Nieuws

Nieuws

  • by:
  • november 5, 2018
  • Category: Gebruik zinkoxide

Kabinet van minister Maggie De Block volgt het advies van AMCRA over de uitfasering van zinkoxide.


Op 26 juni 2017 besloot de Europese Commissie dat alle lidstaten de bestaande nationale vergunningen ten laatste tegen 26 juni 2022 moeten intrekken voor het in de handel brengen van diergeneesmiddelen die zinkoxide bevatten en bestemd zijn voor orale toediening aan voedselproducerende dieren. Op basis van deze beslissing vroegen de ministers van Landbouw Denis Ducarme en van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block aan AMCRA wat de impact zou zijn op het antibioticagebruik van het niet langer voorhanden zijn van diergeneesmiddelen met zinkoxide. Twee weken geleden communiceerden de bevoegde kabinetten het breed-gedragen sectoradvies van AMCRA over de uitfaseringsperiode van het gebruik van zinkoxide te volgen en het gebruik nog toe te laten tot ten laatste 31 december 2020.

AMCRA stelde een werkgroep samen om deze vraag te beantwoorden en stelde tevens als doel te komen tot een breed-gedragen sectoradvies over de uitfaseringsperiode van het gebruik van zinkoxide. Hierbij werd ook de vraag gesteld welke alternatieven voor het gebruik van zinkoxide en antibiotica in de preventie van speendiarree bij biggen voorhanden zijn. De werkgroep was het unaniem eens dat een uitfaseringsperiode nodig is en het mogelijk moet maken om de toepassing van alternatieven voor zinkoxide en antibiotica, bijvoorbeeld vaccins, door varkenshouders en dierenartsen te optimaliseren. De werkgroep stelde daarom voor om het gebruik van zinkoxide toe te laten tot ten laatste eind 2020. Aangezien de vergunning van Gutal® 1000 mg/g, het in België énige vergunde geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik op basis van zinkoxide, verloopt op 18/09/2019, betekent dit dat de stocks van zinkoxide nog gedurende 1 jaar, 3 maanden en 12 dagen zouden mogen gebruikt worden, dit is dus tot eind 2020.