Recent Nieuws

Recent Nieuws

  • by:
  • mei 31, 2023
  • Category: WOAH rapporteert antibioticumgebruik

WOAH (alias OIE) rapporteert antibioticumgebruik wereldwijd bij dieren


De World Organisation for Animal Health (WOAH) rapporteert het antibioticumgebruik bij dieren wereldwijd voor landen die lid zijn van deze organisatie. Het is het zevende rapport van de WOAH (opgericht als OIE) dat antibioticumgebruiksgegevens op dergelijke grote schaal weergeeft. Honderdzevenenvijftig landen over de hele wereld dienden data in voor 2021 over hun antibioticumgebruik bij dieren. Tetracyclinen blijven wereldwijd de meest gebruikte antibioticumklasse in de diergezondheid, en hoewel sommige antibioticumklassen die voor gebruik bij de mens van cruciaal belang worden geacht, nog steeds worden gebruikt, vertegenwoordigen zij slechts een klein deel van het totaal gebruik.

Achtenzestig procent van de deelnemende landen zegt geen antimicrobiële stoffen als groeibevorderaar te gebruiken. Ook is er aanzienlijke vooruitgang geboekt met de geleidelijke stopzetting van het gebruik van enkele antibiotica met hoogste prioriteit, zoals colistine. Gebaseerd op kilogrammen dierlijke biomassa, blijft het gebruik van antimicrobiële middelen bij voedselproducerende dieren in de loop van de tijd dalen. Alle deelnemende landen hebben belangrijke vooruitgang geboekt en verdere inzet is nog steeds nodig om te komen tot een duurzaam gebruik ervan.

Het gebruik van groeipromotoren bij dieren is in bijna driekwart van de deelnemende landen (107 van de 157; 68%) niet langer een praktijk. Het gebruik van groeibevorderaars wordt echter nog steeds gerapporteerd door een kwart van de landen die aan deze zevende gegevensverzamelingsronde hebben deelgenomen (41 van de 157; 26%), waarvan 54% zich concentreert in volgende regio's: Noord- en Zuid-Amerika en Azië, het Verre Oosten en Oceanië.

Dit zevende rapport focust in het bijzonder op de gerapporteerde gebruikte hoeveelheden van antimicrobiële stoffen in 2019. De belangrijkste conclusies hierover zijn:

  • Tetracyclines zijn wereldwijd de meest gebruikte antibioticumklasse bij dieren (35,6% van de totale hoeveelheid), gevolgd door penicillines (13,3% van de totale hoeveelheid). Beide maken deel uit van de Veterinary Critically Important Antimicrobial (VCIA) klassen in de lijst van het WOAH. De rest van de totale hoeveelheid (45%) is verdeeld over 21 andere gerapporteerde antibioticumklassen. Het is belangrijk op te merken dat macroliden minder dan 9% van het totale bedrag vertegenwoordigen.
  • Rekening houdende met de kilogrammen dierlijke biomassa (uitgevoerd op gegevens die door 108 deelnemende landen werden verstrekt en 70% van de totale biomassa wereldwijd) zijn runderen goed voor 42% van de totale dekking, gevolgd door varkens (19%) en pluimvee (19%). Waterdieren zijn goed voor 8% van de totale dekking, en bijna twee derde daarvan bestaat uit gekweekte vissen.

In dit rapport wordt ook de trend van gebruik voor 80 deelnemende landen die tussen 2017 en 2019 consequent kwantitatieve informatie hebben verstrekt, besproken. In deze trend wordt rekening gehouden met de kilogrammen dierlijke biomassa. De belangrijkste bevindingen hierover zijn:

  • De verzamelde gegevens, die 65% van de wereldwijde dierlijke biomassa vertegenwoordigen, laten een daling van 13% zien in mg/kg op mondiaal niveau, van 111,45 mg/kg in 2016 naar 96,76 mg/kg, in 2019. Waar een daling kan gezien worden in Europa (-15%), Azië, het Verre Oosten en Oceanië (-25%), is er wel een toename in Afrika (+45%) en Amerika (+5%) van het gebruik van antimicrobiële stoffen voor beoogd gebruik bij dieren.
  • Wanneer deze trend bekeken wordt per antibioticumklasse, valt op dat er een daling wordt waargenomen voor de tetracyclines (19%, de meest gebruikte antimicrobiële klasse in de diergezondheid en door de WOAH-lijst ingedeeld als VCIA), alsook voor de polypeptiden (29%, VHIA op de WOAH-lijst en opgesplitst in twee categorieën op de CIA WHO-lijst: bacitracine - belangrijk en colistine - hoogste prioriteit).