Nieuws

Nieuws

  • by:
  • juli 17, 2023
  • Category: Wetenschappelijk symposium AMCRA

Herbekijk het wetenschappelijk symposium van 27 juni 2023


Op 27 juni laatstleden organiseerde AMCRA in samenwerking met het Federale Voedselagentschap, het Federale Geneesmiddelenagentschap, de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid en Sciensano een wetenschapelijk symposium "Antimicrobial resistance: a challenge for public health, animal health and the environment". Het programma werd samengesteld op basis van ingezonden abstracts over diverse thema’s. We waren ook verheugd om een Nederlandse gastspreker met internationale erkenning te mogen ontvangen.

Gastspreker was Prof. Dr. Els Broens, werkzaam aan de Universiteit van Utrecht. Haar onderzoek is gericht op zoönotische ziekten en ‘antimicrobial stewardship’ in de diergeneeskunde, voornamelijk bij gezelschapsdieren.

Prof. Dr. Broens gaf toelichting over ‘antimicrobial stewardship’ met de nadruk op de gezelschapsdierensector. Er is immers veel nauw en direct contact tussen de mens en zijn gezelschapsdier, met een hoge kans op uitwisseling van bacteriën, en dus ook van resistente bacteriën. Dit heeft potentieel gevolgen voor het behandelen van bacteriële infecties bij die persoon in kwestie. Om tot een goed antimicrobial stewardship te komen, is het vooreerst noodzakelijk om zicht te krijgen op het huidige antibioticumgebruik bij onze gezelschapsdieren. In deze sector zijn vermoedelijk, meer nog dan de  hoeveelheid gebruikte antibiotica (kwantitatief), vooral de ‘kwalitatieve’ aspecten van gebruik van belang. Het gaat dan met name over de duur van de behandeling, het soort gebruikte antibioticum en de toedieningsweg. De Europese Verordening 2019/6 voorziet in het verzamelen van antibioticumgebruiksgegevens in de EU door een verplichte datacollectie bij gezelschapsdieren tegen 2030 en dit in alle Europese Unie-lidstaten*. Tot slot kwam ook de ‘hoe?’-vraag van antimicrobial stewardship aan bod.

Andere thema’s door diverse sprekers gebracht, waren bioveiligheid in relatie tot antibioticumgebruik, de rol van de broeierij en opfokbedrijven in het voorkomen van fluoroquinoloneresistentie bij vleeskippen enz.

Bent u benieuwd naar de lezing van Prof. Dr. Els Broens en alle andere sprekers? U kunt de opname beluisteren via https://www.amcra.be/nl/wetenschappelijk-symposium-2023/.

 

*Ook België moet tegen uiterlijk 2029 een nationaal datacollectiesysteem opstarten voor honden, katten en nertsen om te kunnen voldoen aan de Europese verplichting: tegen 2030 antibioticumgebruiksgegevens aanleveren voor bovengenoemde diersoorten. Voor paarden geldt eenzelfde verplichting, en dit tegen 2026. AMCRA werkt momenteel aan een advies over datacollectie bij gezelschapsdieren en paarden. Door middel van dit advies wil AMCRA samen met praktijkdierenartsen nadenken over welke data en hoe deze verzameld kunnen worden om te voldoen aan de vraag van de Europese Commissie, gecombineerd met de vraag welke feedback praktijkdierenartsen gezelschapsdieren en paard wensen. Praktijkdierenartsen zullen immers verantwoordelijk zijn voor het aanleveren van de antibioticumgebruiksgegevens. Een mogelijke feedback is het ontvangen van  rapporten met de geanalyseerde antibioticumgebruiksgegevens voor hun praktijk. Dit advies zal worden overhandigd aan het Federale Geneesmiddelenagentschap, beheerder van het toekomstige nationale datacollectiesysteem voor gezelschapsdieren en paard.