Kenniscentrum inzake antibioticagebruik en -resistentie bij dieren

Minder antibiotica kan...
... een veehouder getuigt!

Focus op...


Revisie formularium

Publieke consultatie formularia AMCRA!

9 januari, 2019

In 2013 publiceerde AMCRA een eerste editie van het formularium voor voedselproducerende dieren (varken, rund- en pluimvee). Eén jaar later kwam het formularium er ook voor hond, kat en paard.

Agriflanders

Bezoek AMCRA op de Agriflanders beurs op 10, 11, 12 of 13 januari in hal 4!

18 december, 2018

AMCRA zet het nieuwe jaar in met haar 4-daagse aanwezigheid op de Agriflanders beurs in de Expo van Gent! Het AMCRA-team wil veehouders en dierenartsen te woord staan bij al hun vragen over hun antibioticagebruiksgegevens, opgenomen in het benchmarkrapport, dat ze de afgelopen maanden mochten ontvangen.

ESVAC rapport

Het 8ste ESVAC rapport over de antibioticaverkoopscijfers in de diergeneeskunde in de Europese Unie van 2010 tot 2016 Nieuw ESVAC rapport!

18 december, 2018

Het Europees geneesmiddelenagentschap (EMA) heeft de cijfers van antibiotica, verkocht in 2016 in de diergeneeskunde, gepubliceerd voor België en alle andere Europese Unie landen. Hierdoor kan een trend gemaakt worden over het gebruik gedurende de laatste 7 jaar van rapportering (2010 tot 2016).

Sensibilisatie

‘Boerenstebuiten’ zet voor u enkele belangrijke thema’s rond preventieve gezondheidszorg op een rijtje!

18 december, 2018

Het Departement Landbouw & Visserij zet samen met de verschillende sectoren in op preventieve gezondheidszorg in de veehouderij. Hiervoor werd vanaf de tweede helft van oktober het thema in de kijker gezet door Plattelands-tv in het programma ‘Boerenstebuiten’. In de reportages komen de thema’s ‘bioveiligheid’, ‘vaccinatie en management’ en ‘goede veehouderijpraktijken’ aan bod. In Boerenstebuiten werd recent ook een ‘Melkveespecial’ uitgezonden. Marina Stevens, recent gepromoveerd op het thema uiergezondheid, staat veehouders en dierenartsen te woord.

Survey antibioticagebruik

Europese commissie bevraagt de burgers van haar lidstaten over antibiotica!

18 december, 2018

De Europese Commissie heeft in 2018 de inwoners van 28 Europese Unie landen bevraagt over de mate van hun antibioticagebruik en hun algemene kennis over antibiotica. Ze doet dit voor de 4de keer op rij (eerder in 2009, 2013 en 2016) en wenst hiermee het antibioticagebruik en de kennis over antibiotica bij het algemene publiek te leren inschatten en de evoluties op te volgen.

AACTING consortium

SAVE THE DATE: Het AACTING consortium organiseert haar tweede internationaal congres op 2 en 3 juli 2019!

18 december, 2018

Het AACTING consortium kondigt haar tweede internationale conferentie aan over ‘Quantification, Benchmarking and Stewardship of Veterinary Antimicrobial Usage’.

Rapportering antibioticagebruik

Sanitel-Med deelt eerste antibioticagebruiksrapporten uit voor de varkenssector

18 december, 2018

In de loop van december komt een volgend Sanitel-Med analyse rapport beschikbaar, dit maal voor de varkenshouders. Na eerdere rapporten voor vleeskalveren en pluimvee betreft dit het 3e diertype rapport waarbij alle toedieningen, verschaffingen of voorschriften van antibiotica en zinkoxide op varkensbedrijven zowel kwantitatief als kwalitatief werden geanalyseerd. Sedert november 2018 zijn alle analyse rapporten beschikbaar en te downloaden vanaf de Sanitel-Med website.

Advies benchmarking dierenartsen

AMCRA publiceert Advies ‘Benchmarking en bewaking van antibioticagebruik bij dieren – Deel 2: Dierenartsen’

18 december, 2018

Na de publicatie van het advies ‘Benchmarking en bewaking van antibioticagebruik bij dieren – Deel 1: Veehouders’ verschijnt nu ook het advies over het benchmarken van dierenartsen.

Prettige feesten!

Het AMCRA-team wenst u een prettig eindjaar en een voorspoedig 2019!

18 december, 2018

Antibiotic Awareness Week

PERSBERICHT
16 november 2018

In het kader van de internationale week van de sensibilisering voor goed gebruik van antibiotica

16 november, 2018

In het kader van de internationale week van de sensibilisering voor goed gebruik van antibiotica (12-18 november 2018), communiceren het AMCRA en de federale overheid over het lopende beleid en de resultaten behaald in de diergeneeskunde. Tussen 2011 (referentiejaar) en eind 2017 is er 66.6% minder gebruik van met antibiotica gemedicineerd voeder (doelstelling: 50% reductie tegen 2017) en 84% minder gebruik van kritisch belangrijke antibiotica (doelstelling 75% tegen 2020). Twee van de drie doelstellingen voor de diergeneeskunde werden hierdoor ruimschoots ingelost. Extra inzet is nodig om ook het totale gebruik van antibiotica verder te doen dalen. Een verdere reductie moet immers nog worden gerealiseerd tegen eind 2020 om de beoogde doelstelling van 50% minder antibiotica te behalen. De benchmarking van veehouders en dierenartsen van de belangrijkste nutsdiersectoren in België kan bijdragen tot een gerichte aanpak van grootgebruikers resulterend in minder – en meer rationeel – antibioticagebruik in deze sectoren.

Advies benchmarking

AMCRA publiceert Advies ‘Benchmarking en bewaking van antibioticagebruik bij dieren – Deel 1: Veehouders’

5 november, 2018

In het AMCRA 2020-plan en het Antibioticaconvenant tussen de overheid en betrokken sectoren werden verschillende actiepunten opgenomen teneinde de 2020-doelstellingen te kunnen behalen. Twee van deze actiepunten zijn: ‘Veehouders en dierenartsen gebenchmarkt’ en ‘Ieder bedrijf een plan’. Dit nieuwe Advies vloeit voort uit deze twee actiepunten en heeft als doel ‘het beschrijven van een methode - toepasbaar in de verschillende nutsdiersectoren - voor het benchmarken van antibioticagebruik bij veehouders (geregistreerd in Sanitel-Med of derde systemen), alsook het voorstellen van maatregelen voor opvolging en ondersteuning van verschillende categorieën gebruikers.’

Rapportering antibioticagebruik

Pluimveesector ontvangt eerste bedrijfsrapporten antibioticagebruik

5 november, 2018

Sanitel-Med en AB Register vzw stellen voor het eerst antibioticabedrijfsrapporten beschikbaar aan de houders van braadkippen of leghennen. De pluimveesector volgt hiermee de vleeskalver- en varkenssector, die al langer individuele antibiotica analyserapporten ontvangen.

AMCRA sensibiliseert

AMCRA en SAVAB-Flanders sensibiliseren dierenartsen en eigenaars van gezelschapsdieren!

5 november, 2018

“Heeft mijn hond geen antibiotica nodig?”; “De vorige keer hebben die pilletjes heel goed geholpen. Kunt u dat opnieuw geven?”; “Ik denk dat mijn kat het best antibiotica kan krijgen!”. Dierenartsen kunnen tijdens het consult nogal wat druk ervaren van de eigenaar van hond of kat om antibiotica te gebruiken bij de behandeling van hun zieke viervoeter. Dierenartsen weten nochtans vanuit hun opgebouwde kennis en ervaring het best wanneer antibiotica aangewezen zijn.

AMCRA sensibiliseert

Het formularium voor hond en kat in postervorm voor dierenartsen!

5 november, 2018

Om het formularium voor hond en kat onder vernieuwde aandacht te brengen , werd een handige poster in A1 formaat ontwikkeld. In de poster wordt uitvoerig beschreven wanneer antibiotica geïndiceerd zijn, welke niet-antibacteriële therapieën gebruikt kunnen worden, en worden preventieve maatregelen opgesomd voor de meest voorkomende bacteriële aandoeningen van de huid, het oor, het ademhalings-, spijsverterings- en urogenitaalstelsel en enkele algemene aandoeningen (sepsis, antibacteriële profylaxis, MRSA/MRSP). Verder wordt er aandacht geschonken aan welke de meest voorkomende oorzakelijke ziekteverwekkers zijn en hoe een diagnose kan gesteld worden.

Gebruik zinkoxide

Kabinet van minister Maggie De Block volgt het advies van AMCRA over de uitfasering van zinkoxide.

5 november, 2018

Op 26 juni 2017 besloot de Europese Commissie dat alle lidstaten de bestaande nationale vergunningen ten laatste tegen 26 juni 2022 moeten intrekken voor het in de handel brengen van diergeneesmiddelen die zinkoxide bevatten en bestemd zijn voor orale toediening aan voedselproducerende dieren. Op basis van deze beslissing vroegen de ministers van Landbouw Denis Ducarme en van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block aan AMCRA wat de impact zou zijn op het antibioticagebruik van het niet langer voorhanden zijn van diergeneesmiddelen met zinkoxide . Twee weken geleden communiceerden de bevoegde kabinetten het breed-gedragen sectoradvies van AMCRA over de uitfaseringsperiode van het gebruik van zinkoxide te volgen en het gebruik nog toe te laten tot ten laatste 31 december 2020.

Registratie antibioticagebruik

Verplichte registratie antibioticagebruik voor melkveebedrijven sinds 1 oktober 2018

11 oktober, 2018

Melkveebedrijven aangesloten bij het IKM-QFL-QMK lastenboek zijn sinds 1 oktober 2018 verplicht gestart met de registratie van het antibioticagebruik op bedrijfsniveau. De registratie gebeurt door de verschaffer in de datacollectiesystemen AB Register (voor IKM) en BIGAME (voor QFL-QMK).

Plan van Aanpak

Plan van Aanpak voor reductie antibioticagebruik op bedrijfsniveau

6 september, 2018

AMCRA heeft een voorbeelddocument ontwikkeld voor een Plan van Aanpak in overleg met een groep van experten. Het is een template die diersoortoverschrijdend is en op eigen initiatief kan worden gebruikt in zijn huidige vorm, of kan worden aangepast naargelang de specifieke noden in een bepaalde sector of op een bepaald bedrijf.

E-formularium

Het e-formularium voor dierenartsen: uw leidraad in een verantwoorde antibioticakeuze!

6 september, 2018

U hoeft zich voortaan niet meer te registreren of aan te melden om toegang te krijgen tot het e-formularium! Dit betekent geen gebruikersnamen en paswoorden meer en dus rechtstreekse toegang tot de indicaties waarvoor 1ste, 2de en 3de keuzemiddelen werden opgenomen per diersoort.

Schrijf je hier in om onze nieuwsbrieven te ontvangen

Amcra nederlands logo
Kenniscentrum inzake antibioticagebruik en resistentie bij dieren.

Recente adviezen

Benchmarking en bewaking van antibioticagebruik bij dieren – Deel 1 : Veehouders
Plan van Aanpak