Recent Nieuws

Recent Nieuws

  • by:
  • oktober 14, 2022
  • Category:

‘Barometer 2.0’, nieuwe en algemeen gunstige resultaten – Wijziging KB 21/07/2016 Sanitel-Med


AMCRA heeft in samenwerking met het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG), de beheerder van het nationale datacollectiesysteem Sanitel-Med, een nieuwe versie van de Barometer gelanceerd. Deze nieuwe ‘Barometer 2.0’ voorziet nu ook een opvolging van de gebruiksresultaten in het kader van de ‘reductiepaden’ (= grenswaarden voor het aantal behandeldagen op 100, ofte BD100, op bedrijfsniveau) voor de varkens-, vleeskippen- en vleeskalverensector.

Betreffende de aankomende wijzigingen in het registreren in Sanitel-Med, zal de aanpassing van het Koninklijk Besluit van 21/07/2016 (die de voorwaarden voor het gebruik van geneesmiddelen door dierenartsen en verantwoordelijken van de dieren bepaalt), op een later tijdstip dan gepland in voege treden. Dit wil zeggen dat de verplichting om het antibioticumgebruik bij alle runderen en pluimvee van de soorten kip en kalkoen te registreren, wordt verlaat naar een nog nader te bepalen tijdstip. Verdere communicatie hieromtrent zal op gepaste tijd volgen.

Gezien de toegenomen focus op de sectorspecifieke doelstellingen, met o.a. de reductiepaden en het streefdoel van maximaal 1% alarmgebruikers in 2024, werd de Barometer aangepast om sneller trends te kunnen oppikken en zo de sectoren en Overheden beter te kunnen informeren. Verschillende figuren tonen nu de evoluties ten opzichte van de vooropgestelde grenswaarden voor de verschillende diercategorieën, alsook het aantal bedrijven in de groene, gele en rode kleurzone.

De nieuwste resultaten omvatten de periode april 2020 tot en met maart 2022  voor de in Sanitel-Med geregistreerde diersoorten: varkens, vleeskalveren, vleeskippen en leghennen. Ten opzichte van de vorige barometer wordt nu het eerste kwartaal van 2022 mee opgenomen.

De nieuwe figuren in de Barometer vormen een aanvulling op de reeds bestaande figuren. Ze geven de evolutie weer van het totaal gebruikte aantal ton of kg antibiotica per diersector, de evolutie van het aantal gebruikte kilogrammen  kritisch belangrijke antibiotica en het aantal bedrijven dat kritisch belangrijke antibiotica gebruikt (3de/4de generatie cefalosporines, fluoroquinolones).

De opvolging van het gebruik van zinkoxide verdwijnt als gevolg van het volledig stopzetten van het gebruik ervan sinds eind 2020. Het gebruik van colistine, uitgedrukt in gebruikt aantal  kilogram per diersector en in het aantal bedrijven dat colistine gebruikt, blijft wel een onderdeel van de Barometer 2.0.

De resultaten zijn grotendeels gunstig; er wordt opnieuw een daling vastgesteld in het totaal aantal ton gebruikte antibiotica ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Ook het colistinegebruik blijft dalen en voor de vierde opeenvolgende barometer wordt geen gebruik van 3de/4de generatie cefalosporines vastgesteld. Een valse noot is de (weliswaar beperkte) toename van het gebruik van de (fluoro)quinolones in de pluimveesector (specifiek de braadkippen). Zowel het aantal gebruikte kilogram (fluoro)quinolones (358.4 kg ten opzichte van 313.1 kg) als het aantal bedrijven dat deze middelen inzet (9.4% ten opzichte van 8.9%) neemt toe in vergelijking met de vorige gerapporteerde periode.

Ook de nieuw toegevoegde figuren tonen mooie resultaten. In alle diercategorieën is er verdere daling van de BD100, wat zich vertaalt in minder ‘rode’ bedrijven en meer ‘groene’ bedrijven.

De barometer toont het jaarlijks totaal AB gebruik dat per diersoort geregistreerd werd in SANITEL-MED uitgedrukt in aantal ton, steeds opschuivend met een kwartaal (‘rollend kwartaal’). Naast het totaalgebruik worden er ook drie veterinair belangrijke antimicrobiële families uitgelicht, nl. de polymyxines (colistine) en de families met een rode AMCRA kleurcode, namelijk de fluoroquinolones en de 3e en 4e generatie cefalosporines. Om een idee te geven van het aandeel dat wordt gedekt door SANITEL-MED in het totale veterinaire AB gebruik, staat in elke figuur ter referentie het aantal ton of kg dat in 2021 volgens de BelVet-Sac data werd verkocht in België. Deze overzichtscijfers zijn niet genormaliseerd (biomassa). De tendens is aldus uitgedrukt in absolute cijfers (ton, kg). Gezien de biomassa per diersoort effectief enige procenten per jaar stijgt of daalt, gelden deze cijfers niet als een referentie van het gebruik bij de verschillende diersoorten. Daarnaast wordt per diersoort en -categorie de evolutie van enkele percentielen getoond, wat de verdeling van de BD100 over de bedrijven in de benchmarkgroepen beschrijft. Tot slot worden ook het percentage bedrijven in de verschillende kleurzones getoond.