Hond en kat

  • by:
  • februari 14, 2019
  • Category: Verordening (EU) 2019/6

De Europese Unie publiceert een nieuwe verordening betreffende diergeneesmiddelen


Met de nieuwe verordening wil men op Europees niveau meer ruimte creëren voor innovatie en een grotere beschikbaarheid van diergeneesmiddelen verzekeren , een administratieve vereenvoudiging en sterke waarborgen voor de gezondheid en het welzijn van dieren, de volksgezondheid en het milieu. In de verordening wordt ook focus gelegd op tal van maatregelen om oordeelkundig en beperkt antibioticagebruik bij dieren te verzekeren. Dat omvat onder meer het vermijden van routinematig profylactisch en metafylactisch gebruik, maatregelen ter beperking van het gebruik bij dieren van antibiotica die van cruciaal belang zijn voor het voorkomen en behandelen van levensbedreigende infecties bij mensen. De verordening vermeldt ook dat het mogelijk moet zijn om het gebruik van bepaalde antibiotica uitsluitend bij mensen toe te laten en dus niet bij dieren. Er wordt ook voor gezorgd dat in de etikettering van antimicrobiële diergeneesmiddelen passende waarschuwingen en aanwijzingen worden opgenomen. Anderzijds wordt de ontwikkeling van nieuwe antibiotica aangemoedigd en gestimuleerd.

De verordening erkent en benadrukt ook de belangrijke rol van dierenartsen bij het waarborgen van het verstandig gebruik van antibiotica. Dit houdt in dat dierenartsen antibiotica voorschrijven op basis van hun kennis van antimicrobiële resistentie, hun epidemiologische en klinische kennis over bacteriële ziekten en hun inzicht in de risicofactoren voor het individuele dier of de groep dieren. 

Verder voorziet de verordening ook in een ambitieuze datacollectie door de EU-lidstaten voor antibioticagebruik bij alle dieren (voedselproducerend en gezelschapsdieren). In België gebeurt de collectie van antibioticagebruiksgegevens momenteel enkel voor voedselproducerende dieren (vleeskalveren, melkvee, varkens en pluimvee) via het nationaal datacollectiesysteem Sanitel-Med of via private systemen AB Register, BVK en Bigame.