Nieuws

Nieuws

  • by:
  • mei 28, 2019
  • Category: Antibioticaresistentie en het milieu

De strategische aanpak van geneesmiddelen in het milieu door de Europese unie


Vervuiling door bepaalde geneesmiddelen in het milieu wordt als een groeiend probleem gezien, vooral met betrekking tot antimicrobiële resistentie. Residuen van farmaceutische producten kunnen in het leefmilieu terechtkomen bij de productie, het gebruik en de verwijdering ervan. De Europese Unie heeft daarom duidelijke doelstellingen geformuleerd die de strategische aanpak van dit probleem vorm moeten geven.

De verspreiding van geneesmiddelen voor dierkundig gebruik in het leefmilieu is doorgaans afkomstig van diffuse niet-behandelde bronnen zoals het uitrijden van mest, maar bijvoorbeeld ook via de behandeling van gezelschapsdieren. Wat betreft antimicrobiële middelen (antibiotica en schimmelwerende producten) kan hun aanwezigheid een rol spelen bij het versnellen van de ontwikkeling, instandhouding en verspreiding van resistente bacteriën en schimmels. De "één gezondheid"-benadering in het actieplan van de Europese Unie, dat voordien reeds rekening hield met de onderlinge verwevenheid tussen menselijke en dierlijke gezondheid, omvat nu ook de ecologische dimensie, waarbij dit wordt erkend als een ander verband tussen ziekten bij mensen en dieren en als een mogelijke bron voor nieuwe resistente micro-organismen. Naast een verwijzing naar deze strategische aanpak omvat het actieplan een aantal aanvullende maatregelen om de rol van het milieu bij AMR te verbeteren.

De belangrijkste doelstellingen zijn:

- te ondernemen acties of acties die verder moeten worden onderzocht, identificeren om de potentiële risico’s aan te pakken van farmaceutische residuen in het milieu, niet in het minst om bij te dragen tot de acties van de Unie in de strijd tegen antimicrobiële resistentie;

- innovatieaanmoedigen waar dit nuttig kan zijn om de risico’s te helpen aanpakken, en de circulaire economie bevorderen door de recycling van hulpbronnen zoals water, rioolslib en mest te vergemakkelijken;

- de resterende lacunes in de kennisidentificeren en mogelijke oplossingen aanreiken om deze in te vullen;

- ervoor zorgen dat acties om het risico aan te pakken, de toegang tot veilige en doeltreffende farmaceutische behandelingenvoor menselijke patiënten en dieren niet in het gedrang brengen.