat te voeren rond hun bijdrage en hun rol in de strijd tegen AMR. Wat kunnen kleine-huisdieren-dierenartsen concreet doen? Hoe dienen eigenaars geïnformeerd te worden? Hoe kijken de klanten naar antibioticagebruik? Voelen dierenartsen (toegenomen) druk om “voor te schrijven”? Hoe schatten zij hun antibioticagebruik in? Gebruiken ze al richtlijnen i.v.m. een verantwoord voorschrijven van antibiotica?

Expovet
 • oktober 11, 2018

Kom je naar Expovet op 20 of 21 oktober? Wil je een vrijkaart voor gratis toegang?


Neem dan deel aan de AMCRA-enquête en we zien u binnenkort op Expovet te Flanders Expo!

Antibiotic Awareness Week
 • oktober 11, 2018

World Antibiotic Awareness Week 2018 van 12 tot 18 november


De internationale gezondheidsorganisaties voor mens en dier, respectievelijk de WHO en OIE, de Food and Agriculture Organisation - FAO - en het Europees Centrum voor Preventie en Controle van ziekten - ECDC - plaatsen de antibioticaproblematiek hoog op de agenda. Bijzondere aandacht wordt geschonken tijdens de jaarlijkse ‘World Antibiotic Awareness Week’. Op de website van AMCRA vindt u de link naar de belangrijkste initiatieven genomen door verschillende internationale organisaties.

Antibiotic Awareness Week
 • oktober 11, 2018

World Antibiotic Awareness Week : Join ECDC on social media


ECDC roept iedereen op die actief is in de dier- en humane geneeskunde (dokters, dierenartsen, veehouders, beleidsmakers, …) om tijdens de Antibiotic Awareness Week via Twitter, Facebook en Instagram mee te delen wat zij doen om de werkzaamheid van antibiotica te blijven verzekeren. Berichten, video’s, … kunnen gedeeld worden met de hashtag #KeepAntibioticsWorking .

Antibiotic Awareness Week
 • oktober 11, 2018

World Antibiotic Awareness Week: ANSES organiseert symposium ‘Epidemiology and modelling in antimicrobial resistance’


ANSES - French Agency for Food, Environmental and Occupational Health & Safety - organiseert haar jaarlijks symposium tijdens de Antibiotic Awareness Week. Het programma van dit jaar is gericht op ‘Epidemiology and modelling in antimicrobial resistance’ .

VEE annual meeting
 • oktober 11, 2018

Annual meeting VEE 2018 on behavioural changes in animal health management


Het thema van de jaarlijkse VEE meeting voor dit jaar is “Social veterinary epidemiology: how to induce behavioural changes in animal health management”. De rol van gewoontes en hoe deze te veranderen zijn van bijzonder belang in een veehouderij waar minder antibiotica gebruikt moeten worden.

Symposium FOD Volksgezondheid
 • oktober 11, 2018

11de jaarlijks symposium van Contractueel Onderzoek – DG Dier, Plant en Voeding ‘Diergezondheid: de kip en het ei’ op 23 oktober


De federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Contractueel Onderzoek – DG Dier, Plant en Voeding, kondigt haar jaarlijks symposium aan over ‘Diergezondheid: de kip en het ei’.

Plan van Aanpak
 • september 6, 2018

Plan van Aanpak voor reductie antibioticagebruik op bedrijfsniveau


AMCRA heeft een voorbeelddocument ontwikkeld voor een Plan van Aanpak in overleg met een groep van experten. Het is een template die diersoortoverschrijdend is en op eigen initiatief kan worden gebruikt in zijn huidige vorm, of kan worden aangepast naargelang de specifieke noden in een bepaalde sector of op een bepaald bedrijf.

E-formularium
 • september 6, 2018

Het e-formularium voor dierenartsen: uw leidraad in een verantwoorde antibioticakeuze!


U hoeft zich voortaan niet meer te registreren of aan te melden om toegang te krijgen tot het e-formularium! Dit betekent geen gebruikersnamen en paswoorden meer en dus rechtstreekse toegang tot de indicaties waarvoor 1ste, 2de en 3de keuzemiddelen werden opgenomen per diersoort.

Expovet
 • september 6, 2018

Kom onze stand bezoeken op Expovet! Vijftig vrijkaarten te winnen voor de editie van Expovet 2018!


AMCRA is aanwezig op Expovet, vakbeurs voor de dierenarts, op 20 en 21 oktober te Flanders Expo! U kunt gratis vrijkaarten winnen door de juiste antwoorden te voorzien op de vragen van onze online enquête! De eerste 50 deelnemers met correcte antwoorden ontvangen een gratis kaart. Neem deel en tot binnenkort op Expovet!

Demonamiddag 'Bioveiligheid en melkhygiëne'
 • september 6, 2018

AMCRA werkt mee aan de ‘tweede demonstratiedag bioveiligheid en melkhygiëne voor varkens- en rundveebedrijven‘


Op dinsdag 2 oktober organiseren het Departement Landbouw en Visserij, het Praktijkcentrum Varkens en het Praktijkcentrum Rundvee in samenwerking met AMCRA, M-team, MCC, DGZ, ILVO, en UGent een demonamidddag over bioveiligheid op varkens- en rundveebedrijven en over melkhygiëne . Tal van bedrijven die producten aanbieden om de bioveiligheid op een bedrijf te verhogen en een betere melkhygiëne te voorzien, zullen hun relevante producten demonstreren. De bezoeker zal ook kans maken om diverse prijzen te winnen! Bezoek aan de demodag is gratis.

EFFORT against antimicrobial resistance
 • september 6, 2018

Internationaal congres over Europees EFFORT project


Het 5 jaar durende EFFORT project ( Ecology from Farm to Fork Of microbial drug Resistance and Transmission), gefinancierd door de Europese Commissie, heeft tot doel een beter begrip te krijgen van de ecologie en de epidemiologie van antibioticaresistentie doorheen de voedselketen. De 20 verschillende partners waaruit het Europese EFFORT consortium bestaat, organiseren van 26 tot 28 november 2018 het internationaal congres “Antimicrobial Resistance in the Food Chain – From Science to Policy” . Gedurende 2,1/2 dag zal het consortium de nieuwste wetenschappelijke bevindingen voorstellen, gebaseerd op de data verzameld tijdens het EFFORT project.

Immunity for Health
 • september 6, 2018

Derde editie “Immunity for Health”


De studiedag « Immunity for Health » wordt jaarlijks georganiseerd door Flanders Vaccine en vindt dit maal plaats op 11 oktober te Leuven . Het thema van dit jaar gaat over « Preventieve gezondheidszorg » en richt zich tot de betrokken organisaties van de humane en diergeneeskunde, werkzaam rond immunologie, vaccinologie, immuno-oncologie en infectieuze ziekten. Het programma is deels gewijd aan de rol van vaccinatie in de strijd tegen antibioticaresistentie.

Gebruik colistine
 • juli 12, 2018

Advies over het gebruik van colistine in de diergeneeskunde


Polymyxines krijgen geen rode kleurcode, maar extra maatregelen zijn nodig om het gebruik ervan in de diergeneeskunde verder in te perken tot 1 mg per kg biomassa.

Sensibilisatiecampagne
 • juli 12, 2018

AMCRA sensibiliseert veehouders in samenwerking met Plattelands-tv


AMCRA heeft in samenwerking met Plattelands-tv publi-reportages uitgewerkt waarin de tv-kijkende landbouwer wegwijs wordt gemaakt in de “Top 5 van maatregelen die kunnen bijdragen tot een succesvolle afbouw van antibioticagebruik”.

Activiteiten en realisaties AMCRA 2017
 • juli 12, 2018

Activiteiten en realisaties van AMCRA in 2017


AMCRA stelt jaarlijks haar activiteiten en realisaties voor.

Activiteiten en realisaties 2017
 • juni 27, 2018

Activiteiten en realisaties met betrekking tot reductie van antibioticagebruik en -resistentie in de diergeneeskunde in België in 2017


Sinds de ondertekening van het antibioticaconvenant tussen de Federale Overheid en alle betrokken sectorpartners betreffende de vermindering van het gebruik van antibiotica stellen de partners jaarlijks hun activiteiten en realisaties voor, die gebundeld worden in een rapport. Dit rapport bevat een samenvatting van de voornaamste activiteiten en realisaties door de verschillende actoren met betrekking tot het bereiken van een antibioticareductie in 2017 in de diergeneeskunde evenals de verkoopresultaten van veterinaire antibiotica en de evolutie van de resistentie van bacteriën tegen antibiotica in 2017.

AMCRA adviesraad
 • juni 1, 2018

STRIJD TEGEN ANTIBIOTICARESISTENTIE IN DE DIERGENEESKUNDE IN BELGIE


AMCRA, FAVV en FAGG zijn verheugd u te mogen uitnodigen op een tweedelige activiteit die zal doorgaan op woensdag 27 juni 2018 om 13u in het Pacheco instituut (Pachecolaan 13, 1000 Brussel). Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen via info@amcra.be ten laatste op vrijdag 22 juni.

AMCRA adviesraad
 • mei 8, 2018

Save the date! Adviesraad van AMCRA op 27 juni 2018


Naar jaarlijkse gewoonte laten we graag u kennis nemen van de verkoops- en gebruikscijfers van antibiotica en de antibioticaresistentieresultaten voor de diergeneeskunde in België voor het jaar 2017.

VEE studiedag
 • mei 8, 2018

De VEE nodigt u uit voor de workshop ‘Antimicrobial resistance in Manimals’


Op 23 mei wordt door de Vlaamse Vereniging voor Veterinaire Epidemiologie en Economie (VEE) een workshop georganiseerd over antibioticaresistentie bij dieren en mens. Het wordt een rijk gevulde dag.

EU-JAMRAI
 • mei 8, 2018

Enquête voor dierenartsen, veehouders en andere stakeholders


Een recent Europese project “Joint Action on Antimicrobial Resistance and Healthcare-Associated Infections” (EU-JAMRAI) heeft een enquête ontwikkeld voor dierenartsen, veehouders en andere stakeholders in de diergeneeskunde.

AMCRA website
 • april 10, 2018

AMCRA lanceert een nieuwe website


Communicatie en sensibilisatie is één van de kerntaken van AMCRA. Sinds haar oprichting heeft AMCRA tal van adviezen en richtlijnen ontwikkeld ter ondersteuning van het co-regulatiebeleid die de diergeneeskunde in België handhaaft.

EU-JAMRAI
 • april 10, 2018

Joint Action on Antimicrobial Resistance and Healthcare-Associated Infections


In september 2017 werd een Europees Joint Action on Antimicrobial Resistance and Healthcare-Associated Infections opgericht. Vierenveertig partners van 28 verschillende EU-landen en meer dan 30 stakeholders verenigen hun krachten om een efficiënt ‘One Health’ beleid te ontwikkelen en te implementeren. Ze wensen zo de strijd tegen antibioticaresistentie aan te gaan en de infecties, die voorkomen in ziekenhuizen en andere gezondheidscentra , te bestrijden.

EFFORT against antimicrobial resistance
 • april 10, 2018

EFFORT ‘International conference : Antimicrobial Resistance in the Food Chain – From Science to Policy’


Het Europese EFFORT consortium organiseert een internationale conferentie te Utrecht van 26 tot 28 november 2018 getiteld ‘Antimicrobial Resistance in the Food Chain – From Science to Policy’.

AACTING guidelines
 • april 10, 2018

AACTING ‘Guidelines for collection, analysis and reporting of farm-level antimicrobial use, in the scope of antimicrobial stewardship’


Het AACTING-netwerk heeft richtlijnen geformuleerd voor de collectie, analyse en rapportering van antibioticagebruiksgegevens op het niveau van de individuele veehouderij.

Antibioticaresistentieresultaten DGZ en ARSIA
 • april 10, 2018

Resultaten antibioticaresistentie voor 2017 door de regionale diergezondheidscentra DGZ en ARSIA


Antibioticaresistentie kan leiden tot therapiefalen, met als gevolg een toename in kosten door bv. verlies van dieren, verminderde productiviteit, enz. Antibioticagevoeligheid van bacteriën kan sinds het KB van juli 2016 enkel nog bepaald worden in een geaccrediteerde instelling. De laboratoria DGZ en ARSIA beschikken over deze accreditatie en zijn aldus geschikt verklaard om antibioticagevoeligheidstesten uit te voeren. Op die manier kan bepaald worden van welke antibiotica een gunstig klinische uitkomst mag verwacht worden na behandeling van een bacteriële infectie met het desbetreffende middel.

EPRUMA
 • april 10, 2018

EPRUMA statement over vaccinatie bij dieren


EPRUMA – European Platform for the Responsible Use of Medicines in Animals – roept de instanties van de Europese Unie (EU) op een geïntegreerde aanpak te volgen met betrekking tot het gebruik van vaccins bij mens én dier. EPRUMA is van mening dat vaccinatie in de diergeneeskunde een onmisbaar aspect vormt van de ‘One Health’ aanpak.

Gebruik zinkoxide
 • maart 7, 2018

Advies over de uitfaseringsperiode van zinkoxide bij gespeende biggen


Het Europees ‘Committee for Medicinal Products for Veterinary Use' (CVMP) gaf op 16 maart 2017 een negatief advies over het gebruik van zinkoxide aan hoge, therapeutische concentraties bij dieren. De CVMP oordeelde dat de voordelen van zinkoxide voor preventie van diarree bij varkens niet opwegen tegen de risico’s van hoge dosissen zink in het milieu. Zink is immers een zwaar metaal, wordt slecht geabsorbeerd en accumuleert in diverse compartimenten van het milieu. Het CVMP erkende ook dat er een risico bestaat op co-selectie voor resistentie tegen antibiotica (de selectie van meerdere antimicrobiële resistentiegenen) in verband met het gebruik van zinkoxide, maar dat een dergelijk risico op dit moment niet kwantificeerbaar is.

Doelstelling
gemedicineerde voeders
 • maart 6, 2018

Vijftig % reductiedoelstelling van de met antibiotica gemedicineerde voeders behaald!


De leden van AMCRA legden zich in 2014 drie doelstellingen op ter reductie van het gebruik van antibiotica bij dieren in België . Naast de halvering van het antibioticagebruik en een 75% reductie van het gebruik van de kritisch belangrijke antibiotica tegen 2020, zou tegen eind 2017 de productie van met antibiotica gemedicineerde voeders met 50% moeten verminderd zijn. BFA, de Belgian Feed Association (www.bfa.be), kondigde eind februari aan dat de mengvoederindustrie haar doelstelling bereikt heeft. Het antibioticagebruik in gemedicineerde voeders kon een daling optekenen van 53% ten opzichte van het referentiejaar 2011.

Debat Expovet
 • december 18, 2017

Debat over antibioticagebruik bij hond en kat op Expovet


AMCRA nam deel aan het debat over antibioticagebruik bij hond en kat op Expovet tijdens het weekend van 28 en 29 oktober.

WHO
 • december 18, 2017

WHO roept op tot de stopzetting van het preventief gebruik van antibiotica


De Wereldgezondheidsorganisatie (World Health Organisation - WHO) heeft nieuwe richtlijnen gepubliceerd over het gebruik van antibiotica die van belang zijn voor mensen, bij voedselproducerende dieren.

Antibiotic Awereness Week
 • november 13, 2017

PERSBERICHT
13-19 november 2017

Internationale week van de sensibilisering voor goed gebruik van antibiotica


In het kader van de internationale week van de sensibilisering voor goed gebruik van antibiotica (13-19 november 2017), sporen het AMCRA en de federale overheid iedereen - ook de eigenaars van gezelschapsdieren - aan om deze geneesmiddelen verstandig te gebruiken. Antibiotica kunnen ons leven redden en zullen dit blijven doen als wij inspanningen blijven leveren. We zijn alvast op de goede weg : sinds 2011 is het gebruik van antibiotica bij dieren met 20% gedaald.

Aankondiging
 • oktober 6, 2017

Quantification, Benchmarking and Stewardship of Veterinary Antimicrobial Usage - First International Conference


The AACTING consortium, funded by the Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance (JPIAMR), is pleased to invite you to the First International Conference on Quantification, Benchmarking and Stewardship of Veterinary Antimicrobial Usage, on 27-28 February 2018 in Ghent, Belgium.

Antibioticagebruik
 • september 5, 2017

De reactie van AMCRA op het debat over antibioticaduur


Wereldwijd zijn wetenschappers het erover eens dat het gebruik van antibiotica de selectie en spreiding van resistentie in de hand werkt. Een nieuw debat werd de afgelopen weken gevoerd over de invloed van de duur van een antibioticatherapie op antibioticaresistentie. Britse microbiologen en infectiologen van de humane geneeskunde menen dat er onvoldoende wetenschappelijk bewijs is voor de algemeen aangenomen stelling dat het niet uitnemen van een voorgeschreven antibioticatherapie antibioticaresistentie in de hand werkt. Bovendien beweren ze dat een kortere therapieduur in vele gevallen evengoed tot klinisch succes leidt. Deze nieuwe analyse over de wijze van antibioticagebruik bij mensen roept ook vragen op over behandelingsduur van bacteriële infecties in de diergeneeskunde. Veehouders stellen zich de vraag of ze mogen stoppen met behandelen van hun dieren indien ze geen symptomen van ziekte meer waarnemen.

Antibioticaresistentie
 • mei 15, 2017

Wereldgezondheidsorganisatie classificeert colistine als kritisch belangrijk antibioticum met de hoogste prioriteit voor de humane geneeskunde


De wereldgezondheidsorganisatie (WHO) maakt sinds 2005 een lijst op met antibiotica die van kritisch belang zijn voor de behandeling van bacteriële infecties bij de mens. Deze lijst wordt tweejaarlijks herzien en eventueel aangepast op basis van nieuwe ontwikkelingen in het voorkomen van antibioticaresistentie en het belang van een therapie bij de mens. In de nieuw gepubliceerde versie (2017) wordt de familie van de polymyxines, waaronder ook colistine, geranschikt onder de kritisch belangrijke antibiotica met de hoogste prioriteit voor de volksgezondheid. Voorheen kreeg colistine nog geen hoogste prioriteit toegekend.

Antibiotic Guardian
 • april 21, 2017

Word ook Antibiotic Guardian!


De Belgische Commissie voor de Coördinatie van het Antibioticabeleid (BAPCOC) verleent steun aan de ‘Antibiotic Guardian’ campagne. Dit is een initiatief van de Engelse overheden om betrokkenen te engageren in een verantwoord antibioticagebruik en mee te helpen om deze levensreddende middelen te vrijwaren.

Bedrijfsgezondheidsplan varken
 • april 21, 2017

DGZ ontwikkelde een bedrijfsgezondheidsplan voor de varkenssector


Het Visie 2020 plan van AMCRA en de leden-sectoren beschrijft ‘Ieder bedrijf een plan’ als één van de actiepunten om een verminderd antibioticagebruik te realiseren bij dieren in België. De ontwikkeling van ondersteunende maatregelen voor veehouder en dierenarts, zoals een bedrijfsgezondheidsplan, werd ook opgenomen in het convenant tussen de overheid en de sectorpartners betreffende de vermindering van het gebruik van antibiotica in de dierlijke sector.

ALTIbiotique - BIGAME
 • april 21, 2017

Initiatieven van ARSIA in het kader van een verantwoord antibioticagebruik in de veehouderij


‘ALTIbiotique: minder, beter en anders’.

Antibioticacampagne
 • oktober 18, 2017

Pharma.be lanceert een campagne voor zorgvuldig antibioticagebruik


Recent lanceerde pharma.be animal health, de Belgische vereniging van diergeneesmiddelenproducenten, een campagne om de veehouderij bewust te maken van het belang van verantwoord gebruik van antibiotica. De campagne loopt in hoofdzaak via de landbouwpers.

Registratie gebruik gemedicineerde voeders
 • september 14, 2016

Elektronisch voorschrift gemedicineerde voeders verplicht vanaf 1/10/2016


Binnen de visie 2020 van AMCRA werd de derde doelstelling namelijk een 50% reductie van het gebruik van gemedicineerde voeders in België tegen 2017, opgenomen zowel in het “Convenant tussen de Federale Overheid en alle betrokken sectorpartners betreffende de vermindering van het gebruik van antibiotica in de dierlijke sector” als in het “Convenant gemedicineerde voeders”.

KB over het gebruik kritische antibiotica
 • augustus 3, 2016

FAVV verspreidt informatiebrochure over het nieuwe Koninklijk Besluit van 21/07/2016 betreffende de voorwaarden voor het gebruik van geneesmiddelen door de dierenartsen en door de verantwoordelijken van de dieren


Het Federaal Voedselagentschap (FAVV) bindt verder de strijd aan tegen antibioticaresistentie en publiceert een informatiebrochure over de nieuwe wetgeving betreffende de voorwaarden voor het gebruik van diergeneesmiddelen door de dierenartsen en door de verantwoordelijken van de dieren.

Evolutie antibioticagebruik bij dieren in België
 • juli 4, 2016

PERSBERICHT
4 juli 2016

Evolutie van het antibioticagebruik in de diergeneeskunde in België in 2015


Jaarlijks wordt in België de verkoop van antibiotica voor diergeneeskundig gebruik in kaart gebracht in het BelVet-SAC rapport. Daaruit blijkt voor 2015 een daling van 4,7% in het totale antibioticumgebruik (uitgedrukt in mg/kg biomassa) in vergelijking met 2014 wat neerkomt op een totale daling van 15,9% sinds 2011. AMCRA roept alle betrokkenen op inspanningen te blijven leveren, willen we de beoogde reductie van 50% halen tegen 2020.

E-formularium
 • juni 13, 2016

AMCRA lanceert mobiel formularium     


AMCRA vzw, het sectorbreed kenniscentrum dat via advies en sensibilisering de Belgische dierhouderij wil begeleiden naar een verminderd en meer duurzaam gebruik van antibiotica, lanceert zijn mobiel formularium.

Dierenartsen in AMCRA
 • januari 5, 2016

Nieuwe vertegenwoordiging voor dierenartsen bij AMCRA


Als medeoprichter en actief lid van AMCRA heeft de Nederlandstalige Orde der Dierenartsen sinds 2012 de vertegenwoordiging van de dierenartsen binnen AMCRA op zich genomen. Sinds de stichting van AMCRA vzw heeft de Orde der Dierenartsen een vruchtbare rol gespeeld via talrijke initiatieven in het kader van het streven naar een duurzaam antibioticagebruik in de diergeneeskunde.

Resolutie over antibioticagebruik bij nutsdieren
 • januari 5, 2016

Resolutie betreffende antibioticagebruik bij nutsdieren in het Vlaams Parlement


AMCRA verheugt zich over de resolutie in verband met de strijd tegen antibioticaresistentie bij nutsdieren, die recent unaniem werd goedgekeurd door het Vlaams Parlement. Deze resolutie is voor AMCRA een belangrijk signaal vanuit Vlaanderen om zich, in aanvulling op de federale inspanningen, in te zetten voor een verantwoord antibioticagebruik in een duurzame dierhouderij.

Antibioticaresistentie
 • januari 5, 2016

Nieuwe vorm van colistine resistentie noopt tot voorzichtigheid colistine gebruik.


Eind november werd bekend dat in China een nieuwe vorm van colistine resistentie werd teruggevonden in bacteriën op vlees, in voedselproducerende dieren en in ziekenhuispatiënten (Liu et al., 2015). Dit nieuws is verontrustend aangezien het gaat om een horizontaal overdraagbare resistentiedeterminant.

Voorschriften gebruik gemedicineerde voeders
 • oktober 5, 2015

BEMEFA scherpt regels antibioticagebruik in voeders aan


De recente stagnering van het antibioticagebruik in de veehouderij is voor BEMEFA, de beroepsvereniging van mengvoederfabrikanten, een signaal om een extra tandje bij te steken. Zo zullen de Belgische mengvoederfabrikanten vanaf deze maand geen voorschriften meer aanvaarden voor de productie van met antibiotica gemedicineerde voeders voor vleesvarkens ouder dan 15 weken. Vanaf 2016 zullen enkel nog elektronische voorschriften aanvaard worden van bedrijfsbegeleidende dierenartsen.

AMCRA prijs voor beste masterproef
 • juli 7, 2015

AMCRA reikt prijs uit voor beste masterproef over antibioticaresistentie


In het kader van de prijsuitreiking voor de beste masterproef diergeneeskunde werd door AMCRA een som twv €1000 geschonken. Deze prijs werd toegekend kaderend binnen de onderwerpen ‘antibioticaresistentie, het belang van correct en rationeel gebruik van antibiotica en van ziektepreventie door toepassen van alternatieven voor antibiotica, zoals vaccinatie, goede bioveiligheid en hygiëne’.

Evolutie antibioticagebruik bij dieren in België
 • juni 22, 2015

PERSBERICHT
22 juni 2015

Evolutie van het antibioticagebruik in de diergeneeskunde in België in 2014


De totale verkoop van antibiotica bij dieren kent in 2014 een lichte stijging van 1,1% uitgedrukt in mg per kg biomassa. Dit resultaat staat in schril contrast met de substantiële daling die in de afgelopen 2 jaren werd vastgesteld (telkens bij benadering -6,5%). De stijging in gebruik in 2014 situeert zich zowel bij de met antibiotica gemedicineerde voormengsels als bij de andere antibiotica. Het gebruik van de meest kritisch belangrijke antibiotica voor de volksgezondheid (de rode producten) vertoont een stijging van 3,2%.

Colruyt lastenboek
 • april 22, 2015

COLRUYT GROUP neemt AMCRA richtlijnen op in lastenboek voor varkensvleesproducenten.


Het meest recente lastenboek van het kwaliteitslabel van Colruyt Group omvat nieuwe regels over het gebruik van antibiotica bij varkens. Colruyt Group ondersteunt de doelstellingen van AMCRA om tegen 2020 het antibioticagebruik met 50% te verminderen. Daarom werden verscheidene van de aanbevelingen van AMCRA overgenomen in het lastenboek voor de producenten van varkensvlees.

Registratie gebruik gemedicineerde voeders
 • april 22, 2015

BEMEFA lanceert app voor elektronische voorschriften voor gemedicineerde voeders


BEMEFA heeft een nieuwe applicatie laten ontwikkelen voor het opmaken en versturen van elektronische voorschriften voor gemedicineerde voeders via smartphone en tablet. Zowel dierenartsen als mengvoederfabrikanten krijgen een gepaste oplossing aangeboden voor het aanmaken en respectievelijk verwerken van voorschriften.

Nieuwe versie van de Code der Plichtenleer
 • maart 11, 2015

De dierenartsen zetten een belangrijke stap richting verantwoord antibioticagebruik


Op 1 maart is de nieuwe versie van de Code der Plichtenleer voor dierenartsen in voege getreden. De Hoge Raad van de Orde der dierenartsen wenst bijzondere aandacht te besteden aan het belang van verantwoord antibioticagebruik bij dieren, enkel indien nodig, na diagnose door de dierenarts en mits begeleidend advies van de dierenarts over het goede gebruik ervan aan de verantwoordelijke of eigenaar van de dieren. In Art. 33 bis wordt tevens verwezen naar de aanbevelingen van de OIE met betrekking tot de meest kritisch belangrijke antibiotica voor dieren- en volksgezondheid, nl. de fluoroquinolones en de cefalosporines van de derde en vierde generatie. Deze antibiotica zijn als rode, derde keuze middelen ingedeeld in de formularia van AMCRA.

Antibioticacampagne in de humane sector
 • december 22, 2014

Nieuwe campagne ter promotie van het verantwoord gebruik van antibiotica in de humane sector


In haar regeerakkoord maakt de regering een prioriteit van de bestrijding van resistente bacteriën. Voor de humane sector lanceert de overheid dan ook de 14de antibioticacampagne met als hoofdboodschap aan patiënten én aan zorgvertrekkers: “Antibiotica, gebruik ze goed en enkel als het moet”. BAPCOC, de commissie voor coördinatie van het antibioticumbeleid voor de humane sector, lanceerde een persconferentie naar aanleiding van deze nieuwe antibioticacampagne. De doelstellingen van AMCRA (Visie 2020) te bereiken tegen 2020 werden tevens voorgesteld.

Antibioticataks
 • mei 26, 2014

Verplichte bijdrage voor het op de markt brengen antimicrobiële diergeneesmiddelen


Vanaf 1 juni 2014 dienen alle vergunninghouders die antimicrobiële diergeneesmiddelen op de Belgische markt brengen een bijdrage te betalen aan het FAGG.

AMCRA Visie 2020
 • mei 12, 2014

AMCRA Visie 2020


De leden van AMCRA stelden samen een visie 2020 op. Dit plan omvat 10 streefdoelen en actiepunten die verder zullen uitgewerkt worden samen met de bevoegde overheden en sectororganisaties.

AMCRA, partner van EPRUMA
 • april 30, 2014

AMCRA vanaf nu partner van EPRUMA, European Platform for the Responsible Use of Medicines in Animals


EPRUMA is een Europees platform bestaande uit de verscheidende stakeholders van de sector. De activiteiten van EPRUMA hebben tot doel verantwoord gebruik van diergeneesmiddelen, inclusief antibiotica, aan te moedigen. Op die manier willen de partners van EPRUMA goede diergeneeskundige praktijken linken aan dieren- en volksgezondheid. EPRUMA selecteert zorgvuldig zijn partners om tot een efficiënte samenwerking te komen. Het is dan ook een eer voor AMCRA hiervoor uitgenodigd te worden.

Amcra nederlands logo
Kenniscentrum inzake antibioticagebruik en resistentie bij dieren.

Recente adviezen

Benchmarking en bewaking van antibioticagebruik bij dieren – Deel 1 : Veehouders
Plan van Aanpak