Nieuws

Nieuws

  • by:
  • maart 12, 2020
  • Category: Visie 2024

AMCRA kondigt haar Visie 2024 aan!


AMCRA heeft een nieuwe visie over het antibioticabeleid bij dieren in België na 2020 ontwikkeld. Er wordt gestreefd naar een minimaal antibioticumgebruik bij alle diersoorten en door iedere dierenarts.

Centraal staan 3 doelstellingen, geflankeerd door 9 actiepunten.

Drie reductiedoelstellingen:

1)    Diersoortspecifieke grenswaarden op bedrijfsniveau en maximum 1% grootgebruikers tegen 2024. 

Voor iedere diercategorie (voedselproducerende dieren) worden benchmarkwaarden opgesteld. Hierbij zal van meet af aan duidelijk worden gemaakt waar de grenswaarden voor laaggebruikers (groene zone) aandachtgebruikers (gele zone) en grootgebruikers (rode zone) zullen liggen in 2024. Deze waarden zullen in 2020 worden vastgelegd op basis van de op dat moment beschikbare benchmark data. De weg ernaartoe zal evenwel stapsgewijs zijn waarbij tussentijdse grenzen zullen worden bepaald voor 2022.

2)    Het totaal antibioticumgebruik bij dieren in België evolueert naar het mediaan gebruik in Europa tegen 2024. 

In het laatste ESVAC rapport situeerde de mediaan van het antibioticagebruik in 30 Europese landen zich op 57 mg/PCU (nl. ongeveer 50 mg/kg biomassa). In de laatste jaren is deze mediaan relatief stabiel gebleven. Ook landen met vergelijkbare, intensieve productiesystemen als België, hebben een antibioticagebruik rond de 50 mg/kg biomassa. Een graduele reductie van het antibioticagebruik in België moet finaal leiden naar een totaal gebruik van ongeveer 50 mg/kg biomassa en dit tegen eind 2024. Dit betekent dat we ten opzichte van 2011, 65% minder antibiotica zouden gebruiken in de diergeneeskunde. Een extra 15% dus indien we er van uitgaan dat de 50% reductiedoelstelling tegen eind 2020 bereikt wordt.

3)    Maximaal gebruik van colistine is 1 mg/kg biomassa tegen 2024. 

Voor Europese landen met een laag gebruik van colistine in de diergeneeskunde heeft EMA een doelstelling van 1 mg/PCU gebruik voorop gesteld. In 2018 bedraagt het gebruik van colistine in België 1,69 mg/kg en werd er al met 64,4% gereduceerd sinds 2011. Het streefdoel is om uiterlijk eind 2024 de EMA doelstelling te realiseren. Hiertoe zal het gebruik van colistine in gemedicineerde voerder uiterlijk 2021 stopgezet worden.