Nieuws

Nieuws

Communicatiemoment AB-gebruik en -resistentie
 • juni 25, 2024

PERSBERICHT
ANTIBIOTICUMGEBRUIK EN -RESISTENTIE BIJ DIEREN: RESULTATEN IN 2023 EN PERSPECTIEVEN VOOR DE TOEKOMST


De totale verkoop van antibiotica voor dieren in België is sterk gedaald met 21,7 % ten opzichte van 2022, met een cumulatieve daling van 62,4 % ten opzichte van het referentiejaar 2011. Net zoals de vorige jaren daalt ook in 2023 het percentage bedrijven met varkens, vleeskippen en vleeskalveren met een hoog antibioticagebruik nog verder. Over het geheel genomen zijn de resultaten voor 2023 positief, waaruit blijkt dat de huidige initiatieven effectief zijn en in de toekomst moeten worden voortgezet. Er zullen nieuwe maatregelen nodig zijn om alle belanghebbenden te ondersteunen bij de overgang naar een verminderd, verstandig en rationeel gebruik van antibiotica, ook in de gezelschapsdieren- en paardensector. Met dit in gedachten publiceert AMCRA vandaag haar nieuwe plan, "Visie 2030".

AMCRA Visie 2030
 • juni 25, 2024

AMCRA haar nieuwe
« VISIE 2030 »


AMCRA presenteert vandaag haar "Visie 2030". Hierin worden de strategische doelstellingen voor het antibioticumgebruik en de strijd tegen antibioticaresistentie (AMR) bij dieren in België voor de komende jaren uiteengezet. De Visie 2030 definieert de doelstellingen en belangrijkste acties voor een duurzaam en rationeel gebruik van antibiotica bij dieren in België tot 2030.

Landbouwbeurs Libramont
 • juni 25, 2024

De landbouwbeurs van Libramont 2024: ook AMCRA is van de partij!


De beurs van Libramont vindt plaats van 26 tot 29 juli 2024. Dit bekende evenement in Wallonië is de grootste openluchtbeurs in Europa. Het trekt 700 exposanten en bijna 200.000 bezoekers. Voor AMCRA is dit evenement een gelegenheid om de belangrijkste spelers in de veehouderijsector te ontmoeten en om bezoekers bewust te maken van het probleem van antibioticaresistentie. AMCRA heeft een stand in Hal 1 in de "One Health" sectie.

 • mei 28, 2024

Een terugblik naar de AMR Conferentie van het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie


Naar aanleiding van het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie worden er verschillende topbijeenkomsten en conferenties georganiseerd. Het doel is om binnen de Europese Unie vooruitgang te boeken op verschillende gebieden, waaronder ook de antibioticaresistentieproblematiek. Zo werd van 6 tot 8 mei laatstleden door de FOD Volksgezondheid, samen met het Europees Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) en Sciensano, een conferentie op hoog niveau georganiseerd over antimicrobiële resistentie (AMR).

ECDC rapport
 • mei 28, 2024

ECDC rapporteert over hoge aantallen zorg-gerelateerde infecties in de EU/EER


Elk jaar lopen 4,3 miljoen patiënten in ziekenhuizen in de EU/EER ten minste één zorginfectie op tijdens hun verblijf in het ziekenhuis. Deze gegevens werden bekend gemaakt tijdens de World Hand Hygiene Day 2024 op 6 mei. Deze gegevens zijn onderdeel van het derde puntprevalentieonderzoek (PPS) naar zorg-gerelateerde infecties (Healthcare Associated Infections, HAI's) en antimicrobieel middelengebruik in ziekenhuizen voor acute zorg, gecoördineerd door ECDC in 2022-2023.

Eén gezondheid in de EU
 • mei 28, 2024

One Health: een gezamenlijk actiekader gepubliceerd door vijf EU-agentschappen


Op 7 mei hebben het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC), het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA), het Europees Milieuagentschap (EEA), de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) en het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) een gezamenlijk actiekader gepubliceerd om de samenwerking te versterken ter ondersteuning van de uitvoering van de agenda voor één gezondheid in de Europese Unie (EU).

AB-gebruik internationaal
 • mei 28, 2024

De Wereldgezondheidsorganisatie voor dieren rapporteert antibioticumgebruik bij dieren wereldwijd


De Wereldgezondheidsorganisatie voor dieren (WOAH) heeft haar rapport gepubliceerd over het gebruik van antimicrobiële middelen bij dieren wereldwijd. Het rapport bevat een interpretatie van de wereldwijde en regionale situatie uit gegevens die verzameld werden tijdens de acht jaarlijkse gegevensverzamelingsronden (nieuwste gegevens: september 2022 tot mei 2023); (2) een gedetailleerde analyse voor 2021 (totale hoeveelheid antimicrobiële stoffen genormaliseerd met de geschatte dierlijke biomassa-indicator); (3) trendanalyses voor de jaren 2019 tot 2021, na aanpassing van de geschatte dierlijke biomassa-indicator.

ENOVAT-richtlijnen
 • april 23, 2024

ENOVAT-richtlijnen over acute diarree bij honden


ENOVAT of het ‘European Network for Optimization of Antimicrobial Therapy’ heeft op basis van een systematische review en meta-analyse de doeltreffendheid van antibiotica en nutraceuticals (prebiotica, probiotica en synbiotica) geëvalueerd bij acute diarree bij honden. Op basis hiervan kunnen richtlijnen geformuleerd worden voor de behandeling van deze frequent voorkomende aandoening bij honden.

AMCRA formularium
 • april 23, 2024

Het AMCRA formularium, voor een geïnformeerde antibioticumkeuze, beschikbaar via website, gratis applicatie, boekje en posterversie.


Het formularium bevat richtlijnen voor een verantwoord antibioticumgebruik bij honden, katten, paarden, runderen, varkens en pluimvee.

Vacature
 • maart 14, 2024

VACATURE 50% Wetenschappelijke medewerker (m/v/x)


Ter versterking van de eenheid ‘advies en communicatie’ van AMCRA zijn wij op zoek naar een halftijdse wetenschappelijke medewerker (m/v/x).

Infomoment AMCRA - FAVV - FAGG - FOD VVVL
 • maart 14, 2024


SAVE THE DATE

INFODAG OVER ANTIBIOTICUMGEBRUIK EN -RESISTENTIE BIJ DIEREN IN BELGIË:AMCRA, FAVV, FAGG, FOD VVVL en Sciensano verwelkomen u op hun gezamenlijk georganiseerde infodag over

ANTIBIOTICUMGEBRUIK EN -RESISTENTIE BIJ DIEREN IN BELGIË


Dinsdag 25 juni 2024

In Brussel (Pacheco center) en via webinar

WHO categorisatie
 • maart 14, 2024

De Wereldgezondheidsorganisatie brengt een update van categorisatie van antibiotica volgens belang voor volksgezondheid


De WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) heeft recent een nieuwe categorisatie gepubliceerd van de ‘Medically Important Antimicrobials’ (MIA). Deze lijst is de 7de uitgave en daarmee een update van de in 2018 gepubliceerde ranking van de ‘critically important antimicrobials’. Nieuw is de toevoeging van een categorie ‘uitsluitend vergund voor humaan gebruik’ en een categorie ‘uitsluitend vergund voor gebruik bij dieren’.

JIACRA rapport
 • maart 14, 2024

Nieuw JIACRA rapport met humane en diergeneeskundige antibioticumgebruik- en resistentiedata


Het 4de JIACRA rapport bevat de resultaten van uitgebreide analyses van antibioticumgebruik- en resistentiedata bij bacteriën afkomstig van mens en voedselproducerende dieren in de Europese Unie. Doel is om verbanden op te sporen tussen humaan en veterinair antibioticumgebruik enerzijds en het voorkomen van antibioticumresistentie bij bacteriën van mens en dier.

Activiteitenverslag
 • maart 14, 2024

Activiteitenverslag 2023


AMCRA heeft haar activiteitenverslag voor 2023 gepubliceerd. U vindt er de activiteiten en realisaties voor het voorbije jaar 2023.

Sensibilisatiecampagne
 • februari 22, 2024

Sensibilisatie voor goed gebruik van antibiotica: bestel hier het materiaal voor uw wachtzaal!


Op 18 november bij de start van de internationale ‘Antibiotic Awareness Week’ hebben de FOD Volksgezondheid, AMCRA en de federale en regionale gezondheidsautoriteiten een grote sensibiliseringscampagne gelanceerd over de risico’s van antimicrobiële resistentie. Het doel van de campagne is het correct gebruik van antibiotica bij huisdieren te bevorderen en hun eigenaars uit te nodigen om er met hun dierenarts over te praten.

Advies 'florfenicol'
 • februari 22, 2024

Nieuw AMCRA-advies over ‘florfenicolgebruik bij dieren voor het inperken van het risico op linezolideresistentie’


Het doel van het advies is om de huidige richtlijnen in België over het gebruik van florfenicol bij dieren te evalueren om het risico op selectie en spreiding van linezolideresistentie (LZR) bij bacteriën te beperken. Uit de linezolide selectieve monitoring in 2019 bij gezonde voedselproducerende dieren in België werd LZR teruggevonden en dit in hoogste mate in meststalen van vleeskalveren (16,4%) en varkens (11,0%) en in 25,7% van de neusswabs van vleesvarkens.

Barometer
 • februari 22, 2024

Nieuwe ‘Barometer’ resultaten


De nieuwste resultaten van de Barometer tonen het aantal ton antibiotica dat bij varkens, vleeskalveren, vleeskippen en leghennen gebruikt werd in de periode oktober 2021 tot en met september 2023. Ten opzichte van de vorige barometer wordt nu het derde kwartaal van 2023 mee opgenomen.

Savab-Flanders beurs
 • februari 22, 2024

AMCRA op dierenartsenbeurs SAVAB-Flanders


Naar goede gewoonte zal AMCRA deelnemen de dierenartsenbeurs en congres SAVAB-flanders op 1 en 2 maart in Groot-Bijgaarden!

E-learning
 • februari 22, 2024

BCFI-vet brengt e-learning over profylactisch gebruik van antibiotica


De Europese verordening (EU) 2019/6 betreffende ‘Diergeneesmiddelen’ beschrijft hoe profylactisch en metafylactisch gebruik van antibiotica toegepast mag worden bij dieren in de Europese Unie.

Barometer
 • december 14, 2023

Nieuwe ‘Barometer’ resultaten


De nieuwste resultaten van de Barometer tonen het aantal ton antibiotica dat bij varkens, vleeskalveren, vleeskippen en leghennen gebruikt werd in de periode juli 2021 tot en met juni 2023. Ten opzichte van de vorige barometer wordt nu het tweede kwartaal van 2023 mee opgenomen. De voortgezette stijgende trend bij braadkippen in het totaal gebruik van antibiotica en in het gebruik van (fluoro)quinolones markeren, in negatieve zin, de resultaten in deze Barometer.

Infosessie FAGG
 • december 14, 2023

Infosessie van FAGG voor dierenartsen: video en presentatie zijn nu beschikbaar


Op 8 november laatstleden werd door het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG) een presentatie gegeven over de wijzigingen in het KB van 21/07/2016. Zowel de pdf als de opname zijn nu beschikbaar op de FAGG-website via volgende link: https://www.fagg.be/nl/presentaties

BELMAP rapport
 • december 14, 2023

BELMAP-rapport 2023


Het BELMAP-rapport, het Belgische "One Health"-rapport over antibioticumgebruik en -resistentie verschijnt dit jaar voor de derde keer. Dit rapport heeft als doel de resultaten en trends van de bestaande monitoringprogramma’s bij mensen, voedselproducerende dieren, de voedselketen en het leefmilieu samen te vatten, mogelijke lacunes te identificeren en algemene aanbevelingen te formuleren om de monitoring te verbeteren.

ESVAC
 • december 14, 2023

Nieuw ESVAC-rapport: verbruik van antibiotica bij dieren bereikt laagste niveau ooit in Europa


Het Europees geneesmiddelenagentschap (EMA) heeft de cijfers van antibiotica, verkocht in 2022 in de diergeneeskunde, gepubliceerd voor alle Europese Unie landen, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. Hierdoor kan een trend gemaakt worden over het gebruik gedurende de laatste 13 jaar van rapportering (2010 tot 2022). Data worden weergegeven in het European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption (ESVAC) rapport.

Antibioticumgebruik bij mensen in de EU
 • december 14, 2023

Vermindering van antibioticaresistentie bij mensen: boekt de EU vooruitgang op weg naar de 2030-doelstellingen?


Naar aanleiding van de jaarlijkse terugkerende ‘Antibiotic awareness week’ werd door het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) een persbericht gelanceerd. Centraal in het bericht stonden de doelstellingen en realisaties tot nu toe voor de humane geneeskunde in alle Europese Unie landen samen met IJsland en Noorwegen.

Kerstwensen
 • december 14, 2023

Prettig eindjaar en alvast een gelukkig 2024


Het voltallige AMCRA-team wenst u een fijne eindejaarsfeesten en een vreugdevolle start in 2024!

KB 21 juli 2023
 • november 7, 2023

Aanpassingen in het KB van toepassing sinds 10 augustus 2023


Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) heeft bij middel van persbericht, uitgezonden op 26 oktober 2023, wijzigingen aangekondigd in het Koninklijk Besluit dat op 10 augustus 2023 in werking is getreden. Het FAGG kondigde ook aan om op 8 november een gratis online informatiesessie te houden. De infosessie zal opgenomen worden en nadien, samen met de powerpointpresentatie, beschikbaar gesteld op de website van het FAGG.

on farm hatching
 • november 7, 2023

Minder antibiotica bij ‘on-farm hatching’ in de vleeskippensector


Recent verscheen een studie waarbij het antibioticagebruik vergeleken wordt bij vleeskippen gekweekt in conventionele broedsystemen in vergelijking met een ‘on-farm hatching’ systeem (Jerab et al., 2023). De studie werd uitgevoerd op Belgische braadkippenbedrijven.

Applicatie formularium
 • november 7, 2023

Heeft u de applicatie van het AMCRA formularium reeds geïnstalleerd?


Het AMCRA formularium is nu ook beschikbaar als gratis applicatie, ontwikkeld om het gebruiksgemak voor de dierenarts te verhogen.

AMCRA-prijs
 • november 7, 2023

AMCRA-prijs voor beste masterthesis


Naar jaarlijkse gewoonte deelt AMCRA een prijs uit voor de beste masterthesis afkomstig van een laatstejaarsstudent diergeneeskunde aan de faculteit van de UGent en de ULiège, die een thema behandelt rond de antibioticumresistentieproblematiek bij dieren.

AACTING conference
 • november 7, 2023

SAVE THE DATE: 4th International Conference AACTING – 1st-2nd February 2024 – Vienna, Austria


Het AACTING consortium kondigt haar 4de internationale conferentie aan over de ‘Quantification, Benchmarking and Stewardship of Veterinary Antimicrobial Usage’.

Selectief droogzetten
 • november 7, 2023

Webinar over selectief droogzetten en selectief behandelen van niet-ernstige klinische mastitis


Bent u veehouder, dierenarts of erfbetreder, actief in de melkveesector en geïnteresseerd in nieuwe, vooruitstrevende behandelmethodes die tot een lager antibioticagebruik leiden?

e-learning
 • november 7, 2023

Ontdek de AMCRA e-learning over antibioticumgebruik en -resistentie


AMCRA ontwikkelde 10 e-learning modules onder de vorm van videofragmenten om elkeen die geïnteresseerd is in het onderwerp visueel te informeren over het probleem en de aanpak van antibioticumresistentie.

Gewijzigd KB 21 juli 2016
 • september 18, 2023

Gewijzigd koninklijk besluit van 21 juli 2016


Sinds 10 augustus is het gewijzigde koninklijke besluit (KB) van 21 juli 2016 in werking getreden. Door het in voege treden van dit KB worden twee fundamentele aanpassingen gebracht aan het vorige KB: 1) de voorwaarden voor het gebruik van de kritisch belangrijke antibiotica (3de/4de generatie cefalosporines en fluoroquinolones) worden uitgebreid naar alle dieren; 2) de verplichte registratie van antibiotica op bedrijfsniveau wordt uitgebreid naar alle runderen (melk- en vleesvee) en alle categorieën pluimvee van de soorten kip en kalkoen.

Barometer
 • september 18, 2023

Nieuwe ‘Barometer’ resultaten


De nieuwste resultaten van de Barometer tonen het aantal ton antibiotica dat bij varkens, vleeskalveren, vleeskippen en leghennen gebruikt werd in de periode april 2021 tot en met maart 2023. Ten opzichte van de vorige barometer wordt nu het eerste kwartaal van 2023 mee opgenomen. Vooral een stijgende trend bij braadkippen in het totaal gebruik van antibiotica en in het gebruik van (fluoro)quinolones markeert, in negatieve zin, de resultaten in deze Barometer.

In de Barometer worden de gebruiksresultaten ook in het kader van de ‘reductiepaden’ (=grenswaarden voor het aantal behandeldagen op 100, ofte BD100, op bedrijfsniveau) opgevolgd voor de varkens-, vleeskippen- en vleeskalverensector.

Applicatie formularium
 • september 18, 2023

De applicatie van het AMCRA formularium!


Het AMCRA formularium is nu ook beschikbaar als gratis applicatie, ontwikkeld om het gebruiksgemak voor de dierenarts te verhogen.

Opleiding
 • september 18, 2023

Opleiding voor rundveedierenartsen


Op 27 oktober wordt door de Academie voor Diergeneeskunde een opleiding georganiseerd voor rundveedierenartsen ‘Moderne praktijkvoering rekening houdend met de huidige AMCRA-richtlijnen’. Tijdens deze namiddag zal uitgebreid worden stilgestaan bij het gebruik van antibiotica in de moderne rundveegeneeskunde rekening houdend met de van kracht zijnde wetgeving.

Expovet
 • september 18, 2023

AMCRA op dierenartsenbeurzen in het najaar


In het weekend van 21 en 22 oktober gaan de twee dierenartsenbeurzen van Vlaanderen (Expovet) en Wallonië (Vétérinexpo) door. AMCRA verdeelt haar krachten en zal dus aanwezig zijn op beide beurzen.

Infodag
 • september 18, 2023

Herbekijk het jaarlijkse communicatiemoment en het wetenschappelijk symposium van 27 juni 2023


Op 27 juni organiseerde AMCRA in samenwerking met het Federale Voedselagentschap, het Federale Geneesmiddelenagentschap, de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid en Sciensano een tweeledige infodag.

Voorzitterschap AMCRA
 • september 18, 2023

AMCRA heeft een nieuwe voorzitter


27 juni laatstleden nam Prof. Dr. Jeroen Dewulf afscheid als voorzitter en bestuurder van AMCRA. Jeroen Dewulf stond als medeoprichter aan de wieg van AMCRA in 2012 en tekende sindsdien mee de krijtlijnen uit van het veterinair antibioticumbeleid in België. Hiermee komt er een einde aan een lang en succesvol voorzitterschap. De opvolging werd echter verzekerd; de fakkel werd doorgegeven aan Prof. Dr. Dominiek Maes. Dominiek Maes is Hoogleraar Varkensgezondheidszorg aan de faculteit diergeneeskunde van de Universiteit Gent en verzorgt aldus ook de vertegenwoordiging van de UGent binnen de Raad van Bestuur van AMCRA.

WOAH
 • september 18, 2023

WOAH ontwikkelt interactieve tool met gegevens over antibioticumgebruik wereldwijd


Het World Organisation for Animal Health (WOAH), het voormalige OIE, publiceerde in mei hun rapport over het antibioticumgebruik bij dieren wereldwijd. Sindsdien hebben ze ook een interactieve tool ontwikkeld, genoemd ANIMUSE.

Voorzitterschap AMCRA
 • juli 17, 2023

AMCRA krijgt nieuwe voorzitter


27 juni laatstleden nam Prof. Dr. Jeroen Dewulf afscheid als voorzitter en bestuurder van AMCRA. Jeroen Dewulf stond als medeoprichter aan de wieg van AMCRA in 2012 en tekende sindsdien mee de krijtlijnen uit van het veterinair antibioticumbeleid in België. Hiermee komt er een einde aan een lang en succesvol voorzitterschap. De opvolging is echter verzekerd; de fakkel wordt doorgegeven aan Prof. Dr. Dominiek Maes. Dominiek Maes is Hoogleraar Varkensgezondheidszorg aan de faculteit diergeneeskunde van de Universiteit Gent en verzorgt aldus ook de vertegenwoordiging van de UGent binnen de Raad van Bestuur van AMCRA.

Communicatiemoment AMCRA
 • juli 17, 2023

Antibioticumgebruik en -resistentie bij dieren in België in 2022: een terugblik


Op 27 juni vond het jaarlijkse communicatiemoment over antibioticumgebruik en -resistentie bij dieren in België plaats. Er werd ook een debat georganiseerd over de behaalde resultaten en de toekomstige doelstellingen in de diergeneeskunde. Niet enkel de panelleden konden hun standpunt geven, maar ook de kijkers werden actief gevraagd om hun mening te geven via een online stemsysteem.
Hopelijk was u er bij en kon u alle resultaten vanop de eerste rij volgen. Indien niet, vindt u alle informatie ook via dit nieuwsitem terug.

Wetenschappelijk symposium AMCRA
 • juli 17, 2023

Herbekijk het wetenschappelijk symposium van 27 juni 2023


Op 27 juni laatstleden organiseerde AMCRA in samenwerking met het Federale Voedselagentschap, het Federale Geneesmiddelenagentschap, de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid en Sciensano een wetenschapelijk symposium "Antimicrobial resistance: a challenge for public health, animal health and the environment". Het programma werd samengesteld op basis van ingezonden abstracts over diverse thema’s. We waren ook verheugd om een Nederlandse gastspreker met internationale erkenning te mogen ontvangen.

Prettige vakantie!
 • juli 17, 2023

Een prettige en deugddoende vakantie!


Het voltallige AMCRA-team wenst u een prettig en deugddoend zomerverlof toe!

Focusgroep
 • juli 17, 2023

FOCUSGROEP voor dierenartsen


AMCRA helpt mee met het rekruteren van dierenartsen die hun steentje willen bijdragen aan wetenschappelijke onderzoek!

Evolutie antibioticumgebruik bij dieren in België
 • juni 27, 2023

PERSBERICHT
27 juni 2023

VERKOOP EN GEBRUIK VAN ANTIBIOTICA IN DE DIERGENEESKUNDE IN BELGIË: EEN RECORDDALING IN 2022


In 2022 daalde de verkoop van antibiotica in de diergeneeskunde sterk ten opzichte van 2021: - 24,5% voor de totale verkoop, - 36% voor de met antibiotica gemedicineerde voeders en - 55,3% voor colistine. Deze resultaten worden vertaald in een cumulatieve daling van - 58,2% ten opzichte van 2011 (het referentiejaar). Een negatieve noot is de lichte stijging van +1,1% in de verkoop van de kritisch belangrijke antibiotica. De monitoring van het antibioticumgebruik op het niveau van de veehouderijen toont in 2022 een daling bij varkens en vleeskalveren. De resultaten zijn minder gunstig bij pluimvee.

Formularium AMCRA
 • mei 31, 2023

AMCRA formularium: beschikbaar in verschillende formats!


AMCRA lanceerde een applicatie voor het e-formularium! Zo kan elke dierenarts het formularium overal gebruiken.

WOAH rapporteert antibioticumgebruik
 • mei 31, 2023

WOAH (alias OIE) rapporteert antibioticumgebruik wereldwijd bij dieren


De World Organisation for Animal Health (WOAH) rapporteert het antibioticumgebruik bij dieren wereldwijd voor landen die lid zijn van deze organisatie. Het is het zevende rapport van de WOAH (opgericht als OIE) dat antibioticumgebruiksgegevens op dergelijke grote schaal weergeeft. Honderdzevenenvijftig landen over de hele wereld dienden data in voor 2021 over hun antibioticumgebruik bij dieren. Tetracyclinen blijven wereldwijd de meest gebruikte antibioticumklasse in de diergezondheid, en hoewel sommige antibioticumklassen die voor gebruik bij de mens van cruciaal belang worden geacht, nog steeds worden gebruikt, vertegenwoordigen zij slechts een klein deel van het totaal gebruik.

EFSA rapporteert antibioticaresistentie
 • mei 31, 2023

De ‘European Union Summary Report’ over antimicrobiële resistentie bij zoönotische en indicatorbacteriën van mensen, dieren en levensmiddelen in 2020 en 2021


Gegevens over antimicrobiële resistentie (AMR) van zoönotische en indicatorbacteriën bij mensen, dieren en levensmiddelen worden jaarlijks verzameld door de EU-lidstaten en de rapporterende landen. Deze gegevens worden gezamenlijk geanalyseerd door het Europese Voedselagentschap (EFSA) en het Europese Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) en gepresenteerd in een jaarlijks samenvattend verslag van de Europese Unie.

AMCRA activiteitenverslag
 • mei 31, 2023

AMCRA Activiteitenverslag 2022


AMCRA heeft haar activiteitenverslag voor 2022 gepubliceerd. U vindt er de activiteiten en realisaties voor het voorbije jaar 2022

Applicatie formularium
 • mei 2, 2023

Nieuw: de applicatie van het AMCRA formularium!


Het AMCRA formularium is nu ook beschikbaar als gratis applicatie, ontwikkeld om het gebruiksgemak voor de dierenarts te verhogen.

GLB maatregel
 • mei 2, 2023

GLB antibioticareductie maatregel van de Vlaamse overheid


De maatregel in het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van het Departement Landbouw en Visserij rond reductie van antibioticagebruik is een initiatief van de Vlaamse overheid.

Formularium rundvee
 • maart 20, 2023

Het AMCRA formularium in handige pocketvorm: nu ook voor rundvee!


Na de druk van het formularium in boekformaat voor de diersoorten varkens en pluimvee is nu ook het rundveeformularium voor dierenartsen beschikbaar in geprinte versie. Dierenartsen die geïnteresseerd zijn in de pocketvorm van het formularium kunnen hiervoor hun naam en adres doorgeven via het info@amcra.be adres. We zenden u dan gratis het formularium toe. Indien u nog niet beschikt over het formularium varken en pluimvee, en u dit ook graag wilt ontvangen, laat het ons weten. Indien niet, dan zenden we u enkel het formularium rundvee.

 • maart 20, 2023

SAVE THE DATE


Een wetenschappelijk symposium over het antibioticumgebruik en -resistentie in de diergeneeskunde en de impact op de volks- en diergezondheid, en het leefmilieu wordt georganiseerd door AMCRA, FAVV, FAGG, Sciensano en de FOD Volksgezondheid en Leefmilieu.

Communicatiemoment
 • maart 20, 2023


SAVE THE DATE

Dinsdag 27 juni 2023

van 12u tot 16u30

ANTIBIOTICUMGEBRUIK EN -RESISTENTIE BIJ DIEREN IN BELGIË IN 2022

Pachecozaal in Brussel en via webinar


 • maart 8, 2023

CALL FOR ABSTRACTS


Antibioticumgebruik bij rundvee
 • februari 9, 2023

Registratie antibioticagebruik bij rundvee


De registratie van voorgeschreven, verschafte of toegediende antibiotica bij rundvee is in 2022 in een stroomversnelling gekomen. De registratie voor vleesvee is reeds sinds 1 april 2022 van toepassing via het Belbeef lastenboek. In de loop van 2023 zal de registratie bij rundvee ook wettelijk verplicht zijn.

 • februari 9, 2023

Nieuwe ‘Barometer’ resultaten


De nieuwste resultaten van de Barometer tonen het aantal ton antibiotica dat bij varkens, vleeskalveren, vleeskippen en leghennen gebruikt werd in de periode oktober 2020 tot en met september 2022. Ten opzichte van de vorige barometer wordt nu het derde kwartaal van 2022 mee opgenomen.

In de Barometer worden ook de gebruiksresultaten in het kader van de ‘reductiepaden’ (= grenswaarden voor het aantal behandeldagen op 100, ofte BD100, op bedrijfsniveau) opgevolgd voor de varkens-, vleeskippen- en vleeskalverensector.

 • februari 9, 2023

Verantwoord antibioticumgebruik bij de keizersnede van het rund: samenvatting advies


Deze richtlijnen geven aanbevelingen met betrekking tot de perioperatieve antibioticumbehandeling bij de keizersnede, de meest uitgevoerde chirurgische ingreep bij rundvee in België.

 • februari 9, 2023

Plattelands-tv reportage over AMCRA tijdens Agriflanders


AMCRA was aanwezig op de Agriflanders beurs van 12 tot 15 januari 2023. Plattelands-tv kwam langs op onze stand en interviewde Jeroen Dewulf, voorzitter van AMCRA.

 • februari 9, 2023

AMCRA op het SAVAB-Flanders congres


Van donderdag 2 tot en met zaterdag 4 maart vindt het 37ste SAVAB-Flanders congres “Isn’t it Neurotic?” plaats (https://www.savab.be/en). Diverse sprekers rond het thema neurologie staan centraal in de editie van 2023. AMCRA zal aanwezig zijn tijdens de beurs met een stand op vrijdag en zaterdag en geeft graag een antwoord op diverse vragen van bezoekers. Ook kunnen dierenartsen onze poster ‘Richtlijnen voor een verantwoord antibioticumgebruik bij de hond en de kat’ en sensibilisatiemateriaal over verantwoord antibioticumgebruik gratis verkrijgen. Hopelijk tot dan!

Praat over antibiotica
 • februari 9, 2023

Bestel het communicatiemateriaal voor dierenartsen


Op 18 november lanceerden de FOD Volksgezondheid, AMCRA en de federale en regionale gezondheidsautoriteiten een grote One health sensibiliseringscampagne rond de risico’s van antimicrobiële resistentie.

AMCRA formularium
 • februari 9, 2023

AMCRA formularium: beschikbaar in verschillende formats!


AMCRA heeft recent aanpassingen gedaan in de opbouw van het e-formularium en werkt momenteel aan een nieuwe applicatie om de toegankelijkheid te verhogen! Zo kan elke dierenarts het formularium overal gebruiken.

Richtlijnen keizersnede
 • december 22, 2022

Richtlijnen antibioticumgebruik bij de keizersnede van het rund: nu ook te raadplegen in het formularium!


Naar aanleiding van de publicatie van het nieuwe advies over ‘verantwoord antibioticumgebruik bij de keizersnede van het rund’ werden ook de richtlijnen in het AMCRA-formularium aangepast.

Tot voor kort werden richtlijnen voor verantwoord antibioticumgebruik bij alle buikoperaties gebundeld onder de indicatie ‘perioperatieve antibioticumbehandelingen’.

BELMAP rapport
 • december 22, 2022

BELMAP-rapport 2022


In 2021 verscheen voor het eerst het BELMAP-rapport, het Belgische "One Health"-rapport over antibioticaresistentie. Dit rapport heeft als doel de resultaten en trends van de bestaande monitoringprogramma’s bij mensen, voedselproducerende dieren, de voedselketen en het leefmilieu samen te vatten, mogelijke lacunes te identificeren en algemene aanbevelingen te formuleren om de monitoring te verbeteren.

Kerstwensen
 • december 22, 2022

Een prettig kerstfeest en gelukkig nieuwjaar


De voltallige AMCRA staf wenst aan het voltallige lezerspubliek van de AMCRA nieuwsbrief een gezond en vreugdevol kerstfeest en gelukkig nieuwjaar. We willen ook van de gelegenheid gebruik maken om jullie te bedanken voor het volgen van onze nieuwsbrieven in 2022! Wij plannen alvast om jullie ook in 2023 periodiek te voorzien van het laatste nieuws rond antibioticumgebruik en resistentie. Tot dan!

Praat over antibiotica
 • december 22, 2022

“Praat over antibiotica”, een nieuwe One health sensibilisatiecampagne


Op 18 november lanceerden de FOD Volksgezondheid, AMCRA en de federale en regionale gezondheidsautoriteiten een grote One health sensibiliseringscampagne rond de risico’s van antimicrobiële resistentie.

Agriflanders
 • december 22, 2022

Bezoek AMCRA op de beurs van Agriflanders van 12 tot en met 15 januari


AMCRA is aanwezig op de Agriflanders beurs van donderdag 12 tot en met zondag 15 januari. Bezoek onze stand en maak kans op een leuk cadeautje na een draai aan het rad van fortuin! Zit je nog met vragen, zoals: Wat is antibioticaresistentie? Wat betekent die BD100 op het benchmarkrapport? Wat betekent het voor een veehouder als hij in de groene, gele of rode zone zit of hij een alarmgebruiker is? Breng uw antibioticagebruiksrapport mee en AMCRA geeft antwoord op uw vragen!

FVE survey
 • december 5, 2022

FVE VetSurvey voor dierenartsen


FVE, met de steun van CM Research, lanceren de derde editie van de VetSurvey2022, een uitgebreid onderzoek naar het beroep van dierenarts in Europa. Het algemene doel van de nieuwe VetSurvey2022 is het verzamelen van nieuwe inzichten en gegevens over demografie, arbeidsmarkt, mobiliteit, tevredenheid en economische indicatoren in de hele Europese regio.

Advies keizersnede
 • december 5, 2022

Nieuw AMCRA advies: Verantwoord antibioticumgebruik bij de keizersnede van het rund


Dit advies heeft tot doel aanbevelingen te geven met betrekking tot perioperatieve antibioticabehandelingen bij de keizersnede, de meest uitgevoerde chirurgische ingreep bij rundvee in België.

 • december 5, 2022

Nieuwe ‘Barometer 2.0’


De nieuwste resultaten van de Barometer 2.0 tonen de gebruikte tonnen antibiotica bij varkens, vleeskalveren, vleeskippen en leghennen in de periode juli 2020 tot en met juni 2022. Ten opzichte van de vorige barometer wordt nu het tweede kwartaal van 2022 mee opgenomen. Voor de tweede maal wordt een opvolging voorzien van de gebruiksresultaten in het kader van de ‘reductiepaden’ (= grenswaarden voor het aantal behandeldagen op 100, ofte BD100, op bedrijfsniveau) voor de varkens-, vleeskippen- en vleeskalverensector.

ESVAC rapport
 • december 5, 2022

Nieuw ESVAC rapport: 12de rapport met verkoopcijfers van veterinaire antibiotica voor 31 Europese landen tussen 2010 en 2021


Het Europese Geneesmiddelenagentschap heeft haar 12de rapport gepubliceerd over de verkoopcijfers van antibiotica voor dieren in 31 Europese landen in 2021 (ESVAC-rapport). Dit rapport toont dat de verkoop van antibiotica bij dieren in Europa met 46,5 % daalde tussen 2011 en 2021, gebaseerd op 25 landen die data konden aanleveren voor die volledige periode. Van de 31 rapporterende landen staat België op de 10de plaats van de grootste gebruikers.
Wat betreft de kritische belangrijke antibiotica voor de mens, werden ook enkele belangrijke dalingen vastgesteld.

EFSA rapport
 • december 5, 2022

EFSA rapport over het verminderen van spreiding van resistente bacteriën tijdens transport


Het Europese Voedselagentschap (EFSA) heeft een wetenschappelijk advies gepubliceerd waarin het risico van verspreiding van antimicrobiële resistentie onder pluimvee, varkens en runderen tijdens het vervoer tussen bedrijven of naar slachthuizen wordt beoordeeld.

Antibiotic Awareness Week
 • november 18, 2022

PERSBERICHT
INTERNATIONALE WEEK VAN DE SENSIBILISERING VOOR VERSTANDIG GEBRUIK VAN ANTIBIOTICA, OOK BIJ DIEREN!


Van 18 tot 24 november 2022 is het de internationale week van de sensibilisering voor verstandig gebruik van antibiotica, ook bij dieren! Naar aanleiding hiervan wordt de nieuwe sensibilisatiecampagne “One Health” in België gelanceerd, waarbij dierenartsen en andere gezondheidswerkers een centrale rol krijgen.

 • oktober 14, 2022

‘Barometer 2.0’, nieuwe en algemeen gunstige resultaten – Wijziging KB 21/07/2016 Sanitel-Med


AMCRA heeft in samenwerking met het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG), de beheerder van het nationale datacollectiesysteem Sanitel-Med, een nieuwe versie van de Barometer gelanceerd. Deze nieuwe ‘Barometer 2.0’ voorziet nu ook een opvolging van de gebruiksresultaten in het kader van de ‘reductiepaden’ (= grenswaarden voor het aantal behandeldagen op 100, ofte BD100, op bedrijfsniveau) voor de varkens-, vleeskippen- en vleeskalverensector.

Benchmark dierenartsen
 • oktober 14, 2022

Nieuwe benchmarkrapporten voor dierenartsen


Vanuit Sanitel-Med is een 4de benchmarkrapport voor de dierenartsen beschikbaar (periode januari 2021 t.e.m. december 2021).

Expovet beurs
 • oktober 14, 2022

AMCRA geeft twee gratis lezingen op de Expovet beurs!


In het weekend van 19-20 november worden door AMCRA twee gratis lezingen gegeven tijdens de Expovet beurs 2022!

Verboden antimicrobiële middelen in de diergeneeskunde
 • oktober 14, 2022

EU publiceert de lijst met verboden antimicrobiële stoffen voor de diergeneeskunde


De Europese Unie (EU) publiceerde in juli 2022 de uitvoeringsverordening met de lijst van antimicrobiële stoffen of groepen van antimicrobiële stoffen die zijn voorbehouden voor de behandeling van bepaalde infecties bij de mens, overeenkomstig de Verordening (EU) 2019/6 van het Europees Parlement en de Raad. Met antimicrobiële stoffen worden zowel antibiotica, antimycotische, antivirale en antiprotozoaire middelen bedoeld. Momenteel is er geen antimycotisch middel in de lijst opgenomen.

KalFit project
 • oktober 14, 2022

Kalvergezondheid optimaliseren door systematische aanpak en correct gebruik van hulpmiddelen - KalFit project


Het is van groot belang om preventief te werk te gaan in de jongvee opfok om zo de algemene gezondheid van de kalveren te verbeteren. Dit leidt niet alleen tot minder ziekte en sterfte en minder gebruik van geneesmiddelen. Het kan bovendien de groei van de kalveren positief beïnvloeden met een vroegere eerste inseminatie en afkalfleeftijd van de vaarzen wat leidt tot een hogere rentabiliteit van het bedrijf.

E-formularium
 • september 8, 2022

Een frisse look voor het digitale e-formulariumEr werden enkele vernieuwingen aangebracht in het digitale formularium www.e-formularium.be.

De ‘looks’ van de homepage werd vernieuwd met snelle toegang tot de richtlijnen per diersoort. Ook werd er een pagina ‘stapsgewijze keuze’ toegevoegd waarin stap voor stap beschreven wordt hoe dierenartsen en studenten diergeneeskunde de AMCRA richtlijnen kunnen gebruiken. Helemaal nieuw zijn de richtlijnen over staalname per indicatie bij de hond, kat en paard!

Antibioticacoach
 • september 8, 2022

Opleiding Antibioticacoach


Bent u dierenarts en wenst u aan de slag te gaan als antibioticacoach? Dan is deze informatie zeker interessant voor u. Dit najaar kan u deelnemen aan de opleiding ‘Antibioticacoach’, georganiseerd door de Academie voor Diergeneeskunde in samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu. De dierlijke sector heeft zich geëngageerd om tegen 2024, 65% minder antibiotica te gebruiken ten opzichte van 2012. Om de sector hierbij te ondersteunen engageerde de federale overheid zich in het kader van het ‘One Health’ nationaal actieplan tegen de antimicrobiële resistentie om dierenartsen op te leiden tot AB-coaches voor de begeleiding van bedrijven die nood hebben aan externe hulp voor het onder controle krijgen van hun antibioticagebruik.

AB coaching
 • september 8, 2022

ARSIA lanceert AB Coaching in Wallonië


Tijdens de landbouwbeurs van Libramont werd door ARSIA officieel de "AB Coaching"-dienst in Wallonië gelanceerd. Deze nieuwe dienst van ARSIA en DGZ maakt deel uit van een integrale begeleiding voor veehouders die, op vrijwillige basis en in samenwerking met hun dierenarts, het gebruik van antibiotica op hun bedrijf willen beperken en/of willen kiezen voor een verantwoord gebruik van antibiotica door de nadruk te leggen op de preventie van dierziekten. Aangezien elk bedrijf uniek is, zal de in "AB Coaching" voorgestelde follow-up dus "op maat" worden uitgevoerd na analyse van de mogelijkheden tot verbetering, met name op het gebied van vaccinatie, bioveiligheid, huisvesting en zelfs voeding, met het oog op het bereiken van realistische reductiedoelstellingen die in overleg tussen de veehouder, zijn dierenarts en de supervisor worden vastgesteld.

AMCRA
 • september 8, 2022

Infomoment met resultaten antibioticumgebruik en -resistentie in 2021 gemist? Herbekijk via de AMCRA website!


Eind juni werden de nieuwste antibioticumgebruik- en resistentiecijfers voorgesteld tijdens het jaarlijkse infomoment. U kon er misschien niet bij zijn, of u wenst de belangrijkste cijfers nog eens op te frissen?

Rapportering antibioticagebruik veehouders
 • september 8, 2022

Nieuwe benchmarkrapporten voor de pluimveesector


Voor alle pluimveehouders in België werd eind augustus een nieuw antibioticumbenchmarkrapport beschikbaar gesteld op de SanitelMed applicatie. Ook vanuit AB Register ontvingen pluimveehouders hun bedrijfsrapport. Ook vleeskalverhouders kunnen binnenkort een benchmarkrapport raadplegen.

Het wordt steeds aangeraden dat de veehouder samen met de bedrijfsdierenarts de resultaten van dit rapport bespreekt. In tandem gaan zij na hoe op het bedrijf het best kan worden gestreefd naar een verantwoord antibioticumgebruik.

Speenmanagement
 • september 8, 2022

Speenmanagement in de varkenshouderij


Spenen van biggen is een kritische periode die niet op elk bedrijf even vlot verloopt. Toch heeft een varkenshouder er alle baat bij om zijn biggen in de best mogelijke omstandigheden te spenen. Bigkwaliteit heeft niet alleen een belangrijke impact op de technische prestaties van het bedrijf, maar ook op de algemene gezondheidstoestand.

Vacature
 • september 8, 2022

Vacature wetenschappelijk medewerker bij Sciensano


Sciensano is op zoek naar een wetenschappelijk medewerker in het kader van een studie over de ontwikkeling van antimicrobiële resistentie ten gevolge van het gebruik van actieve biocide substanties.

Evolutie antibioticumgebruik en -resistentie bij dieren in België
 • juni 29, 2022

PERSBERICHT
29 juni 2022

DALING IN VERKOOP EN GEBRUIK VAN ANTIOBIOTICA IN DE DIERGENEESKUNDE IN BELGIË IN 2021


In 2021 tonen alle indicatoren die de verkoop van antibiotica in de diergeneeskunde in België beschrijven, een daling ten opzichte van 2020: -8,4% voor de totale verkoop, -12,3% voor colistine, -12,9% voor de met antibiotica gemedicineerde voeders en -42,8% voor de kritisch belangrijke antibiotica. Het percentage alarmgebruikers moet evenwel aandachtig opgevolgd worden in de varkens- en vleeskalversector.

Enquête mastitis
 • juni 9, 2022

Mastitis bij melkvee: hoe zat dat nu ook al weer? Oproep naar melkveehouders en rundveedierenartsen


M-teamUGent, DGZ, Hooibeekhoeve en ILVO willen binnen een VLAIO-ondersteund project een grote veldproef voorbereiden rond selectief behandelen van niet-ernstige klinische mastitisgevallen op basis van sneltesten voor kiemgroei. Buitenlandse ervaringen met dit nieuwe concept zouden zo ook op Vlaamse melkveebedrijven uitgerold kunnen worden. Binnen dit project zal nagegaan worden wat de impact is op het antibioticumgebruik, de uiergezondheid en de melkproductie.

Libramont
 • juni 9, 2022

Bezoek AMCRA op de beurs van Libramont van 29 tot 31 juli


AMCRA is aanwezig op de stand ‘diergezondheid’ van de Libramont beurs van vrijdag 29 juli tot en met zondag 31 juli. Bezoek onze stand en maak kans op een leuk cadeautje na een draai aan het rad van fortuin! Zit je nog met vragen, zoals: Wat is antibioticaresistentie? Wat betekent die BD100 op het benchmarkrapport? Of wat betekent het voor een veehouder als hij in de groene, gele of rode zone zit? Breng uw antibioticagebruiksrapport mee en AMCRA geeft antwoord op uw vragen!

AMCRA website
 • juni 9, 2022

AMCRA lanceert website in het Engels


De website van AMCRA is voortaan ook beschikbaar in het Engels. Zo is er ook voor het Engelstalig publiek de mogelijkheid om relevante informatie te vinden over de missie en werking van AMCRA, het antibioticumbeleid bij dieren in België, de Visie 2024, en de benchmarking van veehouders en dierenartsen.
Aarzel dus niet om uw contacten op de hoogte te brengen van de beschikbaarheid van de AMCRA website in het Engels.

Activiteiten en realisaties 2021
 • juni 9, 2022

AMCRA Activiteitenverslag 2021


AMCRA heeft haar activiteitenverslag voor 2021 gepubliceerd. U vindt er de activiteiten en realisaties voor het voorbije jaar 2021.

AB coaching
 • juni 9, 2022

DGZ lanceert AB Coaching


Diergezondheidszorg Vlaanderen heeft in nauwe samenwerking met ARSIA een nieuwe dienst ontwikkeld; bedrijven coachen met focus op dierziektepreventie, een betere bioveiligheid, een effectievere beheersing van ziekteproblemen door vroege detectie van signalen, en een meer verantwoord en duurzaam antibioticagebruik, vanuit de invalshoek ‘beter voorkomen dan genezen’. Één van de belangrijkste doelstellingen om de diergeneeskunde verder te richten op preventie, aldus DGZ en ARSIA.

Rapport WOAH
 • juni 9, 2022

WOAH (alias OIE) rapporteert antibioticumgebruik wereldwijd bij dieren


De World Organisation for Animal Health (WOAH) rapporteert het antibioticumgebruik bij dieren wereldwijd voor landen die lid zijn van deze organisatie. Het is het zesde rapport van de WOAH (opgericht als OIE) dat antibioticumgebruiksgegevens op dergelijke grote schaal weergeeft. Honderdzevenenvijftig landen over de hele wereld dienden data in voor 2020 over hun antibioticumgebruik bij dieren. Tetracyclinen blijven wereldwijd de meest gebruikte antibioticumklasse in de diergezondheid, en hoewel sommige antibioticumklassen die voor gebruik bij de mens van cruciaal belang worden geacht, nog steeds worden gebruikt, vertegenwoordigen zij slechts een klein deel van het totaal gebruik. Negenenzestig procent van de deelnemende landen zegt geen antimicrobiële stoffen als groeibevorderaar te gebruiken. Ook is er aanzienlijke vooruitgang geboekt met de geleidelijke stopzetting van het gebruik van enkele antibiotica met hoogste prioriteit, zoals colistine. Gebaseerd op kilogrammen dierlijke biomassa, blijft het gebruik van antimicrobiële middelen bij voedselproducerende dieren in de loop van de tijd wereldwijd dalen. Alle deelnemende landen hebben belangrijke vooruitgang geboekt en verdere inzet is nog steeds nodig om te komen tot een duurzaam gebruik ervan.

One Health voor dierenartsen gezelschapsdieren
 • mei 17, 2022

One Health: dierenartsen op de eerste lijn!


Bent u dierenarts en wenst u een opleiding te volgen over een actueel thema?

AMCRA biedt u volgende webinar aan: “One Health: dierenartsen op de eerste lijn!”

Drie goeie redenen om deze webinar te volgen:
- Wetenschappelijke inhoud specifiek gericht op dierenartsen

- Bijscholing erkend door de NGROD: 2 EBP na geslaagde evaluatietoets

- Mogelijkheid om vragen te stellen aan het einde van de webinar


Afspraak op Vettube

 • mei 17, 2022

Dalend antibioticumgebruik zichtbaar in nieuwste barometer


De nieuwste barometerresultaten bevatten de gebruikte tonnen antibiotica bij varkens, vleeskalveren, vleeskippen en leghennen in de periode januari 2021 tot en met december 2021. Er wordt opnieuw een daling vastgesteld ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Deze trend wordt ook gezien voor de kritisch belangrijke antibiotica.

 • mei 17, 2022

Bezoek AMCRA tijdens de Agridagen van 20 tot 22 mei


AMCRA is aanwezig tijdens de Agridagen te Ravels van vrijdag 20 mei tot en met zondag 22 mei op stand 1332 in Hall 1. Bezoek onze stand en maak kans op een leuk cadeautje na een draai aan het rad van fortuin! Zit je nog met vragen, zoals: Wat is antibioticaresistentie? Wat betekent die BD100 op het benchmarkrapport? Of wat betekent het voor een veehouder als hij in de groene, gele of rode zone zit? Breng uw antibioticagebruiksrapport mee en AMCRA geeft antwoord op uw vragen!

Rapportering antibioticagebruik veehouders
 • mei 17, 2022

Nieuw Sanitel-Med benchmarkrapport voor varkenshouders


Voor alle varkenshouders in België werd eind april een nieuw antibioticumbenchmarkrapport beschikbaar gesteld op de SanitelMed applicatie.

Het wordt steeds aangeraden dat de veehouder samen met de bedrijfsdierenarts de resultaten van dit rapport bespreekt. In tandem gaan zij na hoe op het bedrijf het best kan worden gestreefd naar een verantwoord antibioticumgebruik.

Communicatiemoment
 • maart 21, 2022

SAVE THE DATE - 29 juni 2022


Naar jaarlijkse gewoonte organiseert AMCRA in samenwerking met het FAGG, het FAVV en de FOD Volksgezondheid een communicatiemoment over de meest recente antibioticumgebruiks en -resistentiedata.

Meer informatie over het programma en de praktische modaliteiten voor deelname zullen later worden meegedeeld.

Reserveer woensdag 29 juni 2022 in uw agenda om de nieuwste cijfers, heet van de naald, van op de eerste rij te volgen.

Vétérinexpo
 • maart 21, 2022

AMCRA aanwezig op de beurs Vétérinexpo


AMCRA zal zoals goede gewoonte een stand hebben op de dierenartsenbeurs Vétérinexpo. U kunt bij ons allerlei sensibilisatiemateriaal bekomen: posters met richtlijnen voor verantwoord antibioticumgebruik bij de hond en de kat, flyers voor diereigenaren ‘Antibiotica, baat het niet, dan schaadt het wel.’ en veel meer…

Webinars
 • maart 21, 2022

Herbekijk webinars voor de verschillende sectoren varken, pluimvee en rundvee


In de loop van 2021 en begin 2022 werden door AMCRA webinars ontwikkeld voor de belangrijkste voedselproducerende diersoortsectoren: varken, pluimvee en rundvee.

Heeft u deze webinars voor dierenartsen en veehouders over diverse problematieken gemist? Geen nood! U kunt de afzonderlijke topics herbekijken via het YouTube kanaal van AMCRA!

Rapportering antibioticumgebruik veehouders
 • maart 21, 2022

Nieuwe benchmarkrapporten voor pluimvee-, varkens- en vleeskalverhouders


Vanuit Sanitel-Med werden eind februari opnieuw benchmarkrapporten beschikbaar gesteld voor de houders van pluimvee (vleeskuikens en leghennen). Het rapport toont het antibioticumgebruik over de periode van januari 2021 t.e.m. december 2021. Veehouders dienen de resultaten van dit rapport te bespreken met de bedrijfsdierenarts. Samen gaan zij na hoe op het bedrijf het best kan worden gestreefd naar een verantwoord antibioticumgebruik.

AB coaches
 • maart 21, 2022

Belpork doet oproep voor aanwerving AB coaches


Het kwaliteitslabel Belpork vzw is op zoek naar AB coaches die zich willen engageren om alarmgebruikers te begeleiden in hun traject naar een lager en verantwoord antibioticumgebruik in de varkenssector.

 • februari 8, 2022

Barometer onthult een doorgezette daling antibioticumgebruik


Voor het derde kwartaal op rij wordt een daling gezien in de tonnen gebruikte antibiotica bij varkens, vleeskalveren, vleeskippen en leghennen. De meest recente resultaten zijn een weergave van de hoeveelheden geregistreerde antibiotica in de periode oktober 2020 tot en met september 2021. Deze voortgezette positieve trend is het resultaat van de geleverde inspanningen in de respectievelijke sectoren.

Advies rundvee groepsbehandelingen
 • februari 8, 2022

De aanbevelingen over groepsbehandeling van rundvee in een handige beslissingsboom!


Om de selectiedruk te beperken en de ontwikkeling en de verspreiding van antibioticumresistentie bij bacteriën van runderen te vermijden, dient groepsbehandeling (metafylaxie) beperkt te worden en nooit als standaardbehandeling ingezet te worden. Preventief antibioticumgebruik is bovendien niet langer toegestaan sinds 28 januari 2022 (Verordening EU 2019/6). AMCRA ontwikkelde een advies met maatregelen voor de rundveesector rond groepsbehandelingen met antibiotica. De werkgroep is van mening dat een combinatie van verschillende strategieën en maatregelen het beste effect zal hebben bij het verminderen van de nood aan groepsbehandelingen. Om de dierenarts en veehouder makkelijk wegwijs te maken in de nieuwe aanbevelingen, werd een eenvoudige beslissingsboom opgemaakt.

Advies pluimvee groepsbehandelingen
 • februari 8, 2022

De aanbevelingen over groepsbehandeling van pluimvee in een handige beslissingsboom!


Antibiotica worden bij pluimvee uitsluitend in groep toegediend. Dit resulteert in een grote selectiedruk op de microbiota van pluimvee. Preventief antibioticumgebruik is bovendien niet langer toegestaan sinds 28 januari 2022 (Verordening EU 2019/6). AMCRA ontwikkelde een advies met maatregelen voor de pluimveesector rond groepsbehandelingen met antibiotica. De werkgroep stelt via een eenvoudige beslissingsboom de te volgen stappen voor die van toepassing moeten zijn op het gebruik van antibiotica in een groep pluimvee, in het bijzonder bij de behandeling van Enterococcose en bacteriële enteritis.

AB coaches
 • februari 8, 2022

Belpork en Belplume verlengen oproep voor aanwerving AB coaches


Kwaliteitslabels Belpork vzw en Belplume vzw zijn op zoek naar AB coaches die zich willen engageren om alarmgebruikers te begeleiden in hun traject naar een lager en verantwoord antibioticumgebruik.

Enquête voor dierenartsen
 • februari 8, 2022

Enquête voor dierenartsen over gebruik van antibioticumrichtlijnen


ENOVAT (European Network for Optimization of Veterinary Antimicrobial Treatment) roept dierenartsen in Europa op om hun enquête in te vullen en aldus feedback te mogen ontvangen van gebruikers van antibioticumrichtlijnen. Zo kunnen toekomstige versies van deze richtlijnen verbeterd en geoptimaliseerd worden!

 • februari 8, 2022

AMCRA op het SAVAB-Flanders congres


Van donderdag 3 tot en met zaterdag 5 maart vindt het 36ste SAVAB-Flanders congres “Smile” plaats in Genk. Divers sprekers rond de thema’s ‘dental and oral care’ staan centraal in de editie van 2022. AMCRA zal ook aanwezig zijn op de bijhorende beurs en staat bezoekers van haar stand graag te woord. Ook kunnen dierenartsen onze poster ‘Richtlijnen voor een verantwoord antibioticumgebruik bij de hond en de kat’ en ander sensibilisatiemateriaal gratis verkrijgen.

 • februari 8, 2022

Webinars Rundvee- Op weg naar minder antibioticagebruik in de rundveehouderij. Gemist? Herbekijk dan nu!Heeft u onze webinars voor dierenartsen en rundveehouders over diverse problematieken in de rundveesector gemist? Geen nood! U kunt de afzonderlijke topics herbekijken via het YouTube kanaal van AMCRA! Ook de pdf-formats van de presentaties zijn beschikbaar.

Volgende thema’s kwamen aan bod: aanpak en voorkomen van ademhalings- en spijsverteringsproblemen, aanpak van een goede klauw- en uiergezondheid, het antibioticumbeleid in België voor de rundveesector, en het benchmarken van het antibioticumgebruik bij rundvee.

Advies groepsbehandeling rundvee
 • december 21, 2021

Nieuw AMCRA advies: Maatregelen voor een verantwoord antibioticumgebruik bij groepsbehandeling van runderen


Om de selectiedruk te beperken en de ontwikkeling en de verspreiding van antibioticumresistentie bij bacteriën van runderen te vermijden, dient groepsbehandeling (metafylaxie) beperkt te worden en nooit als standaardbehandeling ingezet te worden. AMCRA ontwikkelde daarom een advies met maatregelen voor de rundveesector rond groepsbehandelingen met antibiotica. De werkgroep is van mening dat een combinatie van verschillende strategieën en maatregelen het beste effect zal hebben bij het verminderen van de nood aan groepsbehandelingen.

BELMAP rapport
 • december 21, 2021

België publiceert zijn eerste "One Health"-rapport over AMR


Surveillance is een belangrijk instrument voor het sturen van beleid ter preventie en bestrijding van infecties, het vaststellen van interventiestrategieën, het verbeteren van de kwaliteit van de zorg en het sturen van onderzoeksprogramma's. Daartoe bestaan er gevestigde nationale bewakingsprogramma's voor zowel het gebruik van antimicrobiële stoffen als het toezicht op het vóórkomen van antimicrobiële resistentie (AMR) bij mensen, voedselproducerende dieren, de voedselketen en het milieu. De verschillende programma's zijn opgezet met verschillende doelstellingen en het was tot nu toe moeilijk om een duidelijk overzicht te krijgen van de Belgische situatie voor alle sectoren. Het BELMAP-rapport, het eerste Belgische "One Health"-rapport over AMR, heeft als doel de resultaten en trends van de bestaande monitoringprogramma's samen te vatten, mogelijke lacunes te identificeren en algemene aanbevelingen te formuleren om de monitoring te verbeteren.

One Health NAP
 • december 21, 2021

Eerste Belgische nationaal actieplan “One Health” voor de bestrijding van antimicrobiële resistentie 2020-2024


Het Belgische nationale actieplan ter bestrijding van antibioticumresistentie is nu officieel van kracht. Dit plan is gebaseerd op een gemeenschappelijke "One World, One Health"-aanpak, waarbij iedereen verantwoordelijk is voor de problematiek en samenwerkt om de best mogelijke zorg voor mens en dier, veilig voedsel en een gezonde leefomgeving te bieden aan alle burgers. Vanuit het ‘One Health’ principe integreert het plan de doelstellingen en acties van de dierlijke en de humane sector en van het leefmilieu.
Dit plan dat wordt gecoördineerd door de FOD Volksgezondheid, bevordert de samenwerking tussen de drie sectoren, alsook tussen de verschillende federale overheidsdiensten en gefedereerde entiteiten. Voortbouwend op de reeds geboekte vooruitgang, maar zich bewust van de uitdagingen die er nog liggen, zijn AMCRA, de bevoegde federale autoriteiten en de hele veterinaire en diergezondheidssector verheugd over de mogelijkheden die dit "One Health"-actieplan zal bieden om de strijd tegen antibioticumresistentie te verbeteren.


AB coaches
 • december 21, 2021

Belpork en Belplume op zoek naar AB coaches


Kwaliteitslabels Belpork vzw en Belplume vzw zijn op zoek naar AB coaches die zich willen engageren om alarmgebruikers te begeleiden in hun traject naar een lager en verantwoord antibioticumgebruik.

ESVAC rapport
 • december 21, 2021

Nieuw ESVAC rapport: 11de rapport met verkoopcijfers van veterinaire antibiotica voor 31 Europese lidstaten tussen 2010 en 2020


Het Europese Geneesmiddelenagentschap heeft haar 11de rapport gepubliceerd over de verkoopcijfers van antibiotica voor dieren in 31 Europese lidstaten in 2019 en 2020 (ESVAC-rapport). Dit rapport toont dat de verkoop van antibiotica bij dieren in Europa met 43,2 % daalde tussen 2011 en 2020, gebaseerd op 25 landen die data konden aanleveren voor die volledige periode. Van de 31 rapporterende landen staat België op de 9e plaats van de grootste gebruikers.
Wat betreft de kritische belangrijke antibiotica voor de mens, werden ook enkele belangrijke dalingen vastgesteld.

AMR bij pathogenen
 • december 21, 2021

EFSA publiceert rapporten die belang van antibioticumresistente bacteriën met betrekking tot diergezondheid beoordelen


Het Europese Voedselagentschap (EFSA) heeft beroep gedaan op verschillende deskundigen om een overzicht te maken van het belang van antibioticumresistente bacteriën en die hun rol in de diergezondheid van verschillende diersoorten. Dit werk dient als uitgangspunt voor een toekomstige rapportering van de dreiging die deze resistente bacteriën vormen voor de gezondheid van de betrokken diersoorten. De gevolgen voor de diergezondheid van deze meest relevante bacteriën en de vraag of zij in aanmerking komen om in het kader van de diergezondheidswetgeving te worden opgenomen en gecategoriseerd, zullen in afzonderlijke wetenschappelijke adviezen worden beoordeeld.
Deze EFSA rapporten vormen relevante informatie om ook voor de in België gehuisveste voedselproducerende en gezelschapsdieren kennis te verwerven over het voorkomen van resistentie bij pathogenen en op basis daarvan gerichte therapieën te kunnen toepassen.

Vétérinexpo
 • december 21, 2021

Vétérinexpo wordt verplaatst naar 2 en 3 april


Vétérinexpo die aanvankelijk door ging op zaterdag 4 en zondag 5 december heeft omwille van de Covid-19 maatregelen beslist om de beurs te verplaatsen naar zaterdag 2 en zondag 3 april. AMCRA heeft begrip voor deze wijziging en wij zullen er ook dan alvast bij zijn!

Wensen
 • december 21, 2021

Een prettig kerstfeest en gelukkig nieuwjaar


De voltallige AMCRA staf wenst jullie allen een veilig, gezond en vreugdevol kerstfeest en gelukkig nieuwjaar en wenst jullie te bedanken voor het volgen van onze nieuwsbrieven in 2021! Wij plannen alvast om jullie ook in 2022 periodiek te voorzien van het laatste nieuws rond antibioticumgebruik en resistentie! Tot dan!

Barometer antibioticumgebruik
 • november 8, 2021

Antibioticumbarometer toont veelbelovende cijfers: verdere daling van het antibioticumgebruik


De nieuwste barometerresultaten evolueren opnieuw in positieve richting. Zo blijkt uit de daling in de totale tonnen antibiotica geregistreerd voor de periode juli 2020 – juni 2021. Dit is goed nieuws wetende dat de laatste twee barometerresultaten stagnerende tot zelfs licht stijgende tendensen lieten zien.

Enquête antibioticumgebruik kleine herkauwers
 • november 8, 2021

ARSIA lanceert een enquête over antibioticumgebruik bij kleine herkauwers


ARSIA roept dierenartsen en veehouders actief in de sectoren van kleine herkauwers (schapen, geiten) op om een enquête over antibioticumgebruik bij hun veestapel in te vullen. De mate waarin antibiotica gebruikt worden in deze sector is immers op heden onbekend.

'One World, One Health' AMR
 • november 8, 2021

Antibiotic Awareness Week 18-24 november
Webinar ’Antimicrobiële geneesmiddelen: Verspreid bewustzijn, stop resistentie’


Tijdens de ‘Antibiotic Awareness Week’, die dit jaar doorgaat van 18 tot 24 november, wordt wereldwijd extra aandacht besteed aan de problematiek van antibioticumresistentie. In België wordt de week ingezet met een online infosessie, georganiseerd door de FOD Volksgezondheid, over het Belgische “One World, One Health” actieplan over antibioticumresistentie bij mens, dier en in het milieu. Ook AMCRA neemt deel aan de presentaties van die dag en vertegenwoordigt hiermee het diergeneeskundige luik van de drie sectoren mens, dier en leefmilieu.

Webinar EU Verordening 2019/06
 • november 8, 2021

Herbekijk de online infosessie voor dierenartsen over de nieuwe Europese wetgeving rond diergeneesmiddelen


Op 22 oktober 2021 organiseerde het FAGG een online infosessie over de Europese Verordening 2019/06 rond diergeneesmiddelen. De infosessie is toegespitst op dierenartsen en beschrijft de concrete impact en praktische implementatie van de verordening in België.

Vétérinexpo
 • november 8, 2021

AMCRA aanwezig op de beurs Vétérinexpo


AMCRA zal zoals goede gewoonte een stand hebben op de dierenartsenbeurs Vétérinexpo. U kunt bij ons allerlei sensibilisatiemateriaal bekomen: posters met richtlijnen voor verantwoord antibioticumgebruik bij de hond en de kat, flyers voor diereigenaren ‘Antibiotica, baat het niet, dan schaadt het wel.’ en veel meer…

Advies groepsbehandeling pluimvee
 • september 30, 2021

Nieuw AMCRA advies: ‘Maatregelen voor een verantwoord antibioticumgebruik bij groepsbehandeling van pluimvee’


Antibiotica worden bij pluimvee uitsluitend in groep toegediend. Dit resulteert in een grote selectiedruk op de microbiota van pluimvee. De werkgroep is van mening dat er enerzijds minder antibiotica moeten gebruikt worden, maar dat anderzijds een verantwoorde keuze van het antibioticum primordiaal is.

Advies verpakkingsgrootte
 • september 30, 2021

Nieuw AMCRA advies: Impact verpakkingsgrootte van antibiotica op voorschrijf- en verschaffingsgedrag dierenartsen


Dit advies vertrekt van een online enquête bij praktiserende dierenartsen om na te gaan of en in welke mate de verpakkingsgrootte van antibiotica een rol speelt bij het voorschrijf- en verschaffingsgedrag van dierenartsen in België. Verder werd er gepeild of er als dusdanig nood is aan kleinere verpakkingen voor bepaalde antibacteriële substanties en diersoorten. Driehonderd en dertien dierenartsen actief in verschillende sectoren in België namen deel aan deze enquête.

Barometer antibioticumgebruik
 • september 30, 2021

Nieuwe antibioticumbarometer geeft opnieuw hoop op dalende cijfers


De nieuwste barometerresultaten evolueren opnieuw in positieve richting. Zo blijkt uit de daling in de totale tonnen antibiotica geregistreerd voor de periode april 2020 – maart 2021. Dit is goed nieuws wetende dat de laatste twee barometerresultaten stagnerende tot zelfs licht stijgende tendensen lieten zien.

Formularium hond en kat
 • september 30, 2021

Poster voor richtlijnen antibioticumgebruik bij hond en kat: nieuwe editie!


Bent u praktijkdierenarts voor honden en katten en beschikt u nog niet over een poster met richtlijnen voor verantwoord antibioticumgebruik bij hond en kat? Vraag dan nu de hernieuwde editie aan via het info@amcra.be adres!

Motie Europees Parlement
 • september 30, 2021

Motie dat gebruik van kritisch belangrijke antibiotica bij dieren onmogelijk maakte in de toekomst werd weggestemd


Het Europees Parlement heeft zich met een grote meerderheid uitgesproken tegen de motie ingediend door het ENVI (Europese commissie van milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid), die inging tegen de EU Commission delegated act, betreffende de criteria die moeten gehanteerd worden om bepaalde antibiotica te mogen inzetten. AMCRA is opgelucht over de uitkomst van de stemming en wenst in deze context andermaal het belang te onderstrepen van een verantwoord gebruik van deze middelen om hun gebruik in de toekomst te kunnen blijven verzekeren.

Biocheck.UGent
 • september 30, 2021

Biocheck.UGent lanceert podcast over bioveiligheid


De Biocheck.UGent heeft een podcast gelanceerd om uiteenlopende bioveiligheidsthema’s te bespreken. Het gaat over belangrijke onderwerpen zoals optimaal spenen, drinkwaterkwaliteit, een goede reiniging en ontsmetting, ongediertebestrijding en zo veel meer.

JIACRA rapport
 • september 30, 2021

Nieuw JIACRA rapport met humane en diergeneeskunde antibioticumgebruik- en resistentiedata


Het 3de JIACRA rapport bevat de resultaten van uitgebreide analyses van antibioticumgebruik- en resistentiedata bij bacteriën afkomstig van mens en dier in de Europese Unie. Doel is om verbanden op te sporen tussen humaan en veterinair antibioticumgebruik enerzijds en het voorkomen van antibioticumresistentie bij bacteriën van mens en dier.

Motie tegen EU Commission delegated act
 • september 8, 2021

Verbod op kritisch belangrijke antibiotica bij dieren? AMCRA betreurt de motie van het ENVI en hoopt op een gunstige uitkomst van de stemming


In het Europees parlement zal er in de komende week een stemming plaatsvinden over het gebruik van antibiotica in de diergeneeskundige sector. Het gaat meer bepaald over het gebruik van de polymyxines, macroliden, fluoroquinolones en 3de/4de generatie cefalosporines, die strikt voorbehouden zouden blijven voor gebruik bij mensen. AMCRA, het kenniscentrum die overheid en sectoren adviseert met betrekking tot verantwoord antibioticumgebruik in België bij dieren, is niet akkoord met het ontzeggen van deze belangrijke antibiotica voor diergeneeskundig gebruik en vreest een negatieve impact op de gezondheid en het welzijn van dieren. AMCRA roept de leden van het Europees parlement op om de motie te verwerpen en de EU Commission delegated act in zijn huidige vorm te aanvaarden.

Nationaal Actieplan One Health
 • juli 22, 2021

Nationaal actieplan One Health: veehouderij blijft stappen zetten


AMCRA of het Kenniscentrum inzake antibioticumgebruik en -resistentie bij dieren is een vzw die in 2012 opgericht werd met als doel te streven naar een rationele reductie van antibioticumgebruik bij dieren in België door analyse, communicatie en sensibilisering van de betrokken partners. Dit om de verdere spreiding van antibioticumresistentie een halt toe te roepen. AMCRA en zijn partners legden de bouwstenen voor het eerste Antibioticumconvenant tussen overheid en sectoren, en bepaalden in grote mate de nieuwe verregaande reductiedoelstellingen in het tweede Antibioticumconvenant dat tot en met 2024 loopt. De weg naar een duurzaam antibioticumbeleid die AMCRA en haar partners al in 2012 ingeslagen zijn, wordt integraal verder gezet in het Nationale Actieplan “One Health” die België zal lanceren. Er moet nog een hele weg afgelegd worden, maar de veehouderij is absoluut betrokken bij deze “One Health” aanpak.

Barometer
 • mei 28, 2021

Barometer toont verontrustende resultaten


De nieuwe Barometer resultaten, van het eerste kwartaal van 2019 (’19-Q1) t.e.m. het vierde kwartaal van 2020 (’20-Q4), bevestigen eerdere trends van een toegenomen antibioticumgebruik in de door Sanitel-Med geregistreerde diersoorten. Een stijging in antibioticumgebruik in 2020 tekent zich af ten opzichte van 2019. Deze stijging is zichtbaar op het vlak van het totale antibioticumgebruik. Zorgwekkender is ook de blijvende stijging van het fluoroquinolonegebruik bij pluimvee. Het behalen van de antibioticumreductiedoelstellingen komt hiermee ernstig in het gedrang.

Advies droogzetten
 • mei 28, 2021

Gebruik van smalspectrum middelen bij droogzetten van melkkoeien


AMCRA publiceerde onlangs een advies omtrent het rationeel gebruik van antibiotica bij het droogzetten van melkkoeien. Eén van de richtlijnen betreft de keuze van het antibioticum, waarbij in de afwezigheid van een etiologische diagnose, idealiter een Gram + smalspectrumantibioticum als voorkeurstherapie gekozen wordt. Dit omwille van het feit dat Gram + bacteriën een grote meerderheid van de geïsoleerde ziektekiemen vormen in geval van subklinische mastitis (de ziektekiemen die een probleem vormen in de meeste van de huidige infecties vóór droogzetting). Aangezien op basis van de gepubliceerde gegevens door MCC-Vlaanderen en ARSIA, de prevalentie van resistentie van deze bacteriën tegen smalspectrum antibiotica laag is, kan in de afwezigheid van een etiologische diagnose, het gebruik van breedspectrum antibiotica en van kritische antibiotica voor de behandeling van de huidige infecties bij droogzetting verminderd en vervangen worden door een Gram + smalspectrummiddel.

Webinar pluimvee
 • mei 28, 2021

Herbekijk de Webinar ‘Naar een pluimveehouderij met een lager antibioticumgebruik’ op het AMCRA YouTube kanaal


Heeft u de webinar voor pluimveehouders en dierenartsen met als titel ‘Naar een pluimveehouderij met een lager antibioticumgebruik’ gemist of wilt u de ene of andere presentatie nog een keertje herbekijken? Deze webinar werd opgenomen en als verschillende videofragmenten voor u klaar gezet op het AMCRA YouTube kanaal.

Farmfit
 • mei 28, 2021

DGZ en ARSIA lanceren ‘FARMFIT’: bedrijfsmonitoring-app voor dierenartsen en veehouders


DGZ lanceerde onlangs in nauwe samenwerking met ARSIA de FarmFit app, een applicatie voor dierenartsen en veehouders. Garandeer een vlotte bedrijfsmonitoring en ga als dierenarts samen met de veehouder voor een “fitte farm” met FarmFit. FarmFit werd voor én samen met gebruikers uit de praktijk ontwikkeld. Er bleek een grote behoefte aan een gebruiksvriendelijke, digitale opvolging van bedrijfsbezoeken, op een mobiele manier.

OIE rapport
 • mei 28, 2021

Rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie voor dieren rapporteert een dalende trend in het gebruik van antibiotica in de diergeneeskunde


Het vijfde rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie voor dieren (OIE) rapporteert antibioticumgebruiksdata wereldwijd ten opzichte van de biomassa voor het jaar 2017. Voor het eerst wordt ook een trend gerapporteerd in de gebruiksdata op globaal niveau. Deze trend toont een afname wereldwijd van 34% tussen 2015 en 2017 wat betreft de gebruiksdata van antibiotica voor 69 landen uitgedrukt in mg antibiotica / kg biomassa.

Enquête voor dierenartsen
 • mei 28, 2021

Enquête voor dierenartsen over antibioticarichtlijnen


Het ‘European Network for Optimization of Veterinary Antimicrobial Treatment’ ENOVAT wil het gebruik van antibiotica in de diergeneeskunde optimaliseren door de focus te leggen op richtlijnen over een goed antibioticumgebruik en door de microbiologische diagnostische procedures te verfijnen. Hiervoor willen ze onder meer eerst een stand van zaken opmaken van de huidig beschikbare diergeneeskundige richtlijnen en microbiële diagnostische praktijken doorheen Europa. Dit moet leiden tot de ontwikkeling van een ‘standaard’ voor richtlijnen in Europa.

Infomoment AMCRA - FAVV - FAGG - FOD VVVL
 • april 29, 2021


SAVE THE DATE

ANTIBIOTICUMRESISTENTIE EN -GEBRUIK BIJ DIEREN IN BELGIË:

2020, EINDE VAN EEN FASE, BALANS, OP NAAR 2024!Dinsdag 22 juni 2021

van 13u30 tot 16u30

Persconferentie en webinar

Reductiepad
 • april 29, 2021

Reductiepad voor varkens- en vleeskalverhouders bekend gemaakt in eerstvolgende Sanitel-Med benchmarkrapport!


Met het oog op een verdere afname van antibioticumgebruik in de diergeneeskunde werden voor de diersectoren met het hoogste antibioticumgebruik, met name de varkens-, vleeskippen- en vleeskalversector, reductiepaden opgesteld. Deze reductiepaden voor antibioticumgebruik vormen een essentieel deel van de Visie AMCRA 2021-2024 en het recent afgesloten Antibioticaconvenant 2021-2024.

AMCRA formularium
 • april 29, 2021

Ontdek het nieuwe logo van het AMCRA formularium!


Door een logo te ontwerpen voor het formularium wil AMCRA nogmaals de aandacht vestigen op de richtlijnen voor het antibioticumgebruik in België. Het formularium bestaat sinds 2016 in een digitale versie, toegankelijk via www.e-formularium.be. Door het tonen van de kleurcodes in het logo worden dierenartsen herinnerd aan de classificatie van antibiotica in geel, oranje en rood. Zo wordt de toepassing van de kleurcodes getriggerd bij elke gebruiker van het formularium. Vanaf nu is het logo ook te vinden op de website van het formularium.

EFSA rapportering over AMR
 • april 29, 2021

Nieuw rapport over antibioticaresistentie in zoönotische en indicatorbacteriën van mensen, dieren en voedsel in 2018/2019


Het Europese Voedselagentschap (EFSA) heeft de antibioticaresistentiecijfers afkomstig van verschillende zoönotische en indicatorbacteriën, jaarlijks verzameld op niveau van de Europese Unie lidstaten, gepubliceerd in een ‘EU summary’ rapport. Dit rapport toont data voor de jaren 2018 en 2019 en dit voor pluimvee, karkassen en -vlees (2018) en varkens en kalveren jonger dan 1 jaar (2019). In de monitoring worden zowel Salmonella, Campylobacter en indicator Escherichia coli stammen, alsook resultaten van de monitoring van ESBL‐/AmpC‐/carbapenemase‐producerende E. coli stammen gepresenteerd. Sommige lidstaten leverden ook data over de prevalentie van methicilline‐resistente Staphylococcus aureus (MRSA) in dieren en voedsel aan, eventueel aangevuld met data over resistentie tegen andere antibiotica bij MRSA.

Activiteiten en realisaties 2020
 • april 29, 2021

AMCRA Activiteitenverslag 2020


AMCRA heeft haar activiteitenverslag voor 2020 gepubliceerd. U vindt er de activiteiten en realisaties voor het voorbije jaar 2020.

Webinar pluimvee
 • april 1, 2021


Uitnodiging webinar voor pluimveehouders en dierenartsen:

Naar een pluimveehouderij met een lager antibioticumgebruikdinsdag 13/04/2021 van 20u tot 21u30

Het gebruik van antibiotica bij vleeskippen doen dalen, vormt een ware uitdaging. Het vergt een aangepast management en een andere manier van werken in verschillende facetten van de bedrijfsvoering. Relatief eenvoudige maatregelen kunnen echter al helpen om geleidelijk aan richting minder antibioticumgebruik te evolueren. Preventie en ‘enkel behandelen als het moet’ is de boodschap. Houders van vleeskippen en hun dierenartsen worden uitgenodigd om deze infoavond bij te wonen en meer te weten te komen over hoe minder antibiotica gebruikt kunnen worden in de dagdagelijkse werking op het vleeskippenbedrijf.

Er worden 1.5 erkende bijscholingspunten voorzien door de NGROD.

Deze webinar is erkend door het FAVV voor 1,5 uur opleiding voor BMO’ers.

Advies varken groepsbehandelingen
 • april 1, 2021

De aanbevelingen over groepsbehandeling van varkens in een handige flyer!


Advies droogzetten melkkoeien
 • april 1, 2021

De aanbevelingen over een rationeel gebruik van antibiotica bij het droogzetten in een handige flyer!


Antibioticumgebruik bij kleine zoogdieren
 • april 1, 2021

Dierenartsen ‘kleine zoogdieren’ om hulp gevraagd!


Heeft u als dierenarts geregeld de ‘kleine zoogdieren’, zoals het konijn, de fret, de cavia, … op bezoek voor behandeling van bepaalde aandoeningen?

Advies
 • maart 11, 2021

Nieuw AMCRA advies: ‘Rationeel gebruik van antibiotica bij het droogzetten van melkkoeien in België’


In de melkveesector wordt het grootste aandeel van de gebruikte antibiotica ingezet voor de uiergezondheid. Antibioticahoudende droogzetpreparaten vertegenwoordigen een groot gedeelte van de gebruikte intramammaire producten en worden vaak profylatisch of metafylactisch aangewend. Ze bevatten ook vaak breedspectrum middelen. Om die redenen werd door AMCRA advies opgesteld over het rationeel gebruik van antibiotica bij het droogzetten van melkkoeien.

Nieuw adres
 • maart 11, 2021

AMCRA burelen verhuisd naar de Galileelaan, 1210 Brussel!


Sinds 1 maart is AMCRA officieel ondergebracht op een nieuwe locatie aan de Galileelaan te 1210 Brussel. Ook de FOD Volksgezondheid, het Geneesmiddelenagentschap en andere instanties zijn daar nu gehuisvest. Gezien echter de nog steeds geldende COVID-19 maatregelen kunt u de AMCRA staf nog steeds enkel digitaal bereiken via info@amcra.be.
Ten geschikte tijde kijken wij er uiteraard naar uit om u te mogen ontmoeten in een vernieuwde omgeving!

Reductiepad braadkippen
 • maart 11, 2021

Het reductiepad voor de braadkippensector is concreet geworden!


AB Register en Sanitel-Med stelden in de afgelopen weken nieuwe benchmarkrapporten ter beschikking voor de pluimveehouders in België. In deze rapporten wordt het reductiepad voor de braadkippensector voor het eerst geïmplementeerd. De reductiepaden voor AB-gebruik vormen een essentieel deel van de Visie AMCRA 2021-2024 en het recent afgesloten Antibioticaconvenant 2021-2024.

AMCRA formularium
 • maart 11, 2021

Het AMCRA formularium in handige pocketvorm: terug van weg geweest voor varkens en pluimvee!


Het AMCRA ‘formularium voor verantwoord gebruik van antibacteriële middelen bij dieren’ is online beschikbaar (e-formularium) voor de diersoorten varkens, pluimvee, rundvee, hond, kat en paard. Een beperkt aantal exemplaren van het AMCRA formularium is nu ook beschikbaar voor dierenartsen in een boekje formaat en dit voor de diersoorten varkens en pluimvee.

BioCheck UGent
 • maart 11, 2021

BioCheck UGent voorziet online interactieve lessen rond bioveiligheid


Sinds kort zijn er online interactieve lessen rond bioveiligheid beschikbaar in het Nederlands door de Biocheck.UGent. Grijp nu uw kans om uw kennis bij te schaven rond diverse bioveiligheidstopics!

Alternatieven speendiarree
 • maart 11, 2021

Alternatieven voor zinkoxide en antibiotica bij gespeende biggen


In februari publiceerde AMCRA een advies over maatregelen rond de preventie van speendiarree bij biggen. Gezien het verbod op het gebruik van zinkoxide sinds eind 2020 is dit advies actueler dan ooit.

Antibioticaconvenant 2021-2024
 • februari 25, 2021

PERSBERICHT
ONDERTEKENING VAN HET “ANTIBIOTICA-CONVENANT” 2021-2024 TUSSEN DE FEDERALE MINISTERS VAN LANDBOUW EN VOLKSGEZONDHEID EN DE VERSCHILLENDE BETROKKEN PARTIJEN IN DE STRIJD TEGEN ANTIBIOTICARESISTENTIE IN DE DIERLIJKE SECTOR - AMBITIEUZE DOELSTELLINGEN GEDEFINIEERD VOOR VIER NIEUWE JAREN


Na het eerste convenant 2016-2020 is dit tweede “Convenant betreffende het verantwoord gebruik van antibiotica bij dieren”, opgesteld tussen de federale overheid en de betrokken partijen in de strijd tegen antibioticaresistentie, ondertekend door de minister van Landbouw, David Clarinval, de minister van Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke (die daarbij tevens het FAVV, de FOD Volksgezondheid en het FAGG vertegenwoordigen waarover zij de voogdij uitoefenen in functie van hun bevoegdheden), AMCRA en 21 verschillende partners die betrokken zijn bij het gebruik van antibiotica bij dieren (landbouworganisaties, dierenartsenverenigingen en Orde der Dierenartsen, pharma.be, Belgian Feed Association, beheerders van lastenboeken, dierengezondheidsverenigingen).

Advies
 • februari 8, 2021

Nieuw AMCRA advies: ‘Maatregelen voor een verantwoord antibioticumgebruik bij groepsbehandeling van varkens’


Groepsbehandelingen met antibiotica worden frequent toegepast bij varkens, voornamelijk bij speenbiggen en vleesvarkens. De varkenssector heeft zich, met het vastleggen van de sectorspecifieke reductiedoelstellingen, geëngageerd om het gebruik verder te doen afnemen. Binnen een AMCRA werkgroep werd nagedacht over aanbevelingen ter vermindering van het gebruik van antibiotica in groep.

Raad van Bestuur
 • februari 8, 2021

AMCRA ontvangt van ganser harte twee nieuwe leden in haar Raad van Bestuur!


Sinds haar oprichting in 2012 erkent AMCRA, het ‘Kenniscentrum voor antibioticumgebruik en -resistentie bij dieren’, de centrale rol van de dierenarts in de strijd tegen antibioticumresistentie. Na de aankondiging van een nieuw reductieplan voor antibioticumgebruik in de diergeneeskunde in België – de Visie 2024, is AMCRA verheugd om nu ook twee nieuwe leden in haar Raad van Bestuur (RvB) te mogen verwelkomen. Het gaat over twee dierenartsenverenigingen, met name ‘Union Professionnelle Vétérinaire’ (UPV) en SAVAB-Flanders.

Barometer
 • februari 8, 2021

Nieuwe Barometer toont verontrustende resultaten


De nieuwe Barometer resultaten, van het vierde kwartaal van 2018 (’18-Q4) t.e.m. het derde kwartaal van 2020 (’20-Q3), wijzen opnieuw op een toegenomen antibioticumgebruik in 2020 ten opzichte van dezelfde periode eind vorig jaar. Deze stijging is zichtbaar op het vlak van het totale antibioticumgebruik. Zorgwekkender is ook de blijvende stijging van het fluoroquinolonegebruik. Het behalen van de antibioticumreductiedoelstellingen komt hiermee ernstig in het gedrang.

PneumonNEE
 • februari 8, 2021

PneumoNEE project officieel van start: een nieuwe aanpak in de strijd tegen luchtweginfecties


PneumoNEE, het nieuwe project rond de ontwikkeling en toepassing van hulpmiddelen om longontsteking bij kalveren op te sporen en gericht te behandelen op maat van het individuele dier, is van start gegaan. Doel is om de Vlaamse rundveesector bij te staan in de transitie van groepsbehandeling naar een individuele behandeling, bij aanwezigheid van luchtweginfecties bij kalveren, en dit op maat van de ziekteverwekker en het individuele dier.

EU-JAMRAI
 • februari 8, 2021

Jongste generaties worden gesensibiliseerd over verantwoord antibioticumgebruik


De ‘European Joint Action on Antimicrobial Resistance and Healthcare-Associated Infections’ (EU-JAMRAI) ontwikkelde een didactisch kaartspel onder de vorm van een digitale applicatie, genaamd Micro-Combat game App, om de jeugd op een speelse manier vertrouwd te maken met verantwoord gebruik van antibiotica.

Volg AMCRA
 • februari 8, 2021

Volg AMCRA op sociale media!


AMCRA formularium
 • december 21, 2020

Het AMCRA formularium in handige pocketvorm: terug van weg geweest voor varkens en pluimvee!


Het AMCRA ‘formularium voor verantwoord gebruik van antibacteriële middelen bij dieren’ is online beschikbaar (e-formularium) voor de diersoorten varkens, pluimvee, rundvee, hond, kat en paard. Een beperkt aantal exemplaren van het AMCRA formularium is nu ook beschikbaar voor dierenartsen in een boekje formaat en dit voor de diersoorten varkens en pluimvee.

KB gebruik kritisch belangrijke antibiotica
 • december 21, 2020

Artikelen over het gebruik van kritisch belangrijke antibiotica bij voedselproducerende dieren zijn terug van kracht!


Op 09/12/2020 is het herstelde Koninklijk Besluit van 21/07/2016 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd (http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2020/12/04/2020044069/staatsblad). De condities voor het gebruik van kritische antibiotica bij voedselproducerende dieren zijn dus vanaf publicatiedatum weer van kracht.

Webinar Woensdagen Varken
 • december 21, 2020

Herbekijk de Webinar Woensdagen Varken “Handvatten voor een varkenshouderij met een lager antibioticagebruik”


AMCRA, het FAVV, het FAGG, het Departement Landbouw en Visserij en DISARM organiseerden de afgelopen maanden drie webinars voor varkenshouders en dierenartsen om handvatten aan te leveren voor een varkenshouderij met een lager antibioticumgebruik. U kunt de verschillende presentaties die werden gebracht tijdens de webinars herbekijken.

HORIZON 2020
 • december 21, 2020

NETPOULSAFE: het begin van een H2020 Europees netwerk met als doel de bioveiligheid in de pluimvee sector te verbeteren


Het Horizon 2020 project NETPOULSAFE - Networking European poultry actors for enhancing the compliance of biosecurity measures for a sustainable production – is officieel van start gegaan op 1 oktober 2020. Het project heeft als doel om de naleving van de bioveiligheid in de pluimveehouderij te verbeteren door ondersteunende maatregelen samen te stellen, te valideren en te delen.

Fijne feestdagen
 • december 21, 2020

Het AMCRA-team wenst u een prettig eindjaar en een voorspoedig 2021!


Het Horizon 2020 project NETPOULSAFE - Networking European poultry actors for enhancing the compliance of biosecurity measures for a sustainable production – is officieel van start gegaan op 1 oktober 2020. Het project heeft als doel om de naleving van de bioveiligheid in de pluimveehouderij te verbeteren door ondersteunende maatregelen samen te stellen, te valideren en te delen.

Webinars Varken
 • december 1, 2020


Handvatten voor een varkenshouderij met een lager antibioticagebruik
Webinar Woensdagen
Voor varkenshouders en dierenartsenWoensdag 16/12/2020: Reduceren, reduceren: wanneer is het einddoel in zicht?

10-puntenplan VEPEK
 • december 1, 2020

VEPEK maakt zijn 10-punten plan voor minder antibioticumgebruik bekend


Het Verbond voor Pluimvee, Eieren en Konijnen vzw (VEPEK) is een interprofessionele organisatie die bestaat uit de verschillende schakels van de Pluimvee- en Konijnenhouderij. Naar aanleiding van de internationale week van de sensibilisering voor verstandig gebruik van antibiotica publiceerde VEPEK een persbericht over een nieuw ambitieus tienpuntenreductieplan. Bedoeling is om terug aan te knopen met een verdere daling van het antibioticumverbruik.

Antibiotic Awareness Week
 • november 18, 2020

PERSBERICHT
18 november 2020

Naar aanleiding van de internationale week van de sensibilisering voor verstandig gebruik van antibiotica


Van 18 tot 24 november 2020 is het de internationale week van de sensibilisering voor verstandig gebruik van antibiotica. Het gebruik van antibiotica bij dieren is de laatste jaren fors gedaald. Er wordt echter een alarmerende evolutie gezien in het antibioticumgebruik bij pluimvee. Het totale gebruik en het gebruik van de kritisch belangrijke quinolones bij pluimvee in het bijzonder tonen een toename. Deze ongunstige cijfers zijn duidelijk in tegenstelling met de 2020-doelstellingen en de nieuwe 2024-doelstellingen.

Webinars Varken
 • november 13, 2020


Handvatten voor een varkenshouderij met een lager antibioticagebruik

Webinar Woensdagen

Voor varkenshouders en dierenartsenWoensdag 25/11/2020: Verbeteren, ja, maar hoe?

Woensdag 16/12/2020: Reduceren, reduceren: wanneer is het einddoel in zicht?

Rapportering antibioticagebruik veehouders
 • november 13, 2020

Nieuwe Sanitel-Med benchmarkrapporten voor varkens- en vleeskalverenhouders


Vanuit Sanitel-Med zijn nieuwe benchmarkrapporten beschikbaar gesteld voor varkens- en vleeskalverenhouders. FAGG plaatst alle rapporten (al dan niet lid van het lastenboek) op de Sanitel-Med applicatie. Het benchmarkrapport wordt beschikbaar gesteld voor de varkenshouders over de periode van juli 2019 t.e.m. juni 2020 en voor vleeskalverenhouders over de periode van juli 2018 t.e.m. juni 2020.

Antibioticaresistentieresultaten ARSIA
 • november 13, 2020

ARSIA rapport resultaten antibiogrammen 2019


ARSIA heeft de resultaten van de antibiogrammen voor 2019 gepubliceerd in haar rapport ‘Antibiogrammes’. Hiermee wenst ze evoluties in het voorkomen van antibioticumresistentie voor de meest geïsoleerde pathogenen bij rundvee tussen de periode ‘2014-2016’ en ‘2017-2019’ weer te geven. Het gaat over Escherichia coli, Salmonella Typhimurium en S. Dublin, verschillende Pasteurellaceae (Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica en Histophilus somni) en de belangrijkste mastitisverwekkers (E. coli, Streptococcus uberis, S. dysgalactiae, S. agalactiae, S. aureus, …).

Project Optimaal speenmanagement
 • november 13, 2020

Het project "Optimaal Speenmanagement" helpt je op weg naar een betere gezondheidsstatus


De periode rond het spenen is een moeilijke, kritische fase voor biggen. Op veel bedrijven zien we dan problemen opduiken met speendiarree of andere gezondheidsproblemen. Dikwijls zijn hierdoor ook de technische prestaties ondermaats. Momenteel wordt nog vaak naar antibiotica gegrepen om deze problemen te voorkomen, maar dit moeten we proberen af te bouwen. Op het einde van dit jaar zal ook het preventieve gebruik van zinkoxide niet meer toegelaten zijn. Hoog tijd om nu al te zoeken naar alternatieve methodes om de speenfase probleemloos door te komen! Je kan je hierbij laten begeleiden via het demoproject “Optimaal speenmanagement: gerichte coaching naar een betere gezondheidsstatus”, gesteund door het Departement Landbouw en Visserij.

ESVAC rapport
 • november 13, 2020

Tiende rapport over trends in antibioticumgebruik in de diergeneeskunde in 31 EU-landen


Het Europese Geneesmiddelenagentschap heeft haar 10de rapport gepubliceerd over de verkoopcijfers van antibiotica voor dieren in 31 Europese Unie lidstaten in 2018 (ESVAC-rapport). Dit rapport toont dat de verkoop van antibiotica bij dieren met meer dan 34% daalde tussen 2011 en 2018 in Europa. Een sterke daling in onder meer de verkoop van polymyxines (-70%) is erg positief. Ook het gebruik van andere antibiotica, door de Wereldgezondheidsorganisatie geklasseerd als kritisch belangrijke antibiotica met hoogste prioriteit, toont een substantiële daling: -24% voor de 3de/4de generatie cefalosporines, -4% voor de fluoroquinolones en -74% voor andere quinolones (zoals nalidixinezuur).

BIOCHECK UGent
 • november 13, 2020

BIOCHECK UGent lanceert e-learning modules over bioveiligheid


Een verbeterde bioveiligheid kan veehouders helpen om minder antibiotica te gebruiken op hun veehouderij. Voorkomen is immers steeds beter dan genezen! Wilt u uw kennis over bioveiligheid verbeteren? Bent u benieuwd hoe u bioveiligheid kan toepassen op uw bedrijf?

Rapportering antibioticagebruik
 • november 13, 2020

Barometer antibioticumgebruik Sanitel-Med!Elk kwartaal publiceren FAGG en AMCRA, op basis van de verplichte registratie van antibioticumgebruik in Sanitel-Med, de 'barometer antibioticagebruik'. De huidige barometer toont de resultaten van het derde kwartaal van 2018 (’18-Q3) t.e.m. het tweede kwartaal van 2020 (’20-Q2). De negatieve trend die in de eerste maanden van 2020 werd opgemerkt, is jammer genoeg geen tijdelijk fenomeen. De nieuwste resultaten tonen dat het totale gebruik, geregistreerd in Sanitel-Med, gestegen is bij pluimvee en vleeskalveren, maar dat ook het gebruik van de fluoroquinolones is toegenomen bij pluimvee. Het gebruik van colistine kent ook een toename in de pluimvee, terwijl deze wel verder daalt bij varkens en vleeskalveren. Het gebruik van zinkoxide bij varkens neemt af, wat gezien de uitfasering van zinkoxide tegen eind 2020 een positief signaal is.

Deze ongunstige evolutie vraagt dringend om een vernieuwde inspanning van dierenartsen en veehouders om het tij te keren.

Webinars Varken
 • oktober 15, 2020


Handvatten voor een varkenshouderij met een lager antibioticagebruik

3 Webinar Woensdagen

Voor varkenshouders en dierenartsenWoensdag 28/10/2020: De individuele cijfers: een bank vooruit of niet?

Woensdag 25/11/2020: Verbeteren, ja, maar hoe?

Woensdag 16/12/2020: Reduceren, reduceren: wanneer is het einddoel in zicht?

E-formularium
 • oktober 15, 2020

AMCRA formularium: revisie antibioticatherapie bij ‘Bacteriële enteritis (Dysbacteriosis/dysbiosis) bij pluimvee’!


Bacteriële enteritis is de voornaamste indicatie waarvoor antibacteriële behandelingen ingezet worden bij pluimvee. Recent werden voor deze indicatie aanpassingen doorgevoerd in het e-formularium over wanneer antibiotica geïndiceerd zijn. De rol van antibiotica in deze pathologie is niet eenduidig. Rekening moet gehouden worden met het mogelijks triggeren van het ontstaan van een dysbiosis na de toediening van therapeutische dosissen antibiotica en dit door een verstoring van de microbiota. Daarom wordt in deze vernieuwde versie een antibioticatherapie pas aanbevolen bij een ernstige ontsteking. De mate van ernst wordt beoordeeld via macroscopische scoring van de darmen. Een score hoger dan 5 wijst op een ernstige enteritis.

Congressen rond AMR
 • oktober 15, 2020

Congressen in het najaar gerelateerd aan antibioticagebruik en -resistentie


De Covid-19 crisis heeft ertoe geleid dat geplande congressen in een digitale versie doorgaan. Dit heeft als voordeel dat u ze veilig van thuis kunt volgen. Vind hier een selectie van twee interessante congressen in het najaar gerelateerd aan het topic antibioticagebruik- en resistentie.

Vetcompendium
 • oktober 15, 2020

Bestel nu uw exemplaar van het Vetcompendium 2021


Het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie (BCFI, vzw) publiceert jaarlijks het Vetcompendium met farmacotherapeutische informatie van alle diergeneesmiddelen die in België in de handel zijn. Gedurende meer dan 20 jaar werd dit diergeneesmiddelenrepertorium gratis verzonden naar alle Belgische dierenartsen en apothekers.
Vanaf 2021 wordt het Vetcompendium enkel nog op aanvraag verzonden naar dierenartsen en apothekers.

E-formularium
 • september 10, 2020

Nieuw in het e-formularium voor varkens, pluimvee en rundvee: richtlijnen over staalname zijn nu beschikbaar!


Dierenartsen kunnen voortaan nagaan hoe en welke stalen kunnen genomen worden in het kader van de diagnostiek van bacteriële aandoeningen. Het e-formularium van AMCRA krijgt hiervoor per indicatie bij varkens, pluimvee en rundvee een extra luik waarin dit alles duidelijk wordt uitgelegd.

Registratie antibioticagebruik
 • september 10, 2020

Eerste benchmarkrapporten voor melkveehouders


De eerste benchmarkrapporten zijn beschikbaar gesteld voor melkveehouders via AB Register. Veehouders, lid van het IKM-QFL lastenboek, krijgen een overzicht van hun gebruik voor de periode van januari tot en met december 2019. Veehouders worden gevraagd om de resultaten van dit rapport te bespreken met de bedrijfsdierenarts. Samen gaan zij na hoe op het bedrijf het best kan worden gestreefd naar een verantwoord antibioticagebruik. Benchmarkrapporten zullen binnenkort ook beschikbaar worden gesteld aan de veehouders verbonden aan het lastenboek van QFL-QKM via BIGAME. U komt hierover meer te weten in één van onze volgende nieuwsbrieven.

Rapportering antibioticagebruik
 • september 10, 2020

Barometer antibioticagebruik Sanitel-Med!


Elk kwartaal publiceren FAGG en AMCRA, op basis van de verplichte registratie van antibioticagebruik in Sanitel-Med, de 'barometer antibioticagebruik'. Hiermee worden, in enkele grafieken, een aantal tendensen met betrekking tot het antibioticumgebruik per diersoort (varkens, pluimvee, vleeskalveren) getoond en vergeleken met voorgaande jaren, telkens met één kwartaal opgeschoven. De huidige barometer toont de resultaten van het tweede kwartaal van 2018 (’18-Q2) t.e.m. het eerste kwartaal van 2020 (’20-Q1). Jammer genoeg is het antibioticagebruik in de eerste maanden van 2020 gestegen in alle sectoren, geregistreerd in Sanitel-Med. Deze ongunstige evolutie vraagt een vernieuwde inspanning van dierenartsen en veehouders om het tij te keren.

Antibioticaresistentieresultaten DGZ
 • september 10, 2020

DGZ publiceert resultaten van de gevoeligheidsbepalingen bij de meest voorkomende pathogenen van varkens, rundvee en pluimvee


Dierengezondheidszorg Vlaanderen heeft de resultaten gepubliceerd van de antibiogrammen die ze uitvoeren op bacteriële stammen, geïsoleerd bij klinisch zieke dieren. Zo wordt een overzicht gecreëerd van de mate waarin klinische stammen resistent zijn tegenover een panel aan geteste antibiotica.

Spenen van biggen
 • september 10, 2020

Later spenen: wat betekent dit voor de varkenshouder?


Vroeg spenen (< 24 dagen) werd reeds in verschillende studies beschreven als een belangrijke risicofactor voor speendiarree, en geeft dus aanleiding tot een verhoogd antibioticagebruik bij jonge gespeende biggen. Om het antibioticagebruik terug te dringen, dienen risicofactoren, waaronder een te lage speenleeftijd, voorkomen te worden.

Antibioticagebruik in Nederland
 • september 10, 2020

Antibioticagebruik in Nederland neemt verder af


De SDa maakte in juni bekend dat het antibioticagebruik bij dieren in Nederland verder afneemt. In 2019 nam het gebruik bij kalveren, varkens, rundvee en vleeskuikens verder af met respectievelijk 11,3%, 8,2%, 4,9% en 2,2% ten opzichte van 2018. De verkoop laat een totale daling zien van 16.1% tussen 2018 en 2019. De daling ten opzichte van het door de overheid aangewezen referentiejaar 2009 bedraagt nu 69,6%.

Infomoment AMCRA - FAVV - FAGG - FOD VVVL
 • mei 14, 2020

Jaarlijkse infodag over de bestrijding van de antimicrobiële resistentieAntibioticaresistentie en -gebruik bij dieren:

Resultaten 2019 en een blik vooruit - Wat na 2020?

Maandag 22 juni 2020


Gewijzigde organisatie door COVID-19

Rapportering antibioticagebruik veehouders
 • mei 14, 2020

Nieuwe Sanitel-Med benchmarkrapporten voor pluimvee-, varkens- en vleeskalverhouders in maart en april


Vanuit Sanitel-Med zijn opnieuw benchmarkrapporten beschikbaar gesteld voor de houders van pluimvee (vleeskuikens en leghennen), varkens en vleeskalveren. Zo krijgen alle veehouders, al dan niet lid van een lastenboek, opnieuw inzage in het antibioticagebruik op hun bedrijf. Veehouders dienen de resultaten van dit rapport te bespreken met de bedrijfsdierenarts. Samen gaan zij na hoe op het bedrijf het best kan worden gestreefd naar een verantwoord antibioticagebruik.

Activiteiten en realisaties 2019
 • mei 14, 2020

AMCRA Activiteitenverslag 2019


AMCRA heeft haar activiteitenverslag voor 2019 gepubliceerd. U vindt er de activiteiten en realisaties voor het voorbije jaar 2019.

3de AACTING conferentie
 • mei 14, 2020

Derde internationale conferentie over ‘Quantification, Benchmarking and Stewardship of Veterinary Antimicrobial Usage –‘call for abstracts is open


Het AACTING consortium organiseert op 3 en 4 december 2020 haar derde internationale conferentie over Quantification, Benchmarking and Stewardship of Veterinary Antimicrobial Usage te Hannover, Duitsland.


De call for abstracts is open en de deadline voor indienen is 31 juli 2020.

Onderwerpen van de conferentie zijn onder meer:

1. Veterinary Antimicrobial Usage and Quantification
2. Antimicrobial Stewardship, Benchmarking and Action Plans
… en vele andere!

DISARM project
 • mei 14, 2020

DISARM houdt u op de hoogte!


Begin 2019 ging het grootschalige DISARM (Disseminating Innovative Solutions for Antibiotic Resistance Management) project van start onder leiding van het Instituut voor Landbouw, visserij en voedingsonderzoek (ILVO). Vijftien partners uit 19 verschillende landen zijn hierin betrokken en werken samen aan de ontwikkeling van de nodige tools en kennis om de vermindering van antibioticagebruik in de praktijk te realiseren.


Afgelopen maand verspreidde DISARM haar derde nieuwsbrief om een update te geven over haar activiteiten.

Visie 2024
 • maart 12, 2020

AMCRA kondigt haar Visie 2024 aan!


AMCRA heeft een nieuwe visie over het antibioticabeleid bij dieren in België na 2020 ontwikkeld. Er wordt gestreefd naar een minimaal antibioticumgebruik bij alle diersoorten en door iedere dierenarts.

Centraal staan 3 doelstellingen, geflankeerd door 9 actiepunten.

Advies antibioticagebruik bij paarden
 • maart 12, 2020

Advies "Monitoring en gebruik van antibiotica, waaronder de kritisch belangrijke antibiotica bij paarden"


Het gebruik van 3de en 4de generatie cefalosporines en fluoroquinolones bij voedselproducerende dieren (uitgezonderd paard) is sinds 2016 geregeld door gebruiksvoorwaarden, gepubliceerd in het Koninklijk Besluit (KB) van 21 juli 2016 (artikelen 66, 67, 68 en 69). Bij een uitbreiding van dit KB naar paarden (voedsel- en niet-voedselproducerende dieren), moet de aandacht worden gevestigd op de bijzondere situatie van antibioticumgebruik bij deze dieren.

Infomoment AMCRA - FAVV - FAGG - FOD VVVL
 • maart 12, 2020

AMCRA, FAVV, FAGG en de FOD VVVL kondigen hun jaarlijkse infodag aanAntibioticaresistentie en -gebruik bij dieren:

Resultaten 2019 en een blik vooruit - Wat na 2020?


SAVE THE DATE

Maandag 22 juni 2020

van 9u tot 16u30

Grote Pacheco zaal, Pacheco center, Pachecolaan 13, 1000 Brussel

AMCRA roadshows
 • maart 12, 2020

AFLASTING roadshows voor dierenartsen en veehouders actief in de varkenshouderij wegens COVID-19!


Om de verspreiding van het COVID-19 tegen te gaan, worden de roadshows voor dierenartsen en veehouders actief in de varkenshouderij afgelast. De roadshows zullen op een later tijdstip opnieuw worden georganiseerd. We rekenen op uw begrip.

AMCRA roadshows
 • maart 12, 2020

Een terugblik op de roadshows voor de pluimveehouderij in Vlaanderen!


In februari werden twee infosessies voor dierenartsen en rundveehouders georganiseerd in Vlaanderen. Doel was om dierenartsen en veehouders te informeren over nieuwe inzichten in preventieve diergeneeskunde bij pluimvee. Een betere diergezondheid op het bedrijf leidt automatisch ook tot een verminderd antibioticagebruik en een betere benchmarkscore. Hoe het antibioticagebruik op de veehouderij gemeten wordt en wat dit benchmarken precies inhoudt voor veehouder én dierenarts waren eveneens aan thema’s die aan bod kwamen tijdens de roadshow. Was u aanwezig en wilt u de presentaties herbekijken?

NRT rapporteringstool
 • maart 12, 2020

Nearly Real Time antibioticarapportering voor varkenshouders


Sinds 24 februari hebben varkenshouders die deelnemen aan het Certus lastenboek toegang tot de Nearly Real Time rapportering van het antibioticagebruik op hun bedrijf. Deze NRT rapporteringstool kwam tot stand door AB Register in samenwerking met de data-analyse-eenheid van AMCRA. Het doel van deze tool is om de veehouder de mogelijkheid te geven om het antibioticagebruik op zijn bedrijf op ieder moment van de dag te kunnen evalueren.
Certus grootgebruikers van antibiotica zijn verplicht om een actieplan op te stellen indien ze een rood periodiek bedrijfsrapport ontvangen voor de rapporten P2 en/of P4 voor dat jaar. De statische, periodieke bedrijfsrapporten blijven dus de referentiewaarde voor de opmaak van een actieplan, de NRT-tool is een hulpmiddel om op elk tijdstip het antibioticagebruik te raadplegen.

3de AACTING conferentie
 • maart 12, 2020

SAVE THE DATE: 3rd International Conference AACTING – 3-4 December 2020 – Hannover, Germany


Het AACTING consortium kondigt haar 3de internationale conferentie aan over de ‘Quantification, Benchmarking and Stewardship of Veterinary Antimicrobial Usage’.
Volgende topics komen aan bod: Veterinary Antimicrobial Usage; Quantification; Benchmarking, Stewardship and Action Plans; New Antimicrobial Policy; Antimicrobial Usage Worldwide

AMCRA roadshows
 • februari 11, 2020

Herinnering: Roadshows voor dierenartsen en veehouders actief in de pluimveehouderij


In februari werden twee infosessies georganiseerd op twee verschillende locaties in Vlaanderen om dierenartsen en veehouders te begeleiden in het gebruik van nieuwe tools en in te zetten op preventie. De roadshows worden georganiseerd door AMCRA, het FAVV, het FAGG en het Departement Landbouw en Visserij.

AMCRA roadshows
 • februari 11, 2020

Roadshows: Hoe kan u minder antibiotica gebruiken in de varkenshouderij?


De antibioticaproblematiek is en blijft actueel. De reductie van het antibioticagebruik en van de resistentie vraagt grote inspanningen van veehouders en dierenartsen. Het vergt een aangepast management en een andere manier van werken in alle facetten van de bedrijfsvoering. Meer inzetten op preventie en ‘enkel behandelen als het moet’ is de boodschap. Afgelopen jaren werden reeds verschillende tools ter beschikking gesteld van de sector om deze doelstelling te helpen realiseren.

Om veehouders en hun dierenartsen te begeleiden in het gebruik van deze tools en in te zetten op preventie organiseren AMCRA, het FAVV, het FAGG en het Departement Landbouw en Visserij roadshows.

Roadshow Rundvee
 • februari 11, 2020

Een terugblik op de roadshows voor de rundveehouderij in Vlaanderen!


In januari werden vier infosessies voor dierenartsen en rundveehouders georganiseerd in Vlaanderen. Doel was om dierenartsen en veehouders te informeren over nieuwe inzichten in preventieve diergeneeskunde bij melkvee en vleesvee. Een betere diergezondheid op het bedrijf leidt automatisch ook tot een verminderd antibioticagebruik en een betere benchmarkscore. Hoe het antibioticagebruik op de veehouderij gemeten wordt en wat dit benchmarken precies inhoudt voor veehouder én dierenarts waren eveneens aan thema’s die aan bod kwamen tijdens de roadshow. Was u aanwezig en wilt u de presentaties herbekijken?

Lastenboek Belplume
 • februari 11, 2020

Belplume activeert nieuwe maatregelen via haar lastenboeken om grootgebruikers van antibiotica op te volgen


Vanaf 1 maart 2020 gaan nieuwe maatregelen van kracht binnen alle Belplume lastenboeken (reproductie, opfok legkippen, legkippen en braadkippen). Hierdoor worden pluimveehouders, aangesloten bij het label, verplicht om een actieplan op te stellen wanneer ze volgens het P4 rapport een rode pluimveehouder zijn. Het 2019P4 rapport toont het antibioticagebruik van het ganse jaar 2019. Wanneer de pluimveehouder op basis van zijn gebruik in 2019, tot de 10% hoogste gebruikers behoort, moet hij samen met zijn bedrijfsdierenarts een actieplan opstellen!

Wenst u meer informatie over de nieuwe maateregelen van Belplume? Contacteer dan info@belplume.be

EMA categorisatie antibiotica
 • februari 11, 2020

Europa categoriseert antibiotica om voorzichtig gebruik bij dieren te promoten


Diergeneeskundig gebruikte antibiotica werden in vier categorieën A, B, C en D onderverdeeld, gebaseerd op de mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid bij een toegenomen antibioticaresistentie door het gebruik ervan bij dieren en op de nood van deze middelen voor de diergeneeskunde.
De nieuwe categorisatie kwam tot stand door samenwerking van verschillende expertgroepen in de dier- en humane geneeskunde. Het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) vraagt dierenartsen om de categorisatie te gebruiken als leidraad bij een verantwoorde antibioticakeuze. De categorisatie is geen absolute richtlijn van therapiekeuze, aangezien steeds rekening moet worden gehouden met de informatie vermeld op de bijsluiter van de betrokken vergunde producten.

Rapportering antibioticagebruik
 • februari 11, 2020

Barometer antibioticagebruik Sanitel-Med!


Elk kwartaal publiceren FAGG en AMCRA, op basis van de verplichte registratie van antibioticagebruik in Sanitel-Med, de 'barometer antibioticagebruik'. Hiermee worden, in enkele grafieken, een aantal tendensen met betrekking tot het antibioticumgebruik per diersoort (varkens, pluimvee, vleeskalveren) getoond. De barometer schuift per nieuw gepubliceerde barometer op met één kwartaal en spreekt nu over 8 volledige kwartalen, van het vierde kwartaal van 2017 (’17-Q4) t.e.m. het derde kwartaal van 2019 (’19-Q3).

Antibioticumgebruik bij melkvee
 • februari 11, 2020

Het M-team zet in op minder antibioticagebruik in drie stappen!


In het laatste M-news van het M-team van de Universiteit Gent worden drie manieren aangestipt om het antibioticumgebruik op een melkveebedrijf te doen dalen.

“Willen we gehoor geven aan de roep van de maatschappij om minder antibiotica te gebruiken, dan moet er gefocust worden op de uiergezondheid!”, aldus het M-team. Op een gemiddeld Vlaams melkveebedrijf wordt immers ongeveer 70% van alle antibiotica ingezet ter preventie of ter behandeling van mastitis.

Contact
 • februari 11, 2020

Ontmoet AMCRA op…


In het voorjaar van 2020 kunt u AMCRA ontmoeten op diverse locaties in het land: roadshows, de Agridagen en het SAVAB Flanders congres ‘Deep skin’…

AMCRA roadshows
 • januari 16, 2020

Herinnering: Roadshows voor dierenartsen en veehouders actief in de rundveehouderij


In januari werden vier infosessies georganiseerd in vier verschillende locaties in Vlaanderen om dierenartsen en veehouders te begeleiden in het gebruik van nieuwe tools en in te zetten op preventie. De roadshows werden georganiseerd door AMCRA, het FAVV, het FAGG en het Departement Landbouw en Visserij.

AMCRA roadshows
 • januari 16, 2020

Roadshows: Hoe kan u minder antibiotica gebruiken in de pluimveehouderij?


De antibioticaproblematiek is en blijft actueel. De reductie van het antibioticagebruik en van de resistentie vraagt grote inspanningen van veehouders en dierenartsen. Het vergt een aangepast management en een andere manier van werken in alle facetten van de bedrijfsvoering. Meer inzetten op preventie en ‘enkel behandelen als het moet’ is de boodschap. Afgelopen jaren werden reeds verschillende tools ter beschikking gesteld van de sector om deze doelstelling te helpen realiseren.

Om veehouders en hun dierenartsen te begeleiden in het gebruik van deze tools en in te zetten op preventie organiseren AMCRA, het FAVV, het FAGG en het Departement Landbouw en Visserij roadshows.

Resultaten antibioticagebruik
 • januari 16, 2020

Video toont resultaten over de strijd tegen antibioticaresistentie bij dieren!


Op 19 juni 2019 vond het jaarlijkse communicatiemoment plaats van AMCRA, het FAVV, het FAGG en de FOD Volksgezondheid, waarin een update werd gegeven over de gebruiks- en resistentieresultaten voor 2018.

Om de belangrijkste resultaten en boodschappen van die dag te belichten, werd een videocompilatie gemaakt van de verschillende presentaties. Het jaar 2020 is hét laatste jaar waarin inspanningen kunnen geleverd worden om de totale reductiedoelstelling van – 50% antibioticumgebruik ten opzichte van 2011 te kunnen bereiken. Om alle betrokkenen te herinneren aan de laatst bekende cijfers, kunt u nu nog eens alle resultaten op een rijtje herbekijken.

Enquête cascadegebruik antibiotica
 • januari 16, 2020

Doe mee aan de enquête van het Europees geneesmiddelenagentschap (EMA) over cascadegebruik van antibiotica bij dieren!


AMCRA lanceerde vorige maand een advies met aanbevelingen voor het gebruik van humaan vergunde antibiotica bij dieren. Het gebruik van deze humaan vergunde antibiotica zou, aldus het advies, enkel mogelijk mogen zijn wanneer aan specifieke voorwaarden voldaan is. De nieuwe Europese Verordening 2019/6 over geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik heeft diverse maatregelen voorgesteld om voorzichtig gebruik van antibiotica te garanderen. Eén van de maatregelen voorziet nu ook dat bepaalde antibiotica enkel zouden mogen gebruikt worden voor de behandeling van specifieke bacteriële infecties bij mensen. Om meer informatie in te winnen over cascadegebruik van (exclusief humaan vergunde) antibiotica bij dieren nodigt de ‘Committee of Veterinary Medicinal Products’ (CVMP) van de Europese Commissie alle betrokkenen uit om informatie te verschaffen over dit gebruik via een online in te vullen formulier!

5th International Conference on Responsible Use of Antibiotics in Animals
 • januari 16, 2020

5th International Conference on Responsible Use of Antibiotics in Animals


Tussen 5 en 7 oktober 2020 wordt in Amsterdam de 5de internationale conferentie over ‘Responsible Use of Antibiotics in Animals’ gehouden!

8ste Biosecurity Day
 • januari 16, 2020

8ste Biosecurity Day van de Faculteit diergeneeskunde Luik: « Biosécurité sur le terrain » – dinsdag 28 januari 2020


In samenwerking met de ‘Service Universitaire de Protection et d'Hygiène du Travail (SUPHT)’ wordt door de ‘Cellule Facultaire de Biosécurité (CFB)’ van de Faculteit diergeneeskunde van Luik (ULiège) de 8ste Biosecurity Day georganiseerd op dinsdag 28 januari 2020. Een Noord-Amerikaanse spreker zal ons die dag te woord staan, waardoor zowel de ochtendconferentie als de namiddagworkshop in het Engels worden gehouden. De editie voor 2020 draait rond ‘bioveiligheid op het terrein’!

Verordening (EU) 2019/6
 • december 17, 2019

Voorstelling nieuwe Europese Verordening 2019/6 over geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik


Europa keurde een nieuwe verordening rond diergeneesmiddelen en gemedicineerde diervoeders goed. Wat dit inhoudt en wat er concreet verandert voor de industrie en dierenarts werden voorgesteld tijdens een symposium, georganiseerd door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG), op dinsdag 19 november te Brussel.

Dierenartsen werden tijdens de namiddagsessie geïnformeerd over beslissingen genomen op Europees niveau en wat dit concreet kan betekenen voor de Belgische wetgeving.

Strategisch behandelen van mastitis
 • december 17, 2019

Nieuwe aanpak van een oud probleem: strategisch behandelen van klinische mastitis.


Mastitis behoort op heden tot de 3 belangrijkste oorzaken van het voortijdig afvoeren van melkkoeien. Deze hoofdzakelijk door bacteriën veroorzaakte infectie leidt dan ook vaak tot stress en frustratie bij de melkveehouder. Bovendien wordt mastitis geassocieerd met verminderde eetlust, een verminderd dierenwelzijn en een verhoogd antibioticagebruik. In dit artikel wordt gefocust op het ‘strategisch behandelen’ van milde klinische mastitisgevallen, waardoor het totale antibioticagebruik bij melkvee kan dalen.

Belang van speenleeftijd
 • december 17, 2019

Het belang van speenleeftijd… Mag het een dagje meer zijn?


In de natuur wordt een jong van een wild zwijn gespeend op een leeftijd van 3 tot 4 maanden en dit op een geleidelijke manier. In onze gedomesticeerde varkenshouderij ligt de speenleeftijd veel lager en wordt er meestal ook abrupt gespeend. Dit heeft heel wat gevolgen voor de gezondheid van de big en haar latere prestaties als vleesvarken. De speenleeftijd speelt immers een belangrijke rol in de robuustheid en weerbaarheid van de big. Een latere speenleeftijd kan er ook toe bijdragen dat er minder noodzaak is om de big met antibiotica te behandelen.

Nieuwjaar
 • december 17, 2019

Het AMCRA-team wenst u een prettig eindjaar en een voorspoedig 2020!


Nieuw AMCRA advies!
 • december 17, 2019

AMCRA schrijft advies over het gebruik van humaan vergunde antibiotica bij dieren


Het gebruik van humaan vergunde antibiotica bij niet-voedselproducerende dieren is mogelijk via de toepassing van het cascadesysteem, indien geen ander diergeneeskundig middel in België is vergund voor de behandeling van de bacteriële infectie bij de betrokken diersoort of een andere diersoort. AMCRA heeft aanbevelingen geformuleerd die ertoe moeten leiden dat het gebruik van deze humaan vergunde antibiotica enkel kan wanneer aan specifieke voorwaarden voldaan is. Hierdoor moet onverantwoord gebruik bij dieren vermeden worden. In het advies worden ook aanbevelingen geformuleerd over de registratie en de controle op het gebruik van humaan vergunde antibiotica bij dieren.

AMCRA roadshows
 • december 17, 2019

Roadshows in januari: "Hoe kan u minder antibiotica gebruiken in de rundveehouderij?"


De antibioticaproblematiek is en blijft actueel. De reductie van het antibioticagebruik en van de resistentie vraagt grote inspanningen van veehouders en dierenartsen. Het vergt een aangepast management en een andere manier van werken in alle facetten van de bedrijfsvoering. Meer inzetten op preventie en ‘enkel behandelen als het moet’ is de boodschap. Afgelopen jaren werden reeds verschillende tools ter beschikking gesteld van de sector om deze doelstelling te helpen realiseren.

Om veehouders en hun dierenartsen te begeleiden in het gebruik van deze tools en in te zetten op preventie organiseren AMCRA, FAVV, FAGG en het Departement Landbouw en Visserij roadshows.

Antibiotic Awareness Week
 • november 19, 2019

PERSBERICHT
19 november 2019

In het kader van de internationale week van de sensibilisering voor verstandig gebruik van antibiotica - ook in de diergeneeskunde


Van 18 tot 24 november 2019 is het de internationale week van de sensibilisering voor verstandig gebruik van antibiotica. Niet alleen bij mensen, maar ook bij dieren. Het antibioticagebruik in de diergeneeskunde daalde de voorbije jaren fors, maar de strijd is nog niet gestreden.


Minder antibiotica gebruiken is absoluut noodzakelijk. Alleen zo kunnen we de resistentie voor antibiotica verder doen dalen en de gezondheid van mens en dier veiligstellen.

E-formularium
 • november 14, 2019

Nieuwe richtlijnen in het AMCRA formularium over de aanpak van bacteriële cystitis in honden en katten.


Bacteriële cystitis is een veelvoorkomende oorzaak van klinisch zieke honden en katten. Recent werden nieuwe richtlijnen gepubliceerd over hoe te handelen bij vermoeden van een bacteriële urineweginfectie bij de hond of kat. Deze richtlijnen werden door de ‘International Society for Companion Animals’ gepubliceerd en vormen een herziening en aanvulling op vorige richtlijnen uit 2011. AMCRA heeft op basis van deze vernieuwde aanbevelingen de richtlijnen in het formularium – www.e-formularium.be – aangepast.

Benchmark dierenartsen
 • november 14, 2019

Benchmarkrapporten nu ook voor pluimvee- en vleeskalverdierenartsen!


Ook pluimvee- en vleeskalverdierenartsen krijgen nu inzicht in hun gebruik-, voorschrijf- en verschaffingsgedrag van antibiotica op veehouderijen. Dit is mogelijk dankzij de benchmarkrapporten voor dierenartsen, die beschikbaar zijn op het Sanitel-Med platform. Varkensdierenartsen ontvingen reeds eerder zo’n benchmarkrapport. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) voorziet deze rapporten omwille van de essentiële rol van de dierenarts in het gebruik van antibiotica op de bedrijven.

Rapportering antibioticagebruik
 • november 14, 2019

Nieuwe barometer antibioticagebruik Sanitel-Med


De data-analyse eenheid van AMCRA heeft op basis van de registraties van het antibioticagebruik per diersoort in Sanitel-Med een nieuwe barometer ontwikkeld. Hierdoor worden een aantal tendensen zichtbaar m.b.t. het jaarlijks totaal AB gebruik dat per diersoort geregistreerd werd in SANITEL-MED, uitgedrukt in aantal ton, steeds opschuivend met een kwartaal (‘rollend kwartaal’). De figuren spreken over negen volledige kwartalen, van het tweede kwartaal van 2017 (’17-Q2) t.e.m. het tweede kwartaal van 2019 (’19-Q2). Er worden verder vier veterinair belangrijke antimicrobiële families uitgelicht, nl. de polymyxines (colistine), zink oxide premix bij varkens en de twee families met een rode AMCRA kleurcode, namelijk de fluoroquinolones en de 3e en 4e generatie cefalosporines. Om een idee te geven van het aandeel dat wordt gedekt door SANITEL-MED in het totale veterinaire AB gebruik, staat in elke figuur ter referentie het aantal ton of kg dat in 2018 volgens de BelVet-Sac data werd verkocht in België.

ESVAC rapport
 • november 14, 2019

Nieuw ESVAC-rapport: opnieuw dalend antibioticagebruik in de veeteelt in Europa. Verdere inspanningen blijven nodig, ook in België


Het Europees geneesmiddelenagentschap (EMA) heeft de cijfers van antibiotica, verkocht in 2017 in de diergeneeskunde, gepubliceerd voor België en alle andere Europese Unie landen. Hierdoor kan een trend gemaakt worden over het gebruik gedurende de laatste 8 jaar van rapportering (2010 tot 2017). Data worden weergegeven in het European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption (ESVAC) rapport.

Voorwaarden gebruik kritisch belangrijke antibiotica
 • oktober 8, 2019

AMCRA dringt aan op een continu voorzichtig gebruik van de fluoroquinolones en de 3de/4de generatie cefalosporines, kritisch belangrijke antibiotica voor dier en mens


De betrokken overheden, FAVV en FAGG riepen begin deze maand op om de kritisch belangrijke antibiotica met dezelfde voorzichtigheid te gebruiken zoals vóór de vernietiging van de artikelen 65 tot en met 70 en bijlage IV van het koninklijk besluit van 21 juli 2016. De vernietiging door de Raad van State is tijdelijk en gebeurde omdat België de beperking van het gebruik van vergunde geneesmiddelen niet gemeld heeft aan de Europese Unie.

Benchmark dierenartsen
 • september 12, 2019

Eerste benchmarkrapporten voor dierenartsen!


De eerste benchmarkrapporten zijn sinds eind juli beschikbaar voor varkensdierenartsen op het Sanitel-Med platform. Dierenartsen dienen daar in te loggen om hun rapport te kunnen raadplegen. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) voorziet deze rapporten omwille van de essentiële rol van de dierenarts in het gebruik van antibiotica op de bedrijven.

De benchmarkrapporten voor veehouders en dierenartsen worden tot stand gebracht door de ‘Eenheid data-analyse antibioticagebruik’ van AMCRA vzw, het kenniscentrum inzake antibioticagebruik en -resistentie bij dieren (www.amcra.be).

Biocheck UGent
 • september 12, 2019

UGent lanceert Biocheck voor leghennen


Na de Biocheck.UGent Varken en Pluimvee, en eerder dit jaar de Biocheck Rundvee, is er nu ook een Biocheck.UGent Leghennen beschikbaar! Deze werd ontwikkeld binnen de eenheid Veterinaire Epidemiologie van de Universiteit Gent. De online vragenlijst werd samengesteld op basis van de verschillende bioveiligheidsrisico’s verbonden aan dit productiesysteem en beoordeeld door een team van experten. Op deze manier garanderen we een onafhankelijke meting van de bioveiligheid. Met deze tool kan nu ook de bioveiligheid op leghennenbedrijven gemeten worden.

Antibioticaresiduen
 • september 12, 2019

Verbeterde methodiek voor opsporing antibioticaresiduen in melk en vlees


ILVO en UGent hebben een analysemethode voor antibioticaresiduen in melk- en vleesmatrices op punt gesteld die sneller, goedkoper, en minstens even makkelijk en betrouwbaar is dan wat al bestaat. In zijn doctoraatsstudie daarover boekte ILVO-onderzoeker Geert Van Royen vooral opmerkelijke resultaten in de fase van de opzuivering: hij ontwikkelde een opzuivering met ‘voorgeprogrammeerde’ polymeren (molecularly imprinted polymers of MIPs). “Dit is een goede opstap naar een antibioticasensor, die alle analysefasen in één beweging uitvoert en die concentraties aan rest-antibiotica meteen weergeeft.” Nu iedereen de noodzaak aanvoelt om het antibioticagebruik bij mensen en dier verder te reduceren, is het belangrijk om krachtige en zeer betaalbare meetinstrumenten te kunnen inzetten.

Antibioticagebruik bij reisduiven
 • juli 15, 2019

AMCRA schrijft advies voor maatregelen richting een verantwoord antibioticagebruik bij reisduiven


Dit advies wil het antibioticagebruik in de reisduivensector en geassocieerde risico’s voor dier en mens beschrijven en onder de aandacht brengen. Maatregelen voor een meer verantwoord antibioticagebruik bij reisduiven worden aanvullend besproken. Met dit advies wenst AMCRA te benadrukken dat een verantwoord antibioticagebruik bij alle dieren moet nagestreefd worden.

Selectief droogzetten van melkkoeien
 • juli 15, 2019

Selectief droogzetten, het kan!


Door het M-team en de Onderzoekseenheid Mastitis en Melkkwaliteit van de Universiteit Gent* werd de Selectieve Droogzettherapie (SDZT) tool ontwikkeld. Deze tool moet melkveehouders samen met hun dierenarts toelaten om na te gaan of hun melkveebedrijf voldoet aan de voorwaarden om te starten met selectief droogzetten. Vervolgens kunnen ze koeien identificeren die zonder antibiotica kunnen worden drooggezet dankzij een zorgvuldig opgemaakt stappenplan.

Antibioticaresistentieresultaten DGZ
 • juli 15, 2019

DGZ rapporteert antibioticaresistentieresultaten voor pathogene bacteriën afkomstig van verschillende diersoorten voor 2018


Diergezondheidszorg (DGZ) Vlaanderen heeft de resultaten van de antibiogrammen die in 2018 uitgevoerd werden, publiek gemaakt. Deze antibiogrammen werden gemaakt op vraag van de dierenarts en veehouder om de gevoeligheid van pathogene bacteriën, geïsoleerd uit veldstalen, na te gaan tegen een resem van diergeneeskundig gebruikte antibioticaklassen.

Veterinair antibioticagebruik in Nederland
 • juli 15, 2019

Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa) in Nederland rapporteert over antibioticagebruik bij dieren in Nederland: ‘Het gebruik van antibiotica in de dierhouderij stabiliseert’


De autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa) in Nederland publiceerde op 11 juni 2019 een persbericht over het gebruik van antibiotica bij dieren in Nederland.

Gebruik colistine
 • mei 28, 2019

Belgian Feed Association (BFA) schrapt de inmenging van colistine in gemedicineerde voeders


De raad van bestuur van de ‘Belgian Feed Association’ (BFA) heeft beslist om een nieuwe maatregel toe te voegen aan haar antibioticabeleid. BFA adviseert en roept de leden mengvoederfabrikanten op om vanaf 1 mei 2019 geen PROMYCINE meer in te mengen bij de productie van gemedicineerde voeders. Promycine is in België momenteel het enige vergunde product dat colistine bevat. Colistine is bij voedselproducerende dieren het enige gebruikte antibioticum dat tot de antibioticaklasse van de polymyxines behoort. Polymyxines werden in 2017 door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) geclassificeerd als ‘kritisch belangrijke antibiotica met hoogste prioriteit voor de humane gezondheid’. Hierdoor komt het gebruik ervan bij dieren onder druk te staan.

WHO
 • mei 28, 2019

WHO “Critically Important Antimicrobials for Human Medicine” – 6de revisie!


Door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) werden criteria ontwikkeld om antibiotica te kunnen indelen volgens hun belang voor de volksgezondheid. Dit om het voorzichtig gebruik van antibiotica te verzekeren in de dier- en humane geneeskunde. De WHO bracht in mei 2019 haar 6de revisie uit van de “Critically Important Antimicrobials for Human Medicine”.

Antibioticaresistentie en het milieu
 • mei 28, 2019

De strategische aanpak van geneesmiddelen in het milieu door de Europese unie


Vervuiling door bepaalde geneesmiddelen in het milieu wordt als een groeiend probleem gezien, vooral met betrekking tot antimicrobiële resistentie. Residuen van farmaceutische producten kunnen in het leefmilieu terechtkomen bij de productie, het gebruik en de verwijdering ervan. De Europese Unie heeft daarom duidelijke doelstellingen geformuleerd die de strategische aanpak van dit probleem vorm moeten geven.

Antifungale resistentie
 • mei 28, 2019

Antifungale resistentie binnen het ‘One Health’ concept


Gezien schimmels typisch biologische agentia zijn die zich in de omgeving bevinden en zij bij zowel mens als dier een impact de gezondheid kunnen uitoefenen, vereist deze thematiek bij uitstek een ‘One Health’-aanpak. Hoewel resistentie voornamelijk bij bacteriën gekend is, is waakzaamheid eveneens geboden bij de opkomst van resistentie bij schimmels.

DISARM project
 • mei 28, 2019

ILVO coördineert project DISARM voor een reductie van antibioticaresistentie in de Europese veehouderij


Begin 2019 ging het grootschalige DISARM (Disseminating Innovative Solutions for Antibiotic Resistance Management) project van start onder leiding van het Instituut voor Landbouw, visserij en voedingsonderzoek (ILVO) van start. Vijftien partners uit 19 verschillende landen zijn hierin betrokken en zullen samen werken aan de ontwikkeling van de nodige tools en kennis om de vermindering van antibioticagebruik in de praktijk te realiseren.

Rapportering antibioticagebruik
 • april 25, 2019

Nieuwe benchmarkrapporten van antibioticagebruik bij pluimvee komen eraan


Eind vorig jaar ontvingen braad- en legkippenhouders een eerste keer via AB Register en Sanitel-Med een benchmarkrapport over hun antibioticagebruik tussen juli 2017 en juni 2018, op basis van de antibioticameldingen in Sanitel-Med en verwerkt met de capaciteitscijfers van een bedrijf. Binnen enkele weken komt er een vervolg op dit rapport, met een analyse van het antibioticagebruik tussen 1 januari en 31 december 2018. Ondertussen kunnen de pluimveehouders aangesloten bij Belplume zich verdiepen in een aanvullend benchmarkrapport waarvoor hun gebruik werd geanalyseerd op ronde- en hokniveau, op basis van de opgezette loten en met behulp van gewichtscurves.

KCE rapport
 • april 25, 2019

Voorstellen voor een effectiever antibioticabeleid in België bij mens en dier – KCE rapport


Het onverantwoord gebruik van antibiotica bij mens en dier maakt bacteriën steeds sneller resistent. Dit heeft overlijdens, meer ziekenhuisopnames en een langere ziekteduur tot gevolg. In België ligt het antibioticagebruik in de ambulante sector (met vooral de huisartsen als voorschrijvers), in de woonzorgcentra en in de veeteelt hoger dan het Europese gemiddelde. Op vraag van de FOD Volksgezondheid onderzocht het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) de oorzaken hiervan, en formuleerde het 21 aanbevelingen om de situatie te verbeteren.

Altibiotique
 • april 25, 2019

Altibiotique, het project van ARSIA, een waar succes!


Begin 2017 lanceerde ARSIA het project « Altibiotique » om veehouders te begeleiden met de start van een verantwoord antibioticabeleid. Hiertoe werden informatievergaderingen, beroepsopleidingen en individuele begeleidingsmaatregelen voorgesteld aan hoofdzakelijk de rundveesector, maar ook de kleine herkauwerssector (schapen en geiten) werden geïnformeerd. Het aantal deelnemers is veelzeggend: veehouders zijn erg gemotiveerd om de problematiek van antibioticaresistentie aan te pakken. Maar dat was natuurlijk niet in twijfel te trekken!

Antibioticagebruik in Noorwegen
 • april 25, 2019

Noorwegen: 32% minder antibiotica bij gezelschapsdieren


Het 18de jaarlijkse rapport over het gebruik van antibiotica bij mensen (Norm) en bij dieren (Norm-Vet) in Noorwegen in 2017 is zojuist verschenen. Het toont een algemene daling in gebruik van veterinaire antibiotica (-4,5% in vergelijking met 2016 en -10% in vergelijking met 2013). Bij gezelschapsdieren (uitgezonderd paarden) bedraagt het totale gebruik 359 kg werkzame stof in 2017 (waarvan 250 kg amoxicilline / clavulaanzuur en 7 kg fluoroquinolonen).

Reductie antibioticumgebruik
 • maart 19, 2019

Reductie antibioticumgebruik in project BPG-AB


Veehouders zijn er opnieuw in geslaagd om het antibioticumgebruik op hun varkensbedrijf te reduceren. In een samenwerking tussen de epidemiologie unit (Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Gent) en de Belgian Pork Group, genaamd het project BPG-AB (Beter Produceren Geen AntiBiotica), werden 16 bedrijven begeleid naar een verminderd antibioticumgebruik. Bedrijven die al heel laag zaten in gebruik werden gecoacht naar een antibioticumvrije productie van varkens.

Reductie antibioticumgebruik
 • maart 19, 2019

Onderzoek naar effecten van antibioticavrij voeder op gezondheid en groeiprestaties van batterijbiggen en vleesvarkens: verschillen met biggen die wél antibiotica kregen toegediend zijn minimaal


Batterijbiggen werden onderverdeeld in een groep die gedurende de hele batterijperiode antibiotica in het voeder kregen en in een groep met antibioticavrij voeder. Bij ziekte konden dieren individueel behandeld worden met antibiotica. De biggen die antibiotica kregen toegediend, toonden tijdens het eerste deel van de batterijperiode (van 28 dagen tot 60 dagen leeftijd) een hogere groei (p= 0.018: significant verschil) en voederopname (p= 0.048: significant verschil) dan de biggen zonder antibiotica, terwijl de voederconversie gelijk was in de twee groepen (1.48 versus 1.52 voor respectievelijk biggen zonder en met antibiotica). Ook sterftecijfers waren niet verschillend tussen de twee groepen tijdens de batterijperiode (p=0.806: niet significant).

Biocheck.UGent
 • maart 19, 2019

Lancering van de Biocheck Rundvee


Na de Biocheck.UGent Varken en Pluimvee werd nu ook de Biocheck Rundvee ontwikkeld in samenwerking met de eenheden van de Veterinaire epidemiologie van de universiteiten Gent en Luik. Hiervoor werd een aparte risico-gebaseerde bioveiligheidsevaluatietool samengesteld voor melkvee, vleesvee en vleeskalveren, bestaande uit een online enquête met bijbehorend bioveiligheidsscoresysteem.

Rapportering van EFSA en ECDC over AB-resistentie
 • maart 19, 2019

Het Europese voedselagentschap (EFSA) en het Europees centrum voor de preventie en controle van ziekten (ECDC) rapporteren over antibioticaresistentie in zoönotische en indicatorbacteriën afkomstig van mensen, dieren en voedsel in 2017


EFSA en ECDC publiceren jaarlijks een rapport met de resistentiedata van indicatorbacterie (Escherichia coli) en van de meest belangrijke zoönotische bacteriën (Salmonella, Campylobacter, MRSA) bij mensen, dieren en voedsel in de Europese Unie. De data die nu beschikbaar zijn, zijn de resistentiegegevens van het jaar 2017.

OIE rapporteert over antibioticagebruik in de wereld
 • maart 19, 2019

De wereldgezondheidsorganisatie voor dieren publiceert haar derde rapport over antimicrobieel middelengebruik bij dieren


De wereldgezondheidsorganisatie voor dieren (OIE – Office International des Epizooties) publiceerde in februari 2019 haar derde rapport over het gebruik van antimicrobiële middelen bij dieren wereldwijd. Dit nieuwe rapport geeft een update van het antibioticagebruik in de wereld en in verschillende regio’s tussen 2015 en 2017 ten opzichte van de biomassa dieren. Het vorige rapport dateert van 2016 en toonde gegevens tussen 2010 en 2015. De OIE verzamelt deze gegevens wereldwijd bij vrijwillig deelnemende landen. Voor de laatste rapportering namen 155 landen deel aan de rapportering ten opzichte van 130 en 146 tijdens de 1ste en 2de rapportering in 2012 en 2015 respectievelijk (n= 181). Dit wijst op een wereldwijd toegenomen bewustzijn van het belang van monitoring van antibioticagebruiksgegevens .

Rapportering antibioticagebruik
 • maart 19, 2019

Eerste AB Register rapport voor 2019 voor de varkenssector


Een paar maanden na het einde van 2018 heeft AMCRA de gebruiksdata van 2018 al geanalyseerd en gebruikt om een nieuw benchmarkrapport te maken voor de bij AB Register aangesloten varkenshouders. Dit rapport benchmarkt het antibioticagebruik voor de periode januari tot december 2018, en werd verstuurd op 11 maart 2019. Het vormt het eerste van vier geplande periodieke benchmarkrapporten voor AB Register-varkenshouders in 2019. Later deze maand stelt ook Sanitel-Med hun nieuwe benchmarkrapporten gaande over 2018 voor de varkenssector beschikbaar. Ook de Belplume-pluimveehouders zullen deze maand hun eerste benchmarkrapport ontvangen.

Verordening (EU) 2019/6
 • februari 14, 2019

De Europese Unie publiceert een nieuwe verordening betreffende diergeneesmiddelen


Met de nieuwe verordening wil men op Europees niveau meer ruimte creëren voor innovatie en een grotere beschikbaarheid van diergeneesmiddelen verzekeren , een administratieve vereenvoudiging en sterke waarborgen voor de gezondheid en het welzijn van dieren, de volksgezondheid en het milieu. In de verordening wordt ook focus gelegd op tal van maatregelen om oordeelkundig en beperkt antibioticagebruik bij dieren te verzekeren. Dat omvat onder meer het vermijden van routinematig profylactisch en metafylactisch gebruik, maatregelen ter beperking van het gebruik bij dieren van antibiotica die van cruciaal belang zijn voor het voorkomen en behandelen van levensbedreigende infecties bij mensen. De verordening vermeldt ook dat het mogelijk moet zijn om het gebruik van bepaalde antibiotica uitsluitend bij mensen toe te laten en dus niet bij dieren. Er wordt ook voor gezorgd dat in de etikettering van antimicrobiële diergeneesmiddelen passende waarschuwingen en aanwijzingen worden opgenomen. Anderzijds wordt de ontwikkeling van nieuwe antibiotica aangemoedigd en gestimuleerd.

Sensibilisatie
 • december 18, 2018

‘Boerenstebuiten’ zet voor u enkele belangrijke thema’s rond preventieve gezondheidszorg op een rijtje!


Het Departement Landbouw & Visserij zet samen met de verschillende sectoren in op preventieve gezondheidszorg in de veehouderij. Hiervoor werd vanaf de tweede helft van oktober het thema in de kijker gezet door Plattelands-tv in het programma ‘Boerenstebuiten’. In de reportages komen de thema’s ‘bioveiligheid’, ‘vaccinatie en management’ en ‘goede veehouderijpraktijken’ aan bod. In Boerenstebuiten werd recent ook een ‘Melkveespecial’ uitgezonden. Marina Stevens, recent gepromoveerd op het thema uiergezondheid, staat veehouders en dierenartsen te woord.

Rapportering antibioticagebruik
 • december 18, 2018

Sanitel-Med deelt eerste antibioticagebruiksrapporten uit voor de varkenssector


In de loop van december komt een volgend Sanitel-Med analyse rapport beschikbaar, dit maal voor de varkenshouders. Na eerdere rapporten voor vleeskalveren en pluimvee betreft dit het 3e diertype rapport waarbij alle toedieningen, verschaffingen of voorschriften van antibiotica en zinkoxide op varkensbedrijven zowel kwantitatief als kwalitatief werden geanalyseerd. Sedert november 2018 zijn alle analyse rapporten beschikbaar en te downloaden vanaf de Sanitel-Med website.

Advies benchmarking dierenartsen
 • december 18, 2018

AMCRA publiceert Advies ‘Benchmarking en bewaking van antibioticagebruik bij dieren – Deel 2: Dierenartsen’


Na de publicatie van het advies ‘Benchmarking en bewaking van antibioticagebruik bij dieren – Deel 1: Veehouders’ verschijnt nu ook het advies over het benchmarken van dierenartsen.

Advies benchmarking
 • november 5, 2018

AMCRA publiceert Advies ‘Benchmarking en bewaking van antibioticagebruik bij dieren – Deel 1: Veehouders’


In het AMCRA 2020-plan en het Antibioticaconvenant tussen de overheid en betrokken sectoren werden verschillende actiepunten opgenomen teneinde de 2020-doelstellingen te kunnen behalen. Twee van deze actiepunten zijn: ‘Veehouders en dierenartsen gebenchmarkt’ en ‘Ieder bedrijf een plan’. Dit nieuwe Advies vloeit voort uit deze twee actiepunten en heeft als doel ‘het beschrijven van een methode - toepasbaar in de verschillende nutsdiersectoren - voor het benchmarken van antibioticagebruik bij veehouders (geregistreerd in Sanitel-Med of derde systemen), alsook het voorstellen van maatregelen voor opvolging en ondersteuning van verschillende categorieën gebruikers.’

Rapportering antibioticagebruik
 • november 5, 2018

Pluimveesector ontvangt eerste bedrijfsrapporten antibioticagebruik


Sanitel-Med en AB Register vzw stellen voor het eerst antibioticabedrijfsrapporten beschikbaar aan de houders van braadkippen of leghennen. De pluimveesector volgt hiermee de vleeskalver- en varkenssector, die al langer individuele antibiotica analyserapporten ontvangen.

AMCRA sensibiliseert
 • november 5, 2018

AMCRA en SAVAB-Flanders sensibiliseren dierenartsen en eigenaars van gezelschapsdieren!


“Heeft mijn hond geen antibiotica nodig?”; “De vorige keer hebben die pilletjes heel goed geholpen. Kunt u dat opnieuw geven?”; “Ik denk dat mijn kat het best antibiotica kan krijgen!”. Dierenartsen kunnen tijdens het consult nogal wat druk ervaren van de eigenaar van hond of kat om antibiotica te gebruiken bij de behandeling van hun zieke viervoeter. Dierenartsen weten nochtans vanuit hun opgebouwde kennis en ervaring het best wanneer antibiotica aangewezen zijn.

AMCRA sensibiliseert
 • november 5, 2018

Het formularium voor hond en kat in postervorm voor dierenartsen!


Om het formularium voor hond en kat onder vernieuwde aandacht te brengen , werd een handige poster in A1 formaat ontwikkeld. In de poster wordt uitvoerig beschreven wanneer antibiotica geïndiceerd zijn, welke niet-antibacteriële therapieën gebruikt kunnen worden, en worden preventieve maatregelen opgesomd voor de meest voorkomende bacteriële aandoeningen van de huid, het oor, het ademhalings-, spijsverterings- en urogenitaalstelsel en enkele algemene aandoeningen (sepsis, antibacteriële profylaxis, MRSA/MRSP). Verder wordt er aandacht geschonken aan welke de meest voorkomende oorzakelijke ziekteverwekkers zijn en hoe een diagnose kan gesteld worden.

Gebruik zinkoxide
 • november 5, 2018

Kabinet van minister Maggie De Block volgt het advies van AMCRA over de uitfasering van zinkoxide.


Op 26 juni 2017 besloot de Europese Commissie dat alle lidstaten de bestaande nationale vergunningen ten laatste tegen 26 juni 2022 moeten intrekken voor het in de handel brengen van diergeneesmiddelen die zinkoxide bevatten en bestemd zijn voor orale toediening aan voedselproducerende dieren. Op basis van deze beslissing vroegen de ministers van Landbouw Denis Ducarme en van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block aan AMCRA wat de impact zou zijn op het antibioticagebruik van het niet langer voorhanden zijn van diergeneesmiddelen met zinkoxide . Twee weken geleden communiceerden de bevoegde kabinetten het breed-gedragen sectoradvies van AMCRA over de uitfaseringsperiode van het gebruik van zinkoxide te volgen en het gebruik nog toe te laten tot ten laatste 31 december 2020.

Registratie antibioticagebruik
 • oktober 11, 2018

Verplichte registratie antibioticagebruik voor melkveebedrijven sinds 1 oktober 2018


Melkveebedrijven aangesloten bij het IKM-QFL-QMK lastenboek zijn sinds 1 oktober 2018 verplicht gestart met de registratie van het antibioticagebruik op bedrijfsniveau. De registratie gebeurt door de verschaffer in de datacollectiesystemen AB Register (voor IKM) en BIGAME (voor QFL-QMK).

Sensibilisatiecampagne
 • oktober 11, 2018

AMCRA sensibiliseert de pluimveesector over rationeel antibioticagebruik: een veehouder getuigt!


AMCRA heeft i.s.m. Plattelands-tv een nieuw filmpje ontwikkeld voor de pluimveesector over rationeel antibioticagebruik. In het filmpje worden concrete tips naar voor gebracht over hoe een aanpassing van het bedrijfsmanagement tot minder zieke dieren leidt. Minder ziekte leidt niet alleen tot een gezondere veestapel, maar vereist ook minder antibiotica en zal dus ook leiden tot minder selectie en spreiding van resistente bacteriën. De tips kwamen tot stand doordat de veehouder met zijn dierenarts en adviseurs die op het bedrijf komen verbeterpunten in het management opspoorden en hier samen aan werkten.

Plan van Aanpak
 • september 6, 2018

Plan van Aanpak voor reductie antibioticagebruik op bedrijfsniveau


AMCRA heeft een voorbeelddocument ontwikkeld voor een Plan van Aanpak in overleg met een groep van experten. Het is een template die diersoortoverschrijdend is en op eigen initiatief kan worden gebruikt in zijn huidige vorm, of kan worden aangepast naargelang de specifieke noden in een bepaalde sector of op een bepaald bedrijf.

Gebruik colistine
 • juli 12, 2018

Advies over het gebruik van colistine in de diergeneeskunde


Polymyxines krijgen geen rode kleurcode, maar extra maatregelen zijn nodig om het gebruik ervan in de diergeneeskunde verder in te perken tot 1 mg per kg biomassa.

Sensibilisatiecampagne
 • juli 12, 2018

AMCRA sensibiliseert veehouders in samenwerking met Plattelands-tv


AMCRA heeft in samenwerking met Plattelands-tv publi-reportages uitgewerkt waarin de tv-kijkende landbouwer wegwijs wordt gemaakt in de “Top 5 van maatregelen die kunnen bijdragen tot een succesvolle afbouw van antibioticagebruik”.

EU-JAMRAI
 • april 10, 2018

Joint Action on Antimicrobial Resistance and Healthcare-Associated Infections


In september 2017 werd een Europees Joint Action on Antimicrobial Resistance and Healthcare-Associated Infections opgericht. Vierenveertig partners van 28 verschillende EU-landen en meer dan 30 stakeholders verenigen hun krachten om een efficiënt ‘One Health’ beleid te ontwikkelen en te implementeren. Ze wensen zo de strijd tegen antibioticaresistentie aan te gaan en de infecties, die voorkomen in ziekenhuizen en andere gezondheidscentra , te bestrijden.

AACTING guidelines
 • april 10, 2018

AACTING Guidelines for collection, analysis and reporting of farm-level antimicrobial use, in the scope of antimicrobial stewardship


Het AACTING-netwerk heeft richtlijnen geformuleerd voor de collectie, analyse en rapportering van antibioticagebruiksgegevens op het niveau van de individuele veehouderij.

Antibioticaresistentieresultaten DGZ en ARSIA
 • april 10, 2018

Resultaten antibioticaresistentie voor 2017 door de regionale diergezondheidscentra DGZ en ARSIA


Antibioticaresistentie kan leiden tot therapiefalen, met als gevolg een toename in kosten door bv. verlies van dieren, verminderde productiviteit, enz. Antibioticagevoeligheid van bacteriën kan sinds het KB van juli 2016 enkel nog bepaald worden in een geaccrediteerde instelling. De laboratoria DGZ en ARSIA beschikken over deze accreditatie en zijn aldus geschikt verklaard om antibioticagevoeligheidstesten uit te voeren. Op die manier kan bepaald worden van welke antibiotica een gunstig klinische uitkomst mag verwacht worden na behandeling van een bacteriële infectie met het desbetreffende middel.

EPRUMA
 • april 10, 2018

EPRUMA statement over vaccinatie bij dieren


EPRUMA – European Platform for the Responsible Use of Medicines in Animals – roept de instanties van de Europese Unie (EU) op een geïntegreerde aanpak te volgen met betrekking tot het gebruik van vaccins bij mens én dier. EPRUMA is van mening dat vaccinatie in de diergeneeskunde een onmisbaar aspect vormt van de ‘One Health’ aanpak.

Gebruik zinkoxide
 • maart 7, 2018

Advies over de uitfaseringsperiode van zinkoxide bij gespeende biggen


Het Europees ‘Committee for Medicinal Products for Veterinary Use' (CVMP) gaf op 16 maart 2017 een negatief advies over het gebruik van zinkoxide aan hoge, therapeutische concentraties bij dieren. De CVMP oordeelde dat de voordelen van zinkoxide voor preventie van diarree bij varkens niet opwegen tegen de risico’s van hoge dosissen zink in het milieu. Zink is immers een zwaar metaal, wordt slecht geabsorbeerd en accumuleert in diverse compartimenten van het milieu. Het CVMP erkende ook dat er een risico bestaat op co-selectie voor resistentie tegen antibiotica (de selectie van meerdere antimicrobiële resistentiegenen) in verband met het gebruik van zinkoxide, maar dat een dergelijk risico op dit moment niet kwantificeerbaar is.

Doelstelling
gemedicineerde voeders
 • maart 6, 2018

Vijftig % reductiedoelstelling van de met antibiotica gemedicineerde voeders behaald!


De leden van AMCRA legden zich in 2014 drie doelstellingen op ter reductie van het gebruik van antibiotica bij dieren in België . Naast de halvering van het antibioticagebruik en een 75% reductie van het gebruik van de kritisch belangrijke antibiotica tegen 2020, zou tegen eind 2017 de productie van met antibiotica gemedicineerde voeders met 50% moeten verminderd zijn. BFA, de Belgian Feed Association (www.bfa.be), kondigde eind februari aan dat de mengvoederindustrie haar doelstelling bereikt heeft. Het antibioticagebruik in gemedicineerde voeders kon een daling optekenen van 53% ten opzichte van het referentiejaar 2011.

WHO
 • december 18, 2017

WHO roept op tot de stopzetting van het preventief gebruik van antibiotica


De Wereldgezondheidsorganisatie (World Health Organisation - WHO) heeft nieuwe richtlijnen gepubliceerd over het gebruik van antibiotica die van belang zijn voor mensen, bij voedselproducerende dieren.

Antibioticagebruik
 • september 5, 2017

De reactie van AMCRA op het debat over antibioticaduur


Wereldwijd zijn wetenschappers het erover eens dat het gebruik van antibiotica de selectie en spreiding van resistentie in de hand werkt. Een nieuw debat werd de afgelopen weken gevoerd over de invloed van de duur van een antibioticatherapie op antibioticaresistentie. Britse microbiologen en infectiologen van de humane geneeskunde menen dat er onvoldoende wetenschappelijk bewijs is voor de algemeen aangenomen stelling dat het niet uitnemen van een voorgeschreven antibioticatherapie antibioticaresistentie in de hand werkt. Bovendien beweren ze dat een kortere therapieduur in vele gevallen evengoed tot klinisch succes leidt. Deze nieuwe analyse over de wijze van antibioticagebruik bij mensen roept ook vragen op over behandelingsduur van bacteriële infecties in de diergeneeskunde. Veehouders stellen zich de vraag of ze mogen stoppen met behandelen van hun dieren indien ze geen symptomen van ziekte meer waarnemen.

Antibioticaresistentie
 • mei 15, 2017

Wereldgezondheidsorganisatie classificeert colistine als kritisch belangrijk antibioticum met de hoogste prioriteit voor de humane geneeskunde


De wereldgezondheidsorganisatie (WHO) maakt sinds 2005 een lijst op met antibiotica die van kritisch belang zijn voor de behandeling van bacteriële infecties bij de mens. Deze lijst wordt tweejaarlijks herzien en eventueel aangepast op basis van nieuwe ontwikkelingen in het voorkomen van antibioticaresistentie en het belang van een therapie bij de mens. In de nieuw gepubliceerde versie (2017) wordt de familie van de polymyxines, waaronder ook colistine, geranschikt onder de kritisch belangrijke antibiotica met de hoogste prioriteit voor de volksgezondheid. Voorheen kreeg colistine nog geen hoogste prioriteit toegekend.

Antibiotic Guardian
 • april 21, 2017

Word ook Antibiotic Guardian!


De Belgische Commissie voor de Coördinatie van het Antibioticabeleid (BAPCOC) verleent steun aan de ‘Antibiotic Guardian’ campagne. Dit is een initiatief van de Engelse overheden om betrokkenen te engageren in een verantwoord antibioticagebruik en mee te helpen om deze levensreddende middelen te vrijwaren.

Bedrijfsgezondheidsplan varken
 • april 21, 2017

DGZ ontwikkelde een bedrijfsgezondheidsplan voor de varkenssector


Het Visie 2020 plan van AMCRA en de leden-sectoren beschrijft ‘Ieder bedrijf een plan’ als één van de actiepunten om een verminderd antibioticagebruik te realiseren bij dieren in België. De ontwikkeling van ondersteunende maatregelen voor veehouder en dierenarts, zoals een bedrijfsgezondheidsplan, werd ook opgenomen in het convenant tussen de overheid en de sectorpartners betreffende de vermindering van het gebruik van antibiotica in de dierlijke sector.

Registratie gebruik gemedicineerde voeders
 • september 14, 2016

Elektronisch voorschrift gemedicineerde voeders verplicht vanaf 1/10/2016


Binnen de visie 2020 van AMCRA werd de derde doelstelling namelijk een 50% reductie van het gebruik van gemedicineerde voeders in België tegen 2017, opgenomen zowel in het “Convenant tussen de Federale Overheid en alle betrokken sectorpartners betreffende de vermindering van het gebruik van antibiotica in de dierlijke sector” als in het “Convenant gemedicineerde voeders”.

KB over het gebruik kritische antibiotica
 • augustus 3, 2016

FAVV verspreidt informatiebrochure over het nieuwe Koninklijk Besluit van 21/07/2016 betreffende de voorwaarden voor het gebruik van geneesmiddelen door de dierenartsen en door de verantwoordelijken van de dieren


Het Federaal Voedselagentschap (FAVV) bindt verder de strijd aan tegen antibioticaresistentie en publiceert een informatiebrochure over de nieuwe wetgeving betreffende de voorwaarden voor het gebruik van diergeneesmiddelen door de dierenartsen en door de verantwoordelijken van de dieren.

E-formularium
 • juni 13, 2016

AMCRA lanceert mobiel formularium     


AMCRA vzw, het sectorbreed kenniscentrum dat via advies en sensibilisering de Belgische dierhouderij wil begeleiden naar een verminderd en meer duurzaam gebruik van antibiotica, lanceert zijn mobiel formularium.

Antibioticaresistentie
 • januari 5, 2016

Nieuwe vorm van colistine resistentie noopt tot voorzichtigheid colistine gebruik.


Eind november werd bekend dat in China een nieuwe vorm van colistine resistentie werd teruggevonden in bacteriën op vlees, in voedselproducerende dieren en in ziekenhuispatiënten (Liu et al., 2015). Dit nieuws is verontrustend aangezien het gaat om een horizontaal overdraagbare resistentiedeterminant.

Voorschriften gebruik gemedicineerde voeders
 • oktober 5, 2015

BEMEFA scherpt regels antibioticagebruik in voeders aan


De recente stagnering van het antibioticagebruik in de veehouderij is voor BEMEFA, de beroepsvereniging van mengvoederfabrikanten, een signaal om een extra tandje bij te steken. Zo zullen de Belgische mengvoederfabrikanten vanaf deze maand geen voorschriften meer aanvaarden voor de productie van met antibiotica gemedicineerde voeders voor vleesvarkens ouder dan 15 weken. Vanaf 2016 zullen enkel nog elektronische voorschriften aanvaard worden van bedrijfsbegeleidende dierenartsen.

Registratie gebruik gemedicineerde voeders
 • april 22, 2015

BEMEFA lanceert app voor elektronische voorschriften voor gemedicineerde voeders


BEMEFA heeft een nieuwe applicatie laten ontwikkelen voor het opmaken en versturen van elektronische voorschriften voor gemedicineerde voeders via smartphone en tablet. Zowel dierenartsen als mengvoederfabrikanten krijgen een gepaste oplossing aangeboden voor het aanmaken en respectievelijk verwerken van voorschriften.

Nieuwe versie van de Code der Plichtenleer
 • maart 11, 2015

De dierenartsen zetten een belangrijke stap richting verantwoord antibioticagebruik


Op 1 maart is de nieuwe versie van de Code der Plichtenleer voor dierenartsen in voege getreden. De Hoge Raad van de Orde der dierenartsen wenst bijzondere aandacht te besteden aan het belang van verantwoord antibioticagebruik bij dieren, enkel indien nodig, na diagnose door de dierenarts en mits begeleidend advies van de dierenarts over het goede gebruik ervan aan de verantwoordelijke of eigenaar van de dieren. In Art. 33 bis wordt tevens verwezen naar de aanbevelingen van de OIE met betrekking tot de meest kritisch belangrijke antibiotica voor dieren- en volksgezondheid, nl. de fluoroquinolones en de cefalosporines van de derde en vierde generatie. Deze antibiotica zijn als rode, derde keuze middelen ingedeeld in de formularia van AMCRA.

Antibioticataks
 • mei 26, 2014

Verplichte bijdrage voor het op de markt brengen antimicrobiële diergeneesmiddelen


Vanaf 1 juni 2014 dienen alle vergunninghouders die antimicrobiële diergeneesmiddelen op de Belgische markt brengen een bijdrage te betalen aan het FAGG.

AMCRA Visie 2020
 • mei 12, 2014

AMCRA Visie 2020


De leden van AMCRA stelden samen een visie 2020 op. Dit plan omvat 10 streefdoelen en actiepunten die verder zullen uitgewerkt worden samen met de bevoegde overheden en sectororganisaties.

AMCRA, partner van EPRUMA
 • april 30, 2014

AMCRA vanaf nu partner van EPRUMA, European Platform for the Responsible Use of Medicines in Animals


EPRUMA is een Europees platform bestaande uit de verscheidende stakeholders van de sector. De activiteiten van EPRUMA hebben tot doel verantwoord gebruik van diergeneesmiddelen, inclusief antibiotica, aan te moedigen. Op die manier willen de partners van EPRUMA goede diergeneeskundige praktijken linken aan dieren- en volksgezondheid. EPRUMA selecteert zorgvuldig zijn partners om tot een efficiënte samenwerking te komen. Het is dan ook een eer voor AMCRA hiervoor uitgenodigd te worden.