Nieuws

Nieuws

  • by:
  • december 21, 2020
  • Category: KB gebruik kritisch belangrijke antibiotica

Artikelen over het gebruik van kritisch belangrijke antibiotica bij voedselproducerende dieren zijn terug van kracht!


Op 09/12/2020 is het herstelde Koninklijk Besluit van 21/07/2016 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd (http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2020/12/04/2020044069/staatsblad). De condities voor het gebruik van kritische antibiotica bij voedselproducerende dieren zijn dus vanaf publicatiedatum weer van kracht.

De herstelde artikelen leggen opnieuw de voorwaarden vast om de kritisch belangrijke antibiotica te gebruiken bij voedselproducerende dieren. Concreet gaat het over de fluoroquinolones en de cefalosporines van de derde en vierde generatie (zie bijlage IV van het KB voor een opsomming van alle actieve substanties). Dierenartsen zijn verplicht om, vooraleer ze deze kritisch belangrijke antibiotica gebruiken bij voedselproducerende dieren, een staalname uit te voeren. Het doel van zo’n staalname is om de mogelijke ziekteverwekker(s) te isoleren en diens gevoeligheid aan een resem antibiotica te testen. Enkel wanneer uit de gevoeligheidstest blijkt dat geen enkel ander antibioticum in vitro nog werkzaamheid vertoont, kan een kritisch belangrijk antibioticum worden ingezet.

Het herstel van de artikelen rond de kritisch belangrijke antibiotica in de diergeneeskunde heeft jammer genoeg langer op zich laten wachten dan gepland door de onvoorziene sanitaire crisis en de vertraagde regeringsvorming. Het gevolg hiervan is ook duidelijk te zien in de betreurenswaardige negatieve tendens in het gebruik van de kritisch belangrijke antibiotica bij voedselproducerende dieren. Vooral het gebruik van de fluoroquinolones is het laatste jaar duidelijk weer gestegen. Dit brengt ook de reeds eerder behaalde reductiedoelstelling van ‘75% minder van de kritisch belangrijke antibiotica tegen 2020’ in het gedrang. Met het herstel van de artikelen zal elke betrokken partij weer duidelijk zijn plicht moeten vervullen. Dit doet het tij hopelijk tijdig keren.