Kenniscentrum inzake antibioticagebruik en -resistentie bij dieren

Focus op...


KCE rapport

PERSBERICHT 4 april 2019 Strijd tegen antibioticaresistentie in de diergeneeskunde in België. Een coherente strategie voor doeltreffende resultaten.

4 april, 2019

Het FAVV, het FAGG, de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en AMCRA zijn verheugd over het onderzoek van KCE (Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg) over het antibioticagebruik in België, waarvan de conclusies aantonen dat de strategie die op federaal niveau werd gedefinieerd en de acties van de veterinaire sector op het terrein lonen: het antibioticagebruik verminderen en de antibioticaresistentie tegengaan.

Reductie antibioticumgebruik

Reductie antibioticumgebruik in project BPG-AB

19 maart, 2019

Veehouders zijn er opnieuw in geslaagd om het antibioticumgebruik op hun varkensbedrijf te reduceren. In een samenwerking tussen de epidemiologie unit (Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Gent) en de Belgian Pork Group, genaamd het project BPG-AB (Beter Produceren Geen AntiBiotica), werden 16 bedrijven begeleid naar een verminderd antibioticumgebruik. Bedrijven die al heel laag zaten in gebruik werden gecoacht naar een antibioticumvrije productie van varkens.

Reductie antibioticumgebruik

Onderzoek naar effecten van antibioticavrij voeder op gezondheid en groeiprestaties van batterijbiggen en vleesvarkens: verschillen met biggen die wél antibiotica kregen toegediend zijn minimaal

19 maart, 2019

Batterijbiggen werden onderverdeeld in een groep die gedurende de hele batterijperiode antibiotica in het voeder kregen en in een groep met antibioticavrij voeder. Bij ziekte konden dieren individueel behandeld worden met antibiotica. De biggen die antibiotica kregen toegediend, toonden tijdens het eerste deel van de batterijperiode (van 28 dagen tot 60 dagen leeftijd) een hogere groei (p= 0.018: significant verschil) en voederopname (p= 0.048: significant verschil) dan de biggen zonder antibiotica, terwijl de voederconversie gelijk was in de twee groepen (1.48 versus 1.52 voor respectievelijk biggen zonder en met antibiotica). Ook sterftecijfers waren niet verschillend tussen de twee groepen tijdens de batterijperiode (p=0.806: niet significant).

Biocheck.UGent

Lancering van de Biocheck Rundvee

19 maart, 2019

Na de Biocheck.UGent Varken en Pluimvee werd nu ook de Biocheck Rundvee ontwikkeld in samenwerking met de eenheden van de Veterinaire epidemiologie van de universiteiten Gent en Luik. Hiervoor werd een aparte risico-gebaseerde bioveiligheidsevaluatietool samengesteld voor melkvee, vleesvee en vleeskalveren, bestaande uit een online enquête met bijbehorend bioveiligheidsscoresysteem.

Rapportering van EFSA en ECDC over AB-resistentie

Het Europese voedselagentschap (EFSA) en het Europees centrum voor de preventie en controle van ziekten (ECDC) rapporteren over antibioticaresistentie in zoönotische en indicatorbacteriën afkomstig van mensen, dieren en voedsel in 2017

19 maart, 2019

EFSA en ECDC publiceren jaarlijks een rapport met de resistentiedata van indicatorbacterie (Escherichia coli) en van de meest belangrijke zoönotische bacteriën (Salmonella, Campylobacter, MRSA) bij mensen, dieren en voedsel in de Europese Unie. De data die nu beschikbaar zijn, zijn de resistentiegegevens van het jaar 2017.

OIE rapporteert over antibioticagebruik in de wereld

De wereldgezondheidsorganisatie voor dieren publiceert haar derde rapport over antimicrobieel middelengebruik bij dieren

19 maart, 2019

De wereldgezondheidsorganisatie voor dieren (OIE – Office International des Epizooties) publiceerde in februari 2019 haar derde rapport over het gebruik van antimicrobiële middelen bij dieren wereldwijd. Dit nieuwe rapport geeft een update van het antibioticagebruik in de wereld en in verschillende regio’s tussen 2015 en 2017 ten opzichte van de biomassa dieren. Het vorige rapport dateert van 2016 en toonde gegevens tussen 2010 en 2015. De OIE verzamelt deze gegevens wereldwijd bij vrijwillig deelnemende landen. Voor de laatste rapportering namen 155 landen deel aan de rapportering ten opzichte van 130 en 146 tijdens de 1ste en 2de rapportering in 2012 en 2015 respectievelijk (n= 181). Dit wijst op een wereldwijd toegenomen bewustzijn van het belang van monitoring van antibioticagebruiksgegevens .

Rapportering antibioticagebruik

Eerste AB Register rapport voor 2019 voor de varkenssector

19 maart, 2019

Een paar maanden na het einde van 2018 heeft AMCRA de gebruiksdata van 2018 al geanalyseerd en gebruikt om een nieuw benchmarkrapport te maken voor de bij AB Register aangesloten varkenshouders. Dit rapport benchmarkt het antibioticagebruik voor de periode januari tot december 2018, en werd verstuurd op 11 maart 2019. Het vormt het eerste van vier geplande periodieke benchmarkrapporten voor AB Register-varkenshouders in 2019. Later deze maand stelt ook Sanitel-Med hun nieuwe benchmarkrapporten gaande over 2018 voor de varkenssector beschikbaar. Ook de Belplume-pluimveehouders zullen deze maand hun eerste benchmarkrapport ontvangen.

AACTING consortium

De ‘call for abstracts’ is open voor de tweede internationale conferentie over ‘Quantification, Benchmarking and Stewardship of Veterinary Antimicrobial Usage’ op 2 en 3 juli 2019 in Bern, Zwitserland!

14 februari, 2019

Het AACTING consortium organiseert haar tweede internationale conferentie over ‘Quantification, Benchmarking and Stewardship of Veterinary Antimicrobial Usage’.
De deadline voor het indienen van abstracts is 29 maart 2019.
Onderwerpen van de conferentie zijn onder meer:
1. Defining meaningful antimicrobial use targets. Keynote speaker: Prof. Dick Heederik, Utrecht University
2. Interventions to reduce usage: What works, how and why? Keynote speaker: Dr. Merel Postma, Ghent University

… en vele andere!

ECMIS consortium

Derde “ E. coli and the Mucosal Immune system” symposium, van 2 tot 5 juni 2019, Gent

14 februari, 2019

Het derde internationale E. coli and the Mucosal Immune system” symposium zal plaats vinden in Gent van 2 tot 5 juni 2019.
Topics gerelateerd aan E. coli en de immuunsysteem in de humane en diergeneeskunde zullen aan bod komen, zoals vaccinatie, antibiotica, virulentie, immuniteit en vele andere.

Vacature

Sciensano is op zoek naar een ‘Wetenschappelijk medewerker - Master analyse en rapportering antibioticaresistentie’

14 februari, 2019

Geïnteresseerd in deze job?

Antibiotic Awareness Week

PERSBERICHT
16 november 2018

In het kader van de internationale week van de sensibilisering voor goed gebruik van antibiotica

16 november, 2018

In het kader van de internationale week van de sensibilisering voor goed gebruik van antibiotica (12-18 november 2018), communiceren het AMCRA en de federale overheid over het lopende beleid en de resultaten behaald in de diergeneeskunde. Tussen 2011 (referentiejaar) en eind 2017 is er 66.6% minder gebruik van met antibiotica gemedicineerd voeder (doelstelling: 50% reductie tegen 2017) en 84% minder gebruik van kritisch belangrijke antibiotica (doelstelling 75% tegen 2020). Twee van de drie doelstellingen voor de diergeneeskunde werden hierdoor ruimschoots ingelost. Extra inzet is nodig om ook het totale gebruik van antibiotica verder te doen dalen. Een verdere reductie moet immers nog worden gerealiseerd tegen eind 2020 om de beoogde doelstelling van 50% minder antibiotica te behalen. De benchmarking van veehouders en dierenartsen van de belangrijkste nutsdiersectoren in België kan bijdragen tot een gerichte aanpak van grootgebruikers resulterend in minder – en meer rationeel – antibioticagebruik in deze sectoren.

Advies benchmarking

AMCRA publiceert Advies ‘Benchmarking en bewaking van antibioticagebruik bij dieren – Deel 1: Veehouders’

5 november, 2018

In het AMCRA 2020-plan en het Antibioticaconvenant tussen de overheid en betrokken sectoren werden verschillende actiepunten opgenomen teneinde de 2020-doelstellingen te kunnen behalen. Twee van deze actiepunten zijn: ‘Veehouders en dierenartsen gebenchmarkt’ en ‘Ieder bedrijf een plan’. Dit nieuwe Advies vloeit voort uit deze twee actiepunten en heeft als doel ‘het beschrijven van een methode - toepasbaar in de verschillende nutsdiersectoren - voor het benchmarken van antibioticagebruik bij veehouders (geregistreerd in Sanitel-Med of derde systemen), alsook het voorstellen van maatregelen voor opvolging en ondersteuning van verschillende categorieën gebruikers.’

Rapportering antibioticagebruik

Pluimveesector ontvangt eerste bedrijfsrapporten antibioticagebruik

5 november, 2018

Sanitel-Med en AB Register vzw stellen voor het eerst antibioticabedrijfsrapporten beschikbaar aan de houders van braadkippen of leghennen. De pluimveesector volgt hiermee de vleeskalver- en varkenssector, die al langer individuele antibiotica analyserapporten ontvangen.

AMCRA sensibiliseert

AMCRA en SAVAB-Flanders sensibiliseren dierenartsen en eigenaars van gezelschapsdieren!

5 november, 2018

“Heeft mijn hond geen antibiotica nodig?”; “De vorige keer hebben die pilletjes heel goed geholpen. Kunt u dat opnieuw geven?”; “Ik denk dat mijn kat het best antibiotica kan krijgen!”. Dierenartsen kunnen tijdens het consult nogal wat druk ervaren van de eigenaar van hond of kat om antibiotica te gebruiken bij de behandeling van hun zieke viervoeter. Dierenartsen weten nochtans vanuit hun opgebouwde kennis en ervaring het best wanneer antibiotica aangewezen zijn.

AMCRA sensibiliseert

Het formularium voor hond en kat in postervorm voor dierenartsen!

5 november, 2018

Om het formularium voor hond en kat onder vernieuwde aandacht te brengen , werd een handige poster in A1 formaat ontwikkeld. In de poster wordt uitvoerig beschreven wanneer antibiotica geïndiceerd zijn, welke niet-antibacteriële therapieën gebruikt kunnen worden, en worden preventieve maatregelen opgesomd voor de meest voorkomende bacteriële aandoeningen van de huid, het oor, het ademhalings-, spijsverterings- en urogenitaalstelsel en enkele algemene aandoeningen (sepsis, antibacteriële profylaxis, MRSA/MRSP). Verder wordt er aandacht geschonken aan welke de meest voorkomende oorzakelijke ziekteverwekkers zijn en hoe een diagnose kan gesteld worden.

Gebruik zinkoxide

Kabinet van minister Maggie De Block volgt het advies van AMCRA over de uitfasering van zinkoxide.

5 november, 2018

Op 26 juni 2017 besloot de Europese Commissie dat alle lidstaten de bestaande nationale vergunningen ten laatste tegen 26 juni 2022 moeten intrekken voor het in de handel brengen van diergeneesmiddelen die zinkoxide bevatten en bestemd zijn voor orale toediening aan voedselproducerende dieren. Op basis van deze beslissing vroegen de ministers van Landbouw Denis Ducarme en van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block aan AMCRA wat de impact zou zijn op het antibioticagebruik van het niet langer voorhanden zijn van diergeneesmiddelen met zinkoxide . Twee weken geleden communiceerden de bevoegde kabinetten het breed-gedragen sectoradvies van AMCRA over de uitfaseringsperiode van het gebruik van zinkoxide te volgen en het gebruik nog toe te laten tot ten laatste 31 december 2020.

Registratie antibioticagebruik

Verplichte registratie antibioticagebruik voor melkveebedrijven sinds 1 oktober 2018

11 oktober, 2018

Melkveebedrijven aangesloten bij het IKM-QFL-QMK lastenboek zijn sinds 1 oktober 2018 verplicht gestart met de registratie van het antibioticagebruik op bedrijfsniveau. De registratie gebeurt door de verschaffer in de datacollectiesystemen AB Register (voor IKM) en BIGAME (voor QFL-QMK).

Plan van Aanpak

Plan van Aanpak voor reductie antibioticagebruik op bedrijfsniveau

6 september, 2018

AMCRA heeft een voorbeelddocument ontwikkeld voor een Plan van Aanpak in overleg met een groep van experten. Het is een template die diersoortoverschrijdend is en op eigen initiatief kan worden gebruikt in zijn huidige vorm, of kan worden aangepast naargelang de specifieke noden in een bepaalde sector of op een bepaald bedrijf.

E-formularium

Het e-formularium voor dierenartsen: uw leidraad in een verantwoorde antibioticakeuze!

6 september, 2018

U hoeft zich voortaan niet meer te registreren of aan te melden om toegang te krijgen tot het e-formularium! Dit betekent geen gebruikersnamen en paswoorden meer en dus rechtstreekse toegang tot de indicaties waarvoor 1ste, 2de en 3de keuzemiddelen werden opgenomen per diersoort.

Schrijf je hier in om onze nieuwsbrieven te ontvangen

Amcra nederlands logo
Kenniscentrum inzake antibioticagebruik en resistentie bij dieren.

Recente adviezen

Benchmarking en bewaking van antibioticagebruik bij dieren – Deel 2 : Dierenartsen
Benchmarking en bewaking van antibioticagebruik bij dieren – Deel 1 : Veehouders