Nieuws

Nieuws

  • by:
  • november 18, 2020
  • Category: Antibiotic Awareness Week

PERSBERICHT
18 november 2020

Naar aanleiding van de internationale week van de sensibilisering voor verstandig gebruik van antibiotica


Van 18 tot 24 november 2020 is het de internationale week van de sensibilisering voor verstandig gebruik van antibiotica. Het gebruik van antibiotica bij dieren is de laatste jaren fors gedaald. Er wordt echter een alarmerende evolutie gezien in het antibioticumgebruik bij pluimvee. Het totale gebruik en het gebruik van de kritisch belangrijke quinolones bij pluimvee in het bijzonder tonen een toename. Deze ongunstige cijfers zijn duidelijk in tegenstelling met de 2020-doelstellingen en de nieuwe 2024-doelstellingen.

Het verminderen van de nood aan antibiotica en bijgevolg minder antibiotica gebruiken is de enige weg naar minder resistente bacteriën, om de volksgezondheid en dierengezondheid te waarborgen. In België werd al een grote vooruitgang geboekt dankzij duidelijke en ambitieuze reductiedoelstellingen.

‘Visie 2020’ Plan en ‘Antibioticaconvenant’: bemoedigende resultaten

Het plan ‘Visie 2020’ van het kenniscentrum voor antibioticumgebruik en -resistentie bij dieren (AMCRA) werd opgesteld in 2014 en voorziet drie reductiedoelstellingen voor antibioticumgebruik in de diergeneeskunde. Deze doelstellingen werden ook opgenomen in het ‘Antibioticaconvenant’ dat in 2016 werd gesloten tussen de federale publieke overheden en de verschillende partners betrokken bij het antibioticumgebruik in de diergeneeskunde. In België werd sinds 2011 een reductie in gebruik vastgesteld van:

·       - 40,3 % voor alle antibiotica

·       - 77,3 % voor de kritisch belangrijke antibiotica

·       - 71,1 % voor de met antibiotica gemedicineerde voeders

In zijn geheel bekeken, zijn dit bemoedigende resultaten. De monitoring van het antibioticumgebruik op het niveau van de individuele veehouderijen toont echter minder gunstige resultaten voor de pluimveesector, met een toename in het totale gebruik en het gebruik van fluoroquinolones en colistine (kritisch belangrijke antibiotica met hoge prioriteit voor de volksgezondheid). Deze trend bedreigt ernstig de realisaties van de 2020 doelstellingen. De pluimveesector wenst zijn verantwoordelijkheid hierin op te nemen en heeft recent een actieplan opgesteld om een antwoord te bieden op deze negatieve evolutie.

Visie 2024 en nieuw ‘Antibioticaconvenant’: vier doelstellingen

Met het einde van 2020 in zicht werd door AMCRA een tweede plan gepubliceerd: de ‘Visie 2024’. Dat plan voorziet nieuwe reductiedoelstellingen te bereiken tegen eind 2024:

1.      Diersoortspecifieke reductiedoelstellingen op bedrijfsniveau en maximum 1% alarmgebruikers[1].

2.      Reductie van 65 % in het totale antibioticumgebruik ten opzichte van 2011.

3.      Maximaal gebruik van 1 mg colistine per kg biomassa.

4.      Reductie van 75 % in het gebruik van de met antibiotica gemedicineerde voeders ten opzichte van 2011.

De reeds bereikte doelstelling over het gebruik van de kritisch belangrijke antibiotica (vermindering met 75 % ten opzichte van 2011) blijft van toepassing.

Binnenkort zal er een nieuw ‘Antibioticaconvenant’ tussen de federale overheden en de verschillende partners betrokken in het in de diergeneeskunde tot stand komen. Dit zal toelaten om nieuwe reductiedoelstellingen officieel vast te leggen, alsook om ieders engagementen in de strijd tegen antibioticumresistentie te vernieuwen.

Het ‘One Health’ nationaal actieplan AMR is momenteel ook in de afrondingsfase. Dit plan legt de strategische en operationele doelstellingen van de overheden vast in de strijd tegen de antibioticumresistentie, die de volksgezondheid, de dierengezondheid en het leefmilieu in België moeten beschermen. De doelstellingen van het plan ‘Visie 2024’, opgenomen in het ‘Antibioticaconvenant’ voor de periode 2021-2024 zullen ook integraal worden opgenomen in het diergeneeskundig gedeelte van het ‘One Health’ nationaal actieplan AMR.

[1] Definitie van alarmgebruiker: https://www.amcra.be/nl/visie-2024/ 

_________________________________

Antibioticumresistentie wordt veroorzaakt door het gebruik van antibiotica in de geneeskunde voor mensen en in de diergeneeskunde. Het is dus van essentieel belang om toe te zien op het verantwoord gebruik en om de preventie en het gebruik van alternatieven te stimuleren in beide sectoren zodat de gebruikte hoeveelheden dalen.

De overdracht, ook via de omgeving, van resistente bacteriën van dier op mens en omgekeerd maakt dat een globale en geïntegreerde aanpak noodzakelijk is.

Het door het FAVV en het FAGG gesteunde AMCRA is de drijvende kracht achter verschillende initiatieven in de diergeneeskunde in België. AMCRA is het kenniscentrum voor antibioticumgebruik en -resistentie bij dieren in België. De missie van AMCRA luidt:

1.     een toename in antibioticumresistentie voorkomen om zo de gezondheid van mens en dier en het dierenwelzijn te beschermen,

2.     ijveren naar een rationele reductie in het gebruik van antibiotica en streven naar een duurzaam antibioticumbeleid in de diergeneeskunde in België,

3.     analyseren, communiceren en sensibilisering.

Voor meer informatie: www.amcra.be

Minder en verantwoord gebruik van antibiotica zijn de pijlers van het actieplan “Visie 2020” van het AMCRA. Dit plan is ontwikkeld om de antibioticumresistentie in de diergeneeskunde in België te verminderen. Als antwoord op de noodzaak aan sensibilisering voor een goed antibioticumgebruik en om dierenartsen te begeleiden bij een duidelijke keuze voor de behandeling met antibiotica, heeft het AMCRA formularia uitgewerkt voor de voornaamste gedomesticeerde diersoorten. De keuze voor antibiotica houdt rekening met verschillende criteria, waaronder het belang van een antibioticum voor de menselijke gezondheid.

Het “Convenant tussen de federale overheid en alle betrokken sectorpartners betreffende de vermindering van het gebruik van antibiotica in de dierlijke sector” werd ondertekend op 30 juni 2016 door de federale overheid, vertegenwoordigd door de ministers van Volksgezondheid en van Landbouw, en door de verschillende sectororganisaties pharma.be, ABS, BFA, Boerenbond, FWA, de dierenartsenverenigingen UPV en VDV, de diergezondheidsorganisaties DGZ en ARSIA, de lastenboekbeheerders Belbeef, Belplume, Belpork, BVK vzw, Codiplan, IKM/QFL/QMK en AMCRA. Een samenvatting van de resultaten en de activiteiten van het Antibioticaconvenant kan worden geconsulteerd in de publieke rapporten, beschikbaar op de websites van www.amcra.be en www.favv.be.

Meer informatie vindt u op de website van het AMCRA, de website van het FAVV, de website van de FOD VVVL en de website van het FAGG.


Voor verdere informatie :  

Contact:
Dr. Fabiana Dal Pozzo
Coördinatrice AMCRA
GSM: 0479/56 04 20 
e-mail: fabiana.dalpozzo@amcra.be 
 
Prof. Dr. Jeroen Dewulf 
Voorzitter raad van bestuur AMCRA 
GSM: 0476 49 70 40 
e-mail: jeroen.dewulf@ugent.be