Nieuws

Nieuws

  • by:
  • november 19, 2019
  • Category: Antibiotic Awareness Week

PERSBERICHT
19 november 2019

In het kader van de internationale week van de sensibilisering voor verstandig gebruik van antibiotica - ook in de diergeneeskunde


Van 18 tot 24 november 2019 is het de internationale week van de sensibilisering voor verstandig gebruik van antibiotica. Niet alleen bij mensen, maar ook bij dieren. Het antibioticagebruik in de diergeneeskunde daalde de voorbije jaren fors, maar de strijd is nog niet gestreden.


Minder antibiotica gebruiken is absoluut noodzakelijk. Alleen zo kunnen we de resistentie voor antibiotica verder doen dalen en de gezondheid van mens en dier veiligstellen.

Visie 2020-plan en antibioticaconvenant: 3doelstellingen
In het Visie 2020-plan van het kenniscentrum voor antibioticagebruik en -resistentie bij dieren (AMCRA) uit 2014 staan drie doelstellingen voor minder antibioticagebruik in de diergeneeskunde. Die doelstellingen zijn ook opgenomen in het antibioticaconvenant[1] uit 2016 tussen de federale overheid en de verschillende partners die betrokken zijn bij het gebruik van antibiotica in de diergeneeskunde, zoals landbouworganisaties, dierenartsenverenigingen, dierengezondheidsorganisaties en andere schakels uit de dierlijke productiekolom.

35,4 % minder antibioticagebruik, al 2 doelstellingen behaald
Een eerste doelstelling, 50 % minder dierenvoeders gebruiken waar antibiotica in zitten tegen 2017, werd in 2017 behaald. Ten opzichte van het referentiejaar 2011 lag het gebruik van die dierenvoeders in 2018 maar liefst 69,8 % lager. Ook de tweede doelstelling, tegen 2020 75 % minder antibiotica gebruiken die uiterst belangrijk zijn voor de menselijke gezondheid (zogenaamde kritische antibiotica) werd al in 2017 behaald. De daling sinds 2011 bedraagt 79,1%, ook al steeg het gebruik van kritische antibiotica in 2018 licht omdat ze iets meer zijn gebruikt bij pluimvee. De derde doelstelling is het totale antibioticagebruik in de diergeneeskunde met 50 % verminderen ten opzichte van 2011. Tussen 2011 en eind 2018 daalde het antibioticagebruik bij dieren in België met 35,4%. De grootste daling gebeurde tussen 2017 en 2018: 12,8%. Nog 14,6% te gaan dus om de 50 %-doelstelling te behalen voor het einde van 2020.

Grootgebruikers gericht aanpakken door benchmarking
In 2019 stuurde het FAGG alle dierenartsen die varkens, pluimvee of vleeskalveren behandelen voor het eerst een rapport dat aangeeft hoeveel  antibiotica zij voorschrijven in vergelijking met andere dierenartsen. Ook de veehouders zelf ontvingen, net als in 2018, rapporten over het antibioticagebruik in hun bedrijf. Die benchmarking helpt om grootgebruikers en grootverschaffers te identificeren en gericht te begeleiden, wat zorgt voor een lager en rationeler antibioticagebruik. Op initiatief van de betrokken kwaliteitslabels kunnen sinds 1 oktober 2018 ook melkveehouders hun antibioticagebruik registreren via AB Register (Vlaanderen) en BIGAME (Wallonië). Melkveehouders die een volledig jaar hebben geregistreerd, kunnen een eerste benchmarkrapport verwachten begin 2020.

Tweede actieplan in de maak
Het Visie 2020-plan loopt ten einde, maar een tweede actieplan staat nu al in de steigers.Het AMCRA 2024-plan breidt het huidige beleid voor registratie en benchmarking van antibioticagebruik uit naar meer diersoorten, ook gezelschapsdieren.Het nieuwe plan zal samen met de acties van de overheid deel uitmaken van een “One Health” nationaal actieplan voor antimicrobiële resistentie.Dat “One Health”-plan verenigt alle acties voor volksgezondheid, diergeneeskunde en leefmilieu in België.


[1] Convenant van 30/06/2016 betreffende antibiotica tussen de federale overheid en alle sectorale partners (farmaceutische industrie en mengvoederfabrikanten, de landbouworganisaties, de beheerders van lastenboeken en de dierenartsen- en dierengezondheidsorganisaties) die betrokken zijn bij de vermindering van het gebruik van antibiotica in de dierlijke sector.

http://www.favv.be/dierlijkeproductie/antibioticaresistentie/#convenant


                                                                          _________________________________

Antibioticaresistentie wordt veroorzaakt door het gebruik van antibiotica in de geneeskunde voor mensen en in de diergeneeskunde. Het is dus van essentieel belang om toe te zien op het verantwoord gebruik en om de preventie en het gebruik van alternatieven te stimuleren in beide sectoren zodat de gebruikte hoeveelheden dalen.

De overdracht, ook via de omgeving, van resistente bacteriën van dier op mens en omgekeerd maakt dat een globale en geïntegreerde aanpak noodzakelijk is.

Het door het FAVV en het FAGG gesteunde AMCRA is de drijvende kracht achter verschillende initiatieven in de diergeneeskunde in België.

Minder en verantwoord gebruik van antibiotica zijn de pijlers van het actieplan “Visie 2020” van het AMCRA. Dat plan is ontwikkeld om de antibioticaresistentie in de diergeneeskunde in België te verminderen. Als antwoord op de noodzaak aan sensibilisering voor een goed antibioticagebruik en om dierenartsen te begeleiden bij een duidelijke keuze voor de behandeling met antibiotica, heeft het AMCRA formularia uitgewerkt voor de voornaamste gedomesticeerde diersoorten. De keuze voor antibiotica houdt rekening met verschillende criteria, waaronder het belang van een antibioticum voor de menselijke gezondheid.

De ondertekening van het“Convenant tussen de federale overheid en alle betrokken sectorpartners betreffende de vermindering van het gebruik van antibiotica in de dierlijke sector” geeft aan dat de sector concreet wil bijdragen aan de strijd tegen antibioticaresistentie.   

De doelstellingen voor de sector zijn ambitieus en vergen voortdurende inzet en investeringen.

Meer informatie vindt u op de website vanhetAMCRA, de website vanhet FAVV en de website vanhet FAGG.

Voor verdere informatie :  

Contact:
Dr. Fabiana Dal Pozzo
Coördinator AMCRA
GSM: 0479/56 04 20 
e-mail: fabiana.dalpozzo@amcra.be 
 
Prof. Dr. Jeroen Dewulf 
Voorzitter raad van bestuur AMCRA 
GSM: 0476 49 70 40 
e-mail: jeroen.dewulf@ugent.be